Problémy

Škodlivé pro život

1. Existují nějaké důkazy o rizicích pro lidské zdraví?

RF EMP narušuje biologické, chemické a elektrické systémy organismů.

Expozice radiofrekvenčnímu záření má závažné biologické účinky na zdraví. Hodnoty současných expozičních limitů jsou zatím stanoveny jen na základě nárůstu teploty, nikoliv na základě biologických účinků, jako je poškozování vnitřních orgánů nebo dokonce DNA a jiné škody vyplývající ze studií z roku 2019 a 2020.

Vědecké studie potvrzují, že nepříznivé zdravotní a biologické účinky, a to nejen ty, které souvisejí s teplotou, se mohou objevit při intenzitách milionkrát nižších než jsou současné expoziční limity pro obyvatelstvo.

RF EMP je pro tělo přítěží a stresovým faktorem:

 • Zpráva o projektu WHO EMF z r. 2021 (str. 2, odst. 4) potvrzuje, že RF EMP ovlivňuje orgány, včetně mozku a reprodukčních orgánů, a může vést k poruchám kognitivních funkcí a snížení plodnosti.
 • Netepelné zdravotní dopady oxidačního stresu způsobeného Wi-Fi byly potvrzeny ve 23 kontrolovaných vědeckých studiích.
 • Záření z mobilních telefonů narušuje funkci mechanismu opravy poškozené DNA a má nepříznivé účinky na reprodukci. Působí na kvalitu spermií a vývoj plodu. S technologií 5G a milimetrovými vlnami budou účinky na zdraví ještě výraznější.

ŘEŠENÍ:

Děti jsou mnohem zranitelnější než dospělí.

RF EMP představuje větší hrozbu pro děti než pro dospělé. Děti absorbují mnohem vyšší kumulativní expozici bezdrátovému záření kvůli výrazným anatomickým rozdílům mezi dětmi a dospělými.

 • Děti mají menší hlavu než dospělí. Intenzita, které je mozek vystaven, se zvyšuje o 10-15 % na každý milimetr blíže k místu vyzařování antény mobilního telefonu.
 • Děti mají kratší vzdálenost od lebky k mozkovému centru, mnohem tenčí lebky než dospělí a jejich mozkové tkáně absorbují více záření. Lebka působí jako bariéra pro absorpci záření. Proto mají děti menší ochranu než dospělí a dostávají do mozku větší dávku záření.
 • Děti mají rychlý růst a vývoj hlavy a těla. Narušení vývoje mozku v raném věku může způsobit významné neurologické změny v pozdějším věku. Klíčové pro vývoj dětí jsou také kmenové buňky Kmenové buňky jsou rovněž kritické pro vývoj dětí a jsou taktéž nejvíce ovlivněny bezdrátovým zářením.

Komise EU neposkytuje uznanou ochranu dětí před vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem, která by se týkala netepelných účinků, a to ani ve školách, ani v domácnostech nebo na veřejných místech. Zdraví dětí je zanedbáváno a děti jsou diskriminovány (z důvodu porušení Úmluvy o právech dítěte a Listiny základních práv).

ŘEŠENÍ:

Citliví lidé jsou znevýhodněni.

Podle průzkumů prováděných v populaci byla prevalence EHS v roce 2013 odhadována na 5% na Taiwanu a 7% v Německu. Ve Spojeném království je 800 000 lidí vážně postiženo radiofrekvenčním zářením a elektromagnetickými poli (RF EMP). Podobně je tomu i v dalších zemích. Život elektrosenzitivních osob (EHS) může být velmi náročný. Pravděpodobně mohou přijít o práci a mohou žít a pohybovat se pouze v prostředí bez RF EMP.

 • Ve studii z roku 2020 došli vědci k následujícím závěrům: „Tyto údaje jasně naznačují, že EHS je neurologická patologická porucha, kterou lze diagnostikovat, léčit a předcházet jí. Protože se EHS stává novou zákeřnou celosvětovou nákazou, která se týká milionů lidí, žádáme Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby EHS zařadila do mezinárodní klasifikace nemocí jako neurologickou poruchu“.
 • Již v roce 2001 byl proveden průzkum u lidí, kteří si stěžovali na špatný zdravotní stav, který přičítali vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli. Mezi tyto příznaky patří poruchy spánku, bolesti hlavy, nervozita nebo úzkost, únava a potíže se soustředěním.

ŘEŠENÍ:


2. Přezkoumejte staré předpisy!

Od roku 1999 nebylo doporučení Rady přezkoumáno a přehodnoceno.

Již více než dvě desetiletí dochází k výraznému nárůstu bezdrátových technologií a jejich využívání, ale dosud nedošlo k přezkumu doporučení Rady.

Stará doporučení od ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) přijala EU ve svém doporučení Rady z roku 1999. ICNIRP je soukromá organizace a její doporučení jsou založena na několika vybraných studiích a vylučují velké množství studií, které prokazují nepříznivé účinky RF EMP.

V roce 2009 Parlament EU požádal Radu EU aby své doporučení změnila a stanovila přísnější limity expozice, k tomu však nedošlo.

V roce 2011 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala radiofrekvenční záření jako možnou karcinogenní látku pro člověka (na základě zvýšeného výskytu rakoviny mozku v souvislosti s používáním bezdrátových telefonů).

Stávající bezpečnostní limity obyvatelstva dostatečně nechrání zdraví veřejnosti před chronickou expozicí a mnohem více využítí bezdrátových technologií se teprve objeví.

ŘEŠENÍ:


3. Jsou limity založeny na nejlepších vědeckých údajích?

Nejsou! EU přijala pokyny poskytující obyvatelstvu nejmenší ochranu.

Limity asociace ICNIRP odrážejí pokyny, které spíše než ochranu veřejného zdraví zajišťují příznivé technologické podmínky pro používání bezdrátových technologií. Pro pracovní podmínky jsou stanoveny normy pro pracovní dobu (8 hodin denně), ale v soukromém životě lidé dobu expozice nepočítají a jsou případně vystaveni ve dne i v noci.

Přitom existuje řada doporučení pro přísnější směrnice od odborníků, kteří jsou nezávislí na telekomunikačním průmyslu. Kolektiv lékařských odborníků potvrdil, že nepříznivé netepelné účinky na organismus existují již při úrovních o milion nižších, než stanovují směrnice ICNIRP (0.01 mW/m2 oproti 10,000 mW/m2). Navzdory této skutečnosti se expoziční limity ve většině zemí EU neustále navyšují.

V zemích EU, které si zachovaly přísnější limity, průmysl toto vnímá jako překážku pro možnosti technického pokroku, což je uvedeno i v dokumentu Akční plán 5G pro Evropu.

Ale EU přece musí vytvářet legislativu pro nás lidi, ne pro průmysl!

ŘEŠENÍ:


4. Oficiální odborníci jsou ve střetu zájmů...

… a důležitý výzkum je vyloučen..

Hodnoty expozičních limitů EU vytváří Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Jedná se o soukromé německé sdružení složené až ze 14 členů s vědeckým vzděláním, z nichž většina je velmi úzce spjata s průmyslem.

ICNIRP v současné době zastává názor, že existence netepelných účinků není prokázána. Považujeme proto ICNIRP za závadnou, neboť ignoruje prokázané biologické účinky a bere v úvahu pouze termální (tepelné) účinky na organismus.

Jedním z cílů ICNIRP je vydávat doporučení EU týkající se omezení expozice široké veřejnosti RF EMP, na které se spoléhá celá Evropa.

EU by neměla přijímat rady od soukromé organizace. Již existuje Vědecký výbor pro zdravotní, environmentální a vznikající rizika (SCHEER), který má stálý mandát poskytovat nezávislou aktualizaci dostupných vědeckých důkazů, včetně hodnocení zdravotních rizik, která mohou být spojena s expozicí RF EMP.

ŘEŠENÍ:


5. Chrání bezpečnostní certifikát naše zdraví?

Ne. Bezpečnostní normy nechrání miliardy uživatelů mobilních telefonů.

Zdraví spotřebitelů je hrubě ohrožováno zastaralými a nepřesnými metodikami testování mobilních telefonů nebo jiných bezdrátových zařízení. Bezpečnostní normy vytvářejí nevládní a nezodpovědné agentury, které jsou z velké části financovány průmyslem.

Certifikační proces se spoléhá na plastovou figurínu hlavy stokilového muže, která představuje pouze 3% uživatelů mobilních telefonů s největšími tělesnými rozměry. Bezpečnostní normy pro všech více než šest miliard mobilních telefonů na světě proto nechrání 97% populace s hlavou menší než model. To je velmi závažné pro malé děti, ale i malí dospělí absorbují podstatně více bezdrátového záření, než je odhadováno skrze plastovou figurínu.

Současné bezpečnostní předpisy:

Bezdrátová zařízení, hračky a příslušenství nejsou opatřeny certifikáty „bezpečné pro těhotné ženy“, „bezpečné pro prsa/varlata/oči“, „bezpečné pro děti“.

ŘEŠENÍ:

Zákazníci jsou klamáni a dochází k porušování právních předpisů.

Čím větší je vzdálenost od zdroje záření - tím nižší je expozice radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (RF EMP).

Spotřebitelé, včetně nejmenších dětí, nejsou veřejnými orgány dostatečně informováni o rizicích bezdrátových zařízení a často se dlouhodobě nacházejí v těsné blízkosti citlivých oblastí těla, jako jsou reprodukční orgány, hrudník a mozek.

Výrobci uvádějí mobilní telefony na trh za klamavých podmínek při provádění zkušebních testů již více než dvacet let, což představuje obrovské riziko pro zdraví a bezpečnost miliard uživatelů:

ŘEŠENÍ:


6. Proč nejsou bezdrátové technologie v blízkosti dětí regulovány?

Naopak je vyvíjen extrémní tlak na zavádění Wi-Fi ve školách.

Namísto toho, aby se upřednostňovala kabelová řešení, je ve školách extrémně prosazováno používání Wi-Fi bez ohledu na zdraví dětí vystavených radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (RF EMP). O upřednostňování kabelového připojení se vůbec ani nediskutuje.

V důsledku digitalizace jsou školy vybavovány stále větším počtem zařízení, která vytvářejí RF EMP (stolní počítače, notebooky, notebooky, tablety, interaktivní tabule, projektory a tiskárny). Školy se stávají cílovým tržním segmentem pro korporace, neexistují zde žádná omezení. Používání mobilních telefonů žáky v prostorách školy není přísně regulováno.

Děti jsou vůči bezdrátovému záření mnohem zranitelnější než dospělí. Učitelé a rodiče nejsou vzděláváni ohledně rizik spojených s bezdrátovými zařízeními, zejména v blízkosti dětí.

ŘEŠENÍ:


7. Jsme si vědomi rizik?

Veřejnost není informována o možných zdravotních rizicích ani o opatřeních na zmírňování škod.

Ve školách a na univerzitách neprobíhá řádné vzdělávání žáků o zdravotních účincích souvisejících s radiofrekvenčními elektromagnetickými polí (RF EMP).

Učitelé nejsou rovněz o tomto problému informováni. Studenti jsou více ovlivňováni reklamou než skutečnými poznatky o bezdrátových technologiích.

Lékařští odborníci nejsou vzdělaní o biologických účincích elektromagnetických polí a nejsou školeni ohledně léčby pacientů s elektromagnetickou hypersensitivitou.

Mnoho lidí je na svém pracovišti nebo v domácí kanceláři mnohdy vystavováno bezdrátovému záření, aniž by o tom věděli. A nebo aniž by to tak chtěli, někteří lidé exponují jiné osoby zářením ze svých mobilních telefonů, telefonů DECT nebo pomocí vlastní Wi-Fi. Mnoho zaměstnanců při své práci používá bezdrátová zařízení, jako jsou handsfree, zařízení bluetooth, telefony DECT, zařízení pro snímání čárových kódů nebo platební terminály.

Tyto soudní případy jasně ukazují na nutnost větší osvěty:

 • Itálie 2017: Italský regionální soud rozhodl, že nádor sluchového nervu u muže vznikl v důsledku používání mobilního telefonu v práci 3-4 hodiny denně po dobu 15 let. Muž byl diagnostikován v roce 2010 a byl zaměstnán u telekomunikačního operátora Telecom Italia. Dostává proto doživotní odškodnění za pracovní úraz ve výši 500 eur měsíčně.
 • Soudní rozhodnutí, Francie 2011: Soud v Montpellier rozhodl, že stěžovatelé měli oprávněné důvody obávat se zdravotních následků ohledně provozu stožáru sítě pro mobilní telefony, a nařídil operátorovi jeho demontáž.
 • Rozhodnutí soudu, Španělsko 2016: Soud v Madridu rozhodl o odškodnění inženýra zaměstnaného u společnosti Ericsson ve Španělsku za pracovní neschopnost způsobenou závažnými příznaky záření z Wi-Fi a dalších bezdrátových technologií na pracovišti.

SOLUTION:


8. Nemůžete jít na bezpečnější místo?

Ne. V obcích nejsou zóny s nízkou nebo žádnou expozicí bezdrátovému záření.

Podle základních morálních hodnot Evropské unie se musí s každým zacházet spravedlivě a musí být respektována práva menšin.

Není vůbec zamýšleno zřizovat zóny s nízkou úrovní radiofrekvenčních elektromagnetických polí (RF EMP) pro citlivé skupiny osob (např. osoby citlivé na elektro nebo elektrohypersenzitivní, nemocné osoby, seniory, těhotné ženy, děti) a flóru a faunu.

 • Žádná pozornost není věnována místům spánku, které by měly organismu poskytnout možnost zotavit se z celodenní expozice bezdrátovému záření. Doporučení stavebních biologů pro expozici nižší než 10 uW/m2 není uznáno ani dodržováno.
 • Veřejná doprava lidem nenabízí žádnou možnost, aby při cestování nebyli vystaveni bezdrátovému záření z Wi-Fi nebo mobilní komunikace, jako například kupé nebo dopravní prostředky bez Wi-Fi a mobilní komunikace.
 • Hotely téměř nikdy nedisponují speciálními pokoji pro oběti EHS; dokonce ani v nemocnicích a rehabilitačních klinikách se na tuto problematiku nebere ohled.

ŘEŠENÍ:

Fauna a flóra se nemají kam schovat.

Evropské smlouvy jednoznačně stanovily, že se zásada předběžné opatrnosti uplatňuje v oblasti ochrany životního prostředí EU.

Radiofrekvenční elektromagnetická pole (RF EMP) mají velmi negativní vliv na faunu a flóru, což vede k úpadku biologické rozmanitosti.

RF EMP jsou formou znečištění životního prostředí, které poškozuje volně žijící živočichy. Telekomunikační stožáry umístěné v jejich životním prostoru nepřetržitě ozařují některé živočišné druhy, které tak trpí dlouhodobými následky.

Mikrovlnné a radiofrekvenční znečištění proto představuje potenciální příčinu úbytku populací živočichů a zhoršení zdravotního stavu rostlin žijících v blízkosti telefonních stožárů.

ŘEŠENÍ:


9. A co právo na biologickou integritu?

Lidé nebyli informováni a ani nedali svůj souhlas ...

Cílem Akčního plánu 5G pro Evropu je pokrýt všechny městské oblasti, železnice a hlavní silnice velmi hustou sítí antén a vysílačů. Slovní spojení „small cells“ (SAWAPs) znamená pouze pokrytí malé oblasti. Typický je dosah jedné buňky 20-150 metrů.

Očekává se, že tato další vrstva 5G technologie bude obsluhovat až milion připojených zařízení na kilometr čtvereční. Pracuje na mnohem vyšších frekvencích a se silnými pulzacemi, které jsou biologicky intenzivnější, a tudíž více nebezpečné než nepulzní RF EMP.

Nařízení (EU) 2020/1070 umožňuje, aby při umístění „small cells“ na veřejných chodnících byla mezi anténou buňky a lidským tělem dodržena vzdálenost nejméně 20 cm.

ŘEŠENÍ:

Biologické, chemické, elektrické a smyslové soustavy obyvatel jsou nedobrovolně a neustále narušovány a ovlivňovány radiofrekvenčním zářením.

Většina lidí nemá žádné znalosti o intenzitě radiofrekvenčních elektromagnetických polí (RF EMP), kterými jsou obklopeni, ani o způsobu jak je změřit. Přítomnost RF EMP není značena, natož aby bylo upozorněno na intenzitu dotyčných polí.

Lidé jsou ve většině případů nedobrovolně exponováni celodenní směsicí záření z různých infrastrukturních antén a vysílačů, ale také ze svých osobních bezdrátových zařízení.

Většina lidí používá zařízení ve výchozím nastavení, což znamená, že zařízení neustále vyzařují radiofrekvenční záření s vysokou úrovní výkonu a lidé obvykle nemají znalosti o tom, jak je snadno vypnout. Většina populace není poučena o tom, že je velmi důležité omezit vyzařování z osobních zařízení v době, kdy se nepoužívají:

 • děti dokonce i spí s chytrými hodinkami a telefony, na kterých mají neustále zapnuté bezdrátové funkce.
 • lidé mají svůj Wi-Fi router v blízkosti postele a během noci ho nevypínají.

ŘEŠENÍ:


10. Jak RF EMP škodí stromům a včelám?

Včely mizí, ptáci jsou dezorientovaní a stromy rostou pomaleji.

Evropské smlouvy výslovně stanovily, že zásada předběžné opatrnosti platí v rámci ochrany životního prostředí EU.

Radiofrekvenční elektromagnetická pole (RF EMP) jsou formou znečištění životního prostředí, které škodí volně žijícím živočichům, například snižuje jejich přirozenou obranyschopnost, zhoršuje jejich zdraví, způsobuje problémy s reprodukcí a ničí jejich životní prostředí. Mikrovlnné a radiofrekvenční znečištění proto představuje potenciální příčinu úbytku populací živočichů a zhoršení zdravotního stavu rostlin žijících v blízkosti stožárů mobilních operátorů.

Příklady:

ŘEŠENÍ:


harmful to life
© 2024 Europeans for Safe Connections.