Řešení

Hloubková analýza 5G pro výbor ITRE

Oddělení strategie A na žádost Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) *1 vypracovalo v roce 2019 hloubkovou analýzu s názvem Zavádění 5G: Současný stav v Evropě, USA a Asii *2 která srovnávala nasazování 5G v EU s ostatními předními ekonomikami. Tato studie byla základem pro pozdější briefing *3 Účinky bezdrátové komunikace 5G na lidské zdraví *3, který byl vydán v roce 2020.

Operátoři a dodavatelé mobilního průmyslu slibují, že 5G přinese pokrok v rychlosti a spolehlivosti mobilních zařízení, pokročilou výrobu, lepší zdravotnické systémy, chytrá města a propojená vozidla. Rádi bychom zdůraznili důležitá fakta obsažená v těchto a souvisejících dokumentech:

 • Náklady na splnění cílů Evropské unie v oblasti konektivity do roku 2025, včetně pokrytí 5G ve všech městských oblastech, stanovených ve Sdělení o konektivitě pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - Na cestě k evropské gigabitové společnosti, se odhadují na 500 miliard eur. Vzhledem k rozsahu potřebných investic musí mobilní průmysl přesvědčit vlády o ekonomických a sociálních výhodách, které by 5G mohlo přinést, a proto je marketingový humbuk velmi rozšířený.*2, strana 7
 • Cíle pokrýt všechny zastavěné oblasti, železnice a hlavní silnice nepřerušovanou bezdrátovou komunikací páté generace lze dosáhnout pouze vytvořením velmi husté sítě antén a vysílačů.“ *3, strana 1
 • „Očekává se, že plánované sítě 5G budou obsluhovat až milion připojených zařízení na kilometr čtvereční, což je asi tisícinásobný nárůst oproti současnosti.“ *4, strana 6
 • Poprvé se v 5G budou používat i milimetrové vlny společně s mikrovlnami, které se doposud používaly v technologiích 2G, 3G a 4G. Kvůli omezenému pokrytí bude nutné pro zavedení 5G instalovat antény pro celulární sítě velmi blízko sebe, což bude mít za následek neustálé vystavení obyvatelstva záření milimetrových vln. Využití 5G bude také vyžadovat zavedení nových technologií, jako jsou aktivní antény schopné formovat paprsek, masivní vstupy a výstupy. Což by ještě více ztížilo měření expozice záření. Díky vyšším frekvencím a sníženému dosahu budou základnové stanice těsněji rozmístěny na daném území, aby bylo zajištěno úplné pokrytí, které zamezí vzniku tzv. míst bez pokrytí (tzv. not-spots). Běžné mohou být rozestupy 20-150 metrů, což znamená menší oblasti pokrytí na jednu "small cell" (tj. buňka pro pokrytí malé oblasti). Poloměr buňky 20 metrů by znamenal přibližně 800 základnových stanic na kilometr čtvereční (neboli bezdrátových přístupových bodů pro pokrytí malé oblasti (SAWAP), což je termín používaný v Evropském kodexu elektronických komunikací (EECC)). To je opakem 3G a 4G, které používají velké buňky nebo makro“ buňky. Ty tradičně nabízejí dosah 2-15 km nebo více, a mohou tak pokrýt větší území, ale s menším počtem současných uživatelů, protože mají méně jednotlivých kanálů.*2, strana 3
 • Vzhledem k tomu, že 5G využívá velmi vysokou úroveň pulzací, je myšlenkou 5G použití vyšších frekvencí, které umožňují tak vysokou úroveň pulzací, aby bylo možné přenášet velmi velké množství informací za sekundu. Studie ukazují, že pulzní elektromagnetická pole jsou ve většině případů biologicky mnohem aktivnější, a tudíž nebezpečnější než nepulzní elektromagnetická pole. Každé jednotlivé bezdrátové komunikační zařízení komunikuje alespoň částečně prostřednictvím pulzací, a čím je zařízení více smart, tím více má pulzací.*3, strana 5
 • Spolu s režimem a délkou expozice se zdá, že vlastnosti 5G signálu, jako je pulsování, zvyšují biologické a zdravotní dopady expozice včetně poškození DNA, které je považováno za příčinu rakoviny. Poškození DNA je také spojováno s poklesem reprodukční schopnosti a neurodegenerativními onemocněními.*3, strana 5
 • Milimetrové vlny, které budou využívány v 5G, jsou většinou absorbovány v okruhu několika milimetrů lidské kůže a v povrchových vrstvách rohovky. Krátkodobá expozice může mít nepříznivé fyziologické účinky na periferní nervový systém, imunitní systém a kardiovaskulární systém.*3
 • To vyvolává otázku, zda vyšší frekvence a miliardy dalších spojení, které budou podle výzkumu znamenat stálé vystavení celé populace včetně dětí, nemají negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí.*3, strana 1
 • Primární odpovědnost za ochranu obyvatelstva před možnými škodlivými účinky elektromagnetických polí nesou vlády členských států EU podle článku 168 Smlouvy o fungování Evropské unie. *3, strana 4 Nicméně EU naléhá na členské země, aby zvýšily limity přípustné expozice, jak je vidět v Akčním plánu 5G pro Evropu *4, který byl přijat v roce 2016.

Hlavním cílem akčního plánu je co nejrychlejší zavedení těchto technologií v celé EU. Akční plán 5G pro Evropu se o zdravotních aspektech vůbec nezmiňuje a expoziční limity vysokofrekvenčního elektromagnetického pole v členských státech jsou označovány jako překážky - limity jsou někdy mnohem nižší (tj. bezpečnější), než požaduje příslušná evropská směrnice o ochraně zdraví, a proto ukládají větší omezení pro agregaci (tj. působení více signálů současně). Tyto překážky mají být odstraněny harmonizací pravidel, což znamená zvýšení limitů expozice ve všech členských státech, pokud mají země přísnější (tj. bezpečnější) limity než evropské normy (bod 3.3., oddíl Snížení nákladů na instalaci přístupových bodů). *4, strana 6

Pro pokrytí městské zástavby pomocí 5G small cells (tj. buněk 5G pro pokrytí malých oblastí) doporučuje EU členským státům, aby umožnily jednotný přístup EU k zahušťování antén.

V kapitole Faktory úspěchu 5G je zmíněno: „Po technologických schopnostech bude klíčovým faktorem úspěchu snadnost nasazení velkého počtu malých buněk při zahušťování sítě. Čína a asijští tygři zde mají výhodu, protože jejich politické struktury a kultura znamenají, že mohou nařídit nasazení bez nutnosti souhlasu veřejnosti.*2, strana 24

Podobné chování jako u asijských tygrů můžeme pozorovat i u EU, která plánuje rychle rozmístit stovky malých buněk na kilometr čtvereční, protože „v souladu s článkem 57 EECC EU vytváří režim pro zavádění SAWAP, jehož cílem je od roku 2020 instalovat buňky bez povolení.” *2, strana 24

V dokumentu Lehký režim pro nasazování bezdrátových přístupových bodů pro malé oblasti (SAWAPs) bylo zmíněno, že podle článku 57 EECC 7 připravují útvary Komise EU první prováděcí akt Komise o bezdrátových přístupových bodech pro malé oblasti (SAWAPs nebo malé buňky”), které budou osvobozeny od jakéhokoli individuálního územního povolení nebo jiných předchozích individuálních povolení, s výjimkou environmentálních nebo historických důvodů nebo veřejné bezpečnosti” *5. Její přijetí bylo plánováno na 2. čtvrtletí 2020, v souladu s termínem 30. června 2020 v EECC *7.

Směrnice (EU) 2020/1070 představila v bodě (8) „typy základnových stanic, které se dělí do pěti instalačních tříd odpovídajících různým mezním hodnotám ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (EIRP), a to několik mW (třída E0), 2 W (třída E2), 10 W (třída E10), 100 W (třída E100) a nad 100 W (třída E+)*6 a bezpečnostní vzdálenosti pro instalaci, které „vyžadují, aby v případě třídy E10 byla nejnižší vyzařující část antény umístěna ve výšce alespoň 2,2 m nad pěší cestou pro veřejnost, aby mezi hlavním lalokem antény a tělem osoby vysoké 2 m byla vzdálenost alespoň 20 cm“ a v bodě (9) „Z estetických důvodů by uvnitř budov měla být instalace bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem třídy E10, které pravděpodobně využijí maximální objem 20 litrů, omezena na velké vnitřní prostory s výškou stropu nejméně 4 metry, jako jsou muzea, stadiony, kongresová centra, letiště, stanice metra, železniční stanice nebo nákupní střediska.”


Jsme hluboce znepokojeni zjištěními obsaženými v dokumentech:

 • Objevují se značné obavy ohledně možného dopadu na zdraví a bezpečnost v důsledku potenciálně mnohem vyššího vystavení radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření, které by mohlo vzniknout v souvislosti s 5G. Zvýšená expozice může být způsobena nejen použitím mnohem vyšších frekvencí v 5G, ale také možností agregace různých signálů, jejich dynamickou povahou a komplexními rušivými účinky, které z toho mohou vyplývat, zejména v hustě osídlených městských oblastech. Pole rádiových emisí 5G se od předchozích generací značně liší, a to díky složitým vysílacím svazkům v obou směrech - od základnové stanice ke sluchátku i zpět. Přestože jsou pole paprsky vysoce koncentrovaná, rychle se mění v závislosti na čase a pohybu, a jsou tedy nepředvídatelná, protože se úrovně a vzory signálu vzájemně ovlivňují jako uzavřený smyčkovitý systém. Tento jev je třeba ještě spolehlivě zmapovat pro reálné situace mimo laboratoř.*2, strana 11
 • SCHEER v Prohlášení o vznikajících zdravotních a environmentálních problémech (2018) na straně 14 uvedl předběžný odhad významu 5G jako vysoký, v prohlášení z prosince 2018. Dále hodnotí rozsah, naléhavost a interakce (s ekosystémy a druhy) možného nebezpečí jako vysoké”. *3, strana 5
 • Usnesení Rady Evropy č. 1815 (2011) poukazuje na možné zdravotní účinky elektromagnetických polí o velmi nízké frekvenci, která obklopují elektrické vedení a elektrická zařízení, což je předmětem probíhajícího výzkumu a veřejné diskuse. Uvádí se v něm také, že některé neionizující frekvence mají zřejmě více či méně potenciálně škodlivé, netepelné, biologické účinky na člověka, jiné živočichy a rostliny, a to i při vystavení úrovním, které jsou nižší než oficiální prahové hodnoty. Usnesení určuje mladé lidi a děti za obzvláště zranitelné skupiny a naznačuje, že pokud by bylo zanedbáno včasné varování, mohlo by to mít mimořádně vysoké lidské a ekonomické následky.*3, strana 5
 • ...to platí dvojnásob, pokud jde o možné negativní dopady na zdraví v důsledku nevyhnutelnosti trvalé expozice občanů v prostředí s 5G. Nedávná odborná literatura dokládá, že nepřetržité bezdrátové záření má zřejmě biologické účinky, zejména s ohledem na konkrétní charakteristiky technologie 5G: kombinace milimetrových vln, vyšších frekvencí, množství vysílačů a množství připojení. Různé studie naznačují, že 5G by mohlo mít vliv na zdraví lidí, rostlin, zvířat, hmyzu a mikrobů - a protože 5G je dosud neodzkoušená technologie, bylo by rozumné postupovat obezřetně.Všeobecná deklarace lidských práv OSN, Helsinská deklarace a další mezinárodní smlouvy uznávají, že informovaný souhlas před zásahy, které by mohly ovlivnit lidské zdraví, je základním lidským právem, které se stává ještě kontroverznějším, pokud jde o expozici dětí a mladých lidí.*3, strana 9
 • Podle studie z roku 2019 'Zavádění 5G: Současný stav v Evropě, USA a Asii' vypracované pro Evropský parlament je dlouhodobý výzkum technologie nezbytný. 'Jedním z klíčových problémů jsou neobvyklé jevy šíření, zejména kontrola a měření expozice radiofrekvenčním elektromagnetickým polím s vícenásobným vstupem a výstupem (MIMO) na frekvencích milimetrových vln pro sluchátka a základnové stanice. Studie uvádí, že hlavním problémem se zdá být to, že v současné době není možné přesně simulovat nebo měřit emise 5G v reálném světě.” *3, strana 9
 • Evropská komise dosud neprovedla studie o možných zdravotních rizicích technologie 5G.*3, strana 9

1 Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/itre/home/highlights

2 Zavádění 5G: Současný stav v Evropě, USA a Asii http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

3 Effects of 5G wireless communication on human health https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

4 Akční plán 5G pro Evropu, 2016; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0588&from=cs

5 Public Consultation on the light deployment regime for small-area wireless access points https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/public-consultation-light-deployment-regime-small-area-wireless-access-points

6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/911ze dne 30. června 2020; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0911

7 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1972 (EU) 2018/1972 kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace

© 2024 Europeans for Safe Connections.