Řešení

Agenturu ICNIRP považujeme za závadnou

Co a kdo je ICNIRP?

ICNIRP je soukromá německá asociace, která se skládá z komise složené až ze 14 členů s vědeckým vzděláním, z nichž většina je velmi úzce spjata s průmyslem. *1, strana 98 Její členové představenstva jsou dlouhodobě zaměstnáni v odvětví telekomunikací (přímo nebo jako konzultanti). Příkladem je Martin Röösli.

Martin Röösli (Švýcarsko) je zaměstnán jako profesor environmentální epidemiologie na Švýcarském institutu tropického a veřejného zdraví v Basileji. Tento institut slouží mnoha firemním klientům, včetně Swisscomu, největší telekomunikační společnosti ve Švýcarsku. Ve své výroční zprávě za rok 2019 institut uvádí, že z celkového rozpočtu ve výši přibližně 90 milionů švýcarských franků, bylo 78.6% „získáno na základě hospodářské soutěže. *1, strana 98 Martin Röösli je také členem Švédského úřadu pro radiační ochranu *1, strana 96 a vykonává neplacenou práci pro studii COSMOS, která získala silnou finanční podporu telekomunikačních společností. *1, strana 98 Kromě toho je Martin Röösli členem představenstva švýcarské organizace FSM (Nadace pro výzkum elektřiny a mobilních komunikací), která je financována telekomunikačními společnostmi a získává finanční prostředky od společností Swissgrid a Swisscomm. *1, strana 98 Mnoho studií, které Röösli vybíral nebo prováděl, bylo přímo financováno Výzkumnou nadací pro elektřinu a mobilní komunikace. *1, strana 98

Odborné stanovisko *2 od Lennarta Hardella (profesora onkologie na univerzitě v Örebro, Švédsko) zaslané Švýcarské federální radě obsahuje jasný závěr, že Federální rada a federální úřady zodpovědné za mobilní záření jsou naprosto dezinformovány dezinformacemi a falešnými hodnoceními profesora Röösliho s fatálními důsledky. *1, strana 98

Zpochybněn by měl být zejména proces volby nových členů ICNIRP. Jedná se o uzavřené volební řízení. To znamená, že jsou do komise voleni každé čtyři roky na návrh stávajících členů a výkonné rady Mezinárodní asociace radiační ochrany (IRPA). Při bližším pohledu na kvalifikaci celkem 13 členů je zřejmé, že jen někteří z nich jsou vyškolenými odborníky na vysokofrekvenční elektromagnetické pole a mohou tuto problematiku odborně posoudit.

Pokyny asociace ICNIRP

Doporučení ICNIRP z roku 1998 přijala EU ve svém doporučení Rady z roku 1999. Tato doporučení ICNIRP nejsou dostatečně komplexní a jsou založena na několika vybraných studiích, které odpovídají určitým směrnicím předem definovaným ICNIRP, které vylučují velké množství studií, jež prokazují nepříznivé účinky vysokofrekvenčního elektromagnetického pole. Pokyny ICNIRP jsou chybné, protože:

— bioaktivní parametry nebyly do hodnocení vůbec zahrnuty

— vzájemná součinnost jednotlivých frekvencí se nevyhodnocuje

— celková expozice jako součet elektromagnetických polí se nevyhodnocuje

— kumulativní účinky se nevyhodnocují

— ohřev tkáně je jediným akceptovatelným parametrem

Pokud tyto faktory nebudou zahrnuty, budou pokyny pro expoziční limity vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli chybné a budou nastaveny příliš benevolentně, aby vyhovovaly průmyslu, který chce mít možnost využívat velmi vysoké frekvence pro vývoj svých průmyslových výrobků.

A to je přesně tento případ. Po celém světě jsou směrnice ICNIRP de facto standardem pro bezpečnou expozici rádiovým a elektromagnetickým polím. Jediným problémem je, že nejsou bezpečné.

Odborníci jako David Carpenter, profesor environmentální medicíny na univerzitě v Albany ve státě New York, varovali WHO, že ICNIRP ignoruje studie. Obzvláště otevřeně se vyjádřil profesor Neil Cherry, který se zabývá životním prostředím. Byl pověřen novozélandskou vládou, aby přezkoumal směrnici ICNIRP před jejím zavedením. Za tímto účelem napsal v roce 1999 „Kritiku směrnice ICNIRP“, která byla dodnes ignorována, ale zůstala nezpochybněna. Jeho závěr: „Směrnice ICNIRP je chybná a v rozporu se zákonem. Obsahuje řadu předsudků, opomenutí a záměrných zkreslení“. (https://waveguard.com/strahlenschutzgrenzwerte/).

Co pokyny asociace ICNIRP NEJSOU

Na mezinárodní konferenci o elektromagnetickém poli v Londýně (2008) profesor Paolo Vecchia, předseda ICNIRP v letech 2004-2012, řekl o pokynech pro expozici „Co nejsou“: „Nejsou povinnými předpisy pro bezpečnost“, nejsou ‘posledním slovem’ v dané problematice, a „nejsou obrannou zdí pro průmysl ani pro ostatní“.

The European Economic and Social Committee have published the Opinion called Secure 5G deployment– EU toolbox. Point 4.10 states:
Nicméně EHSV konstatuje, že ICNIRP není uznávána celou komunitou, přičemž někteří vědci prosazují mnohem přísnější limity expozice obyvatelstva v souladu se zásadou ALARA. Řešení, která by mohla být navržena jako doplněk ke komunikační infrastruktuře 5G, zahrnují využití pevných datových spojení stávajícími nerádiovými technologiemi (ethernetové kabely, optická vlákna atd.), a to v situacích, kdy se používají na stálém místě (např. bankomaty, bankovní pokladny, průmyslové roboty, dálkově ovládané lékařské roboty atd.) a kde působí velcí uživatelé přenosu dat (poskytovatelé digitálních služeb, společnosti/podniky atd.); internet věcí IoT přítomný na pevných, nemobilních místech (inteligentní dům, inteligentní město, senzory na zařízeních veřejných služeb atd.).

Návrh hodnot limitů v roce 2020 od ICNIRP

ICNIRP upravila v roce 2020 svá doporučení týkající se limitů pro mobilní operátory, vydaných v roce 1998, aby dala opodstatněnost vyšší expozici rádiovým vlnám, neboť ta se s 5G skutečně zvýší:

— ICNIRP trvá pouze na dogmatu tepelného ohřevu.

— biologické mechanismy účinků jsou popírány

— sluchový efekt je vyloučen (seznam rozdílů)

— zmiňuje „K dosažení tohoto nárůstu teploty u dětí je zapotřebí vyšší SAR vzhledem k účinnějšímu odvodu tepla z jejich těla“, což je nepřijatelné vzhledem ke snaze EU chránit děti více (ICNIRP 2020, strana 488)

— představení tkání typu 1 a typu 2 s povoleným zvýšením teploty o 5 °C a 2 °C, což je pro nás nepřijatelné. (ICNIRP 2020, strana 488).

— Vědecký základ nových pokynů je nejasný, protože hodnocení vědeckých zpráv ICNIRP nebylo zveřejněno. Zveřejněna byla pouze obecná prohlášení. Výjimku tvoří zpráva NTP o studiích záření mobilních telefonů. Podrobný komentář ICNIRP je k dispozici. V tomto komentáři ICNIRP nepřijímá výsledek této NTP studie, přestože odborné posouzení bylo mimořádně rozsáhlé. Názor ICNIRP není obecně podporován ani sdílen skupinou NTP.

— ICNIRP nezveřejnila žádnou odpověď na obdržené připomínky. Připomínky jsou zaznamenány na webových stránkách, odpověď zůstává utajena.

Dr. Mutter říká (2020): „Pokud onemocníte, ale nedojde k tomu z přehřátí, pak to nemá nic společného se zářením mobilního telefonu. Podle zákona jsou škody pod limitem ICNIRP vyloučeny; pokud tedy někomu vznikne újma, právní žaloba je vyloučena.“ *Mutter, strana 61

Vzhledem k tomu, že i současné extrémně vysoké expoziční limity v pásmu nad 10 GHz nejsou pro 5G dostačující, ICNIRP změnila svá doporučení. *4 Buchner&Krout, strana 124

Protože ICNIRP pracuje pouze s průměrnými mezními hodnotami, je důležité vědět, že 5G funguje jinak. V mnoha případech 5G již signál není vyzařován kolem mobilní věže jako dříve, ale je ostře soustředěn přímo na uživatele. Vysílají se vysoké toky energie, které ovlivňují uživatele a všechny osoby mezi zdrojem a cílem. Hlavním problémem je zde to, že intenzita záření se počítá jako průměr. Z biologického hlediska jsou však nejdůležitější špičkové hodnoty. Vzhledem k tomu, že 5G využívá intenzivní záření, aby došlo k přenosu informací ve velmi krátkém čase, tak průměrování způsobuje, že jsou biologické účinky značně podhodnoceny. *Buchner&Krout, strana 124-131

Příklad: ponoříte ruku na 50 sekund do vody o teplotě 20 stupňů Celsia a poté na 10 sekund do vody o teplotě 100 stupňů Celsia; nyní můžeme tvrdit, že průměrná teplota za naměřených 60 sekund byla 33,33 stupně Celsia, což je dobře snesitelná teplota. Ta část kůže, která byla 10 sekund ve vodě o teplotě 100 stupňů, bude určitě opařená, a přesto můžeme tvrdit: „To byla jen malá desetivteřinová špička.“

Při frekvenci 26 GHz plánované pro 5G je hloubka průniku do lidské tkáně pouze asi 1,5 mm *Buchner&Krout, page 80, kapitola "Was ist bei 5G anders?", která je spojena se zvýšením místní teploty o 2,51 stupně Celsia. *Buchner&Krout, strana 125, po třech minutách zvýšení o 4,14 stupně Celsia a po šesti minutách by se oči zahřály o nejméně 5,7 stupně Celsia.

Může dojít k poškození oka a zakalení čočky, stejně jako ke vzniku rakoviny kůže. *Buchner&Krout, strana 125

The NTP Studie iii

V rámci programu amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb bylo 3080 myší a potkanů vystaveno různým úrovním záření mobilních telefonů po celý život. To jasně a statisticky významně prokázalo, že u potkaních samců se ve srovnání s kontrolní skupinou objevilo více nádorů v srdci (schwannomy) a v mozku (gliomy).

ICNIRP na tuto studii zareagovala tvrzením, že studie nebyla řádně provedena, a proto z ní nelze vyvozovat žádné závěry. *Buchner&Krout, strana 134 Dokonce i profesor James C. Lin z Illinoiské univerzity v Chicagu, který byl sám 12 let členem ICNIRP, to popřel. Označil tuto studii za jasný důkaz karcinogenního účinku záření mobilních telefonů. Prof. Lin ji publikoval v průmyslovém časopise a tím umlčel ICNIRP. Dnes je studie NTP spolu s Ramazziniho studií považována za přesvědčivý důkaz karcinogenních účinků rádiového záření. *Buchner&Krout, strana 135

To je příklad nespolehlivého hodnocení studií ze strany ICNIRP, kdy si vybírají pouze ty, které souhlasí s jejich názorem.

Sdružení ICNIRP odmítá takové studie, které nechce použít pro nastavení limitů, tím, že zpochybní jejich platnost. Jako příklad lze uvést, že ICNIRP provedla posouzení studie, jejíž závěr je údajně „nejasný“ a zpochybňuje prokázané mutagenní účinky EMP:

V případě buněk měkkých tkání, jako jsou žlázy, pojivová tkáň atd., lze dědičný škodlivý účinek rádiového záření pozorovat zcela jasně, nikoli však v případě svalových buněk. Bývalý vědecký poradní orgán SCENIHR Komise EU, jehož členy bylo několik členů ICNIRP, však jednoduše smíchal dohromady studie na svalových buňkách, kde nebyl zjištěn žádný účinek, se studiemi na buňkách měkkých tkání a prohlásil, že vědecká situace je nejasná, protože pokusy jsou rozporuplné. *Buchner&Krout, strana 135

Jedná se o vysoce neodborný způsob nakládání s vědeckými studiemi; výše zmíněná „buněčná studie“, resp. její výsledky, byly očividně interpretovány nepřesně a nakonec byly označeny za „nejasné“. Studie s „nejasnými“ výsledky se nepoužívají k hodnocení EMP a umožňují společnostem provozujícím mobilní telefony dodržovat jejich limity.

Jak bylo jasně ukázáno výše, soukromé sdružení ICNIRP není samo o sobě schopno stanovit a doporučit bezpečné mezní hodnoty pro životní prostředí a obyvatelstvo.

icnirp
Najdete zde animovaný zdroj z roku 2019, kde si můžete otevřít propojení osob nebo vysvětlení zkratek: https://www.kumu.io/Investigate-Europe/the-scientists-and-the-organisations#conflict-of-interest/icnirp

1 Michèle Rivasi & Klaus Buchner, 2021, Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks, Eine Schriftreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

2 https://ägerital.5gfrei.ch/de/de-gutachten-schweizer-bundesrat-interessenkonflikte-anstatt-schutz-vor-mobilfunk

3 Dr. med. Joachim Mutter in his book "5G, Die geheime Gefahr", 2020 page 60

4 Prof. Dr. Klaus Buchner & Dr. med. Monika Krout, 5G Wahnsinn, 2021


This is a 15 minutes video in english on the publication from the International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF).
Video can be also found at the bottom of their activities:
https://icbe-emf.org/activities
© 2024 Europeans for Safe Connections.