Řešení

Ochrana našeho životního prostředí

Zaveďte přísnější předpisy na ochranu životního prostředí vůči veškerým negativním dopadům 5G a digitalizace

5G a zavedení internetu věcí rozhodně neznamená krok směrem k energeticky efektivní a udržitelné budoucnosti, ale výrazně přispějí ke znečištění a vyčerpání zdrojů. Do roku 2025 by tyto technologie mohly představovat 20% z celosvětové spotřeby elektřiny.

Osm návrhů na zavedení do práva EU:

Návrh 11

Aktualizovat směrnici 2011/92/EU za účelem zahrnout nasazování 5G a všech telekomunikací do projektů v Příloze 1, aby bylo zajištěno, že takové projekty budou podléhat posouzení vlivům na životní prostředí nebo kontrolnímu šetření, jak je to předepsáno směrnicí.

Více informací

Návrh 12

Snížit masivní spotřebu elektrické energie způsobenou digitální komunikační technologií tím, že se v akčním plánu pro Zelenou dohodu pro Evropu upřednostní kabelová a nízkoenergetická řešení.

Více informací

Návrh 13

Zahrnout „Odpad z elektrických a elektronických zařízení“ (OEEZ), další odpadní produkty a dopady na životní prostředí z těžby vzácných minerálů a vzácných kovů používaných v elektronických zařízeních do „akčního plánu pro nulové znečištění“.

Více informací

Návrh 14

Aktualizovat směrnici o ekodesignu z roku 2009 stanovením striktních limitů pro plýtvání zdroji a energií u všech připojených zařízení, včetně antén a satelitů.

Více informací

Návrh 15

Uznat oficiálně všechny biologicky škodlivé parametry RF EMF jako škodlivé látky. Zahrnout je do všech příslušných politik a směrnic EU.

Více informací

Proposal 16

Zahrnout monitorování všech biologicky škodlivých parametrů RF EMP do programů monitorování životního prostředí, strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, cílů EU v oblasti obnovy přírody, směrnic o stanovištích a ptácích, soustavy Natura 2000.

Více informací

Proposal 17

Vyzvat k okamžitému moratoriu na megaseskupení satelitů 5G na celém světě, dokud nebudou odstraněny nepříznivé dopady na životní prostředí.

Více informací

Proposal 18

Učinit prioritu z posuzování dopadů všech vesmírných projektů na životní prostředí v rámci evropské vesmírné politiky.

Více informací
demand environment
© 2024 Europeans for Safe Connections.