Solutions

Our Objectives

Въвеждането на 5G излага на риск нашето право на здравословна околна среда, свобода и неприкосновеност на личния живот.


Призоваваме Комисията да предложи законодателство за защита на гражданите и околната среда от тези заплахи.

Радиацията вреди на хората, фауната и флората. Настоящите гранични стойности на облъчване не осигуряват достатъчна защита, особено за уязвимите лица (деца, бременни жени, пациенти, възрастни хора), животните, опрашващите насекоми и растенията.

Да се въведе законодателство с цел защита на всички живи същества от радиочестоти и микровълнови лъчения *


С 5G броят на свързаните електронни устройства, антени и спътници значително ще се увеличи. Това ще бъде последвано от неустойчиво потребление на енергия, радиационни емисии, вредни добивни дейности и замърсяване, което ще застраши биологичното разнообразие и естествените местообитания.

Да се въведе по-строго законодателство за опазване на околната среда от всички въздействия на 5G и цифровизацията *


5G дава възможност за масово събиране на данни и наблюдение от свързани с интернет предмети. Това ще увеличи риска от киберпрестъпления, изтичане на данни, кражба, препродажба и злоупотреба с изкуствен интелект.

Да се предприемат ефективни мерки за защита на данните с цел опазване на неприкосновеността на личния ни живот, сигурността и свободата ни *


* специфични предложения в приложението

© 2024 Europeans for safe connections.