Řešení

Ochrana všeho živého na Zemi

Zaveďte předpisy na ochranu veškerého života před radiofrekvenčním a mikrovlnným zářením

Stovky recenzovaných vědeckých studií nezávislých na průmyslu včetně nejnovějšího výzkumu prokázaly, že radiofrekvenční elektromagnetická pole (RF EMF) mají škodlivé biologické účinky při intenzitě milionkrát nižší než jsou současné limity. Požadujeme, aby se na vysokofrekvenční elektromagnetické pole vztahovala zásada předběžné opatrnosti s cílem chránit před riziky pro životní prostředí a lidské zdraví.

Deset návrhů na zavedení do práva EU:

Návrh 1

Zavést limity pro expozici radiofrekvenčním elektromagnetickým polím založené na všech zdravotních a biologických účincích, nejen na těch, které souvisejí s teplotou, a ochránit tak obyvatelstvo – především děti, těhotné ženy, pacienty, seniory, postižené, elektrohypersensitivní osoby, osoby poškozené tímto zářením a osoby používající elektromedicínské přístroje nebo implantáty; uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti.

Více informací

Návrh 2

Aktualizovat Doporučení 1999/519/EC a Směrnici o pracovištích 2013/35/EU. Ty „by měly být pravidelně přezkoumávány a přehodnocovány“.

Více informací

Návrh 3

Směrnice o pracovištích 2013/35/EU a Doporučení 1999/519/EC „musí být založeny na nejlepších dostupných vědeckých údajích“. Požadujeme, aby byly limity stanoveny tak, že zajistí tu NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ OCHRANY MEZI VŠEMI dostupnými vědeckými a empirickými pokyny

Více informací

Návrh 4

Zajistěte, aby dodatečné směrnice pro vystavování obyvatelstva účinkům RF EMP vypracovali vědci s odbornými znalostmi v oblasti biomedicíny, kteří nejsou ve střetu zájmů: ustanovte novou skupinu nebo rozšiřte činnosti výboru SCHEER za účelem posouzení bioaktivních parametrů RF EMP.

Více informací

Návrh 5

Zajistěte, aby se při testování bezdrátových zařízení, antén a jejich provozu posuzovaly všechny biologicky aktivní parametry RF EMP.

Více informací

Návrh 6

Nahraďte bezdrátová připojení kabely. Učiňte tak okamžitě v místech, jako jsou nemocnice, mateřské školky, školy, domovy důchodců a všechny veřejné budovy.

Více informací

Návrh 7

Vzdělávejte veřejnost o nebezpečích spojených s bezdrátovými technologiemi a o tom, jak minimalizovat vystavování se jejich účinkům (např. používání kabelů).

Více informací

Návrh 8

Doporučujte členským státům, aby v obcích zabezpečily zóny s nízkým nebo žádným zářením. Vyhlašte ve všech přírodních rezervacích a parcích zóny s nízkým nebo žádným zářením.

Více informací

Návrh 9

Za účelem ochrany lidského zdraví a biologické integrity požádat občany EU o jednoznačný informovaný souhlas před tím, než budou vystaveni účinkům RF EMP.

Více informací

Návrh 10

Na základě zásady předběžné opatrnosti uzákoňte směrnici expozičních limitů RF EMP pro ochranu fauny a flóry.

Více informací
life
© 2024 Europeans for Safe Connections.