Ochrana našich dat

Návrh 21

Zajistit, aby Evropský sbor pro ochranu osobních údajů aktivně a nezávisle bojoval proti diskriminaci a porušování digitálních práv.


Detailed explanation

Poskytněte Evropské radě pro ochranu údajů a každému vnitrostátnímu orgánu pro ochranu údajů dostatečné finanční prostředky a lidské zdroje. Zbavte je střetu zájmů, aby mohly nezávisle vyšetřovat a postihovat porušování digitálních práv.

Zajistěte, aby evropské a vnitrostátní orgány pro monitorování údajů aktivně bojovaly proti diskriminaci.

Existují dvě úrovně dozorových orgánů pro ochranu osobních údajů:

- vnitrostátní orgány dozoru nad ochranou údajů (DPA), jejichž úloha je vymezena v článku 4 GDPR.

- Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB), jehož úloha je vymezena v článcích 68 až 76 GDPR.

Vnitrostátní a evropské orgány však nejsou dostatečně nezávislé na státech a společnostech, nemají dostatečné vlastní zdroje a jejich rozsah kontroly zůstává omezený.

GDPR je nařízení a podle čl. 288 Smlouvy o fungování EU je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Čl. 68 (bod 3) GDPR definuje složení EDPB: všichni vedoucí dozorového úřadu v každém členském státě a evropský inspektor ochrany údajů (nebo jejich zástupci).

Kapitola VI (články 51 až 59) se týká vnitrostátních dozorových úřadů. Články 51 až 54 vymezují kvalifikační předpoklady a požadavky na způsobilost pro jmenování do těchto vnitrostátních orgánů, ale přímo neupravují složení a výběr jejich členů.

Žádáme proto, aby byly v GDPR formálně upraveny požadavky na složení orgánů pro ochranu údajů tak, aby byla zajištěna jejich nezávislost na strukturách pro shromažďování údajů i na státech.

Kromě toho je pro zajištění této nezávislosti a účinných vyšetřovacích kapacit nutné v GDPR stanovit minimální míru financování těchto orgánů jednotlivými státy (vyjádřenou v poměru k počtu obyvatel země).

Další možností by bylo přímé přidělení investic EU na zajištění ochrany osobních údajů všech evropských občanů, což by mohlo být na návrh Komise EU předmětem zvláštního plánu, který by byl začleněn do rozpočtu EU. Mohl by být využit článek 312 Smlouvy o fungování EU, který definuje maximální roční částky ve víceletém finančním rámci.

Snaha zobecnit 5G a celkověji i digitální technologie, zejména ve vztazích s veřejnými orgány, by mohla vést k nárůstu diskriminace.

Současná ochrana údajů je nedostatečná ve scénáři internetu těl a věcí, v němž všechna zařízení nepřetržitě shromažďují naše údaje, aby je umělá inteligence zpracovala jako Big Data, která prokazatelně reprodukují a prohlubují diskriminaci.

Na rozdíl od individuálního souhlasu se diskriminací musí zabývat nezávislý orgán odpovědný za apriorní ochranu subjektů údajů.

GDPR jasně uvádí, že případy diskriminace spadají do pravomoci dozorových úřadů (body 75 a 85 GDPR) s odkazem na listinu základních práv (zejména články 8, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 38, 42).

Tyto orgány však tuto pravomoc využívají jen málo a doposud neprovádějí žádné pravidelné hodnocení této diskriminace, a to ani na vnitrostátní, ani na evropské úrovni.

Vyzýváme, aby byly tyto zákony implementovány.

violation
© 2024 Europeans for Safe Connections.