Podporují nás 12th February 2022

Dopis od profesora Kühlinga

Proč je podpis této iniciativy tak důležitý?

Z aktuálního technologického posouzení důsledků mobilního rádia pro Evropský parlament vyplývá, že jsou k dispozici "dostatečné důkazy" o rakovinotvorném účinku neionizujícího záření na pokusných zvířatech, jakož i o poškození plodnosti u mužů, potkaních samců a myší. Také způsob, jakým je "oxidační buněčný stres" způsoben umělými elektromagnetickými poli v živých organismech, je po komplexním přezkoumání dostupné literatury do značné míry pochopen. Vztáhneme-li tuto faktickou situaci k právním zásadám ochrany před nebezpečím a předběžné opatrnosti platným v celé Evropě, pak je zřejmé jasné dilema: ve většině členských států není uzákoněna ani dostatečná ochrana před nebezpečím, ani není dostatečně zohledněna předběžná opatrnost.

I když stále chybí konečné vědecké poznatky, v EU platí článek 191 Smlouvy o fungování EU, podle kterého je třeba usilovat o "vysokou úroveň ochrany životního prostředí" na základě zásad předběžné opatrnosti a prevence. Jak uvádí Evropská komise a Evropský soudní dvůr, "v případě nejistoty ohledně existence a velikosti rizik pro lidské zdraví mohou orgány přijmout ochranná opatření, aniž by čekaly, až bude existence a velikost těchto rizik jasně prokázána". Taková opatření vzhledem k nyní jasné faktické situaci z velké části chybí; v Německu je příslušné nařízení zcela obchází.

Podle Evropské úmluvy o lidských právech zahrnuje ochrana domova jako možný faktický důvod zásahu také rádiové vlny. Do výkonu tohoto práva na nedotknutelnost však lze zasahovat pouze tehdy, pokud to vyžaduje nebo stanoví zákon. V Německu však pro to neexistuje žádný právní základ. Zásady evropského práva musí být bezodkladně jednotně prováděny.

Jak pro ochranu před zdravotními riziky, tak pro preventivní opatření jsou naléhavě nutné technicky spolehlivé ochranné normy a preventivní předpisy, aby bylo do značné míry neomezené rozšiřování infrastruktury mobilních komunikací konečně regulováno z hlediska ochrany lidí a přírody.

To jsem právě nastínil ve své "Bílé knize o mobilních komunikacích".


Wilfried Kühling
Profesor Dr.-Ing. habil.,

Ústav geověd a geografie Univerzity Martina Luthera Halle-Wittenberg (ve výslužbě)

Německo

© 2024 Europeans for Safe Connections.