Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 1

Zavést limity pro expozici radiofrekvenčním elektromagnetickým polím založené na všech zdravotních a biologických účincích, nejen na těch, které souvisejí s teplotou, a ochránit tak obyvatelstvo – především děti, těhotné ženy, pacienty, seniory, postižené, elektrohypersensitivní osoby, osoby poškozené tímto zářením a osoby používající elektromedicínské přístroje nebo implantáty; uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti.


Podrobné vysvětlení

V mnoha případech je délka expozice z kombinace různých zdrojů RF EMP po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Stávající limity expozice nemohou chránit živé bytosti kvůli následujícím faktorům, které nejsou zohledněny:

 • frekvence, úroveň, délka trvání a typ expozice (Irish STATUTORY INSTRUMENTS No. 337 of 2016 stránka 7, bod 7b),
 • charakteristiky vlnění (modulace, hustota výkonu, polarizace, pulzace, směrovost a soustředění paprsku, harmonické a heterodynní charakteristiky),
 • délka expozice, vzdálenost od zdrojů záření, složitá kombinace více zdrojů záření,
 • potenciál pro časově závislou senzitizaci u exponovaných organismů, která vyvolává účinky při klesající intenzitě,
 • zesilující účinky různých typů záření a také hodnoty ve špičce,
 • pulzní frekvence musí být posuzovány odděleně od základní frekvence (Současná legislativa EU je založena na časovém integrálu intenzity pole EMP a nebere v úvahu vysoký pulzní průběh modulovaného pole EMP. Ty mohou být z hlediska šíření signálu extrémně vysoké, zatímco časový integrál mezní hodnoty EMP je velmi malý. Pulzní EMP jsou obvykle mnohem biologicky aktivnější než nepulzní. *1 *2)

RF EMP mají negativní účinky, protože narušují biologické, chemické a elektrické systémy v lidských organismech při nižších intenzitách, než dovolují současné limity expozice. Zpráva WHO o projektu EMF 2021 potvrzuje, že RF EMF vyvolává v buňkách oxidační stres, který může vést k poškození DNA mitochondrií a k nepříznivým účinkům na další biologické procesy a orgány. Prostřednictvím několika recenzovaných studií bylo prokázáno jak in vitro, tak in vivo, že RF EMP otevírá CA+ (napěťově řízené vápníkové kanály) *3 *4 *5 v buněčných membránách, což způsobuje zpětný tok vápníku do buněk, což spouští řadu patogenních procesů v těle (oxidační stres *6, působení na buněčnou signalizaci a buněčný metabolismus, reprodukci *7 *8 *9, vývoj plodu *10, nervový systém *11 *12, krevní a kardiovaskulární soustavu, imunitní systém *13, atd.). Pokyny ICNIRP 1998 potvrzují 'slyšitelnost mikrovln' a 'poškození sítnice' (strana14). Směrnice o pracovním prostředí 2013/35/EU uvádí 'stimulace svalů, nervů nebo smyslových orgánů' (Článek 2). Trvalá expozice RF EMP maximalizuje riziko trvalého a nepřetržitého oxidačního stresu, a v důsledku toho činí člověka zranitelným vůči veškerým zdravotním rizikům.

Vysokofrekvenční elektromagnetická pole (GSM signály) ovlivňují uroveň genového vyjádření p53 kmenových buněk fungujících jako potlačitel nádorového bujení. *14

„Z výzkumu vyplynulo, že současná digitální společnost sice bude pokračovat v investicích do technologie sítí 5G, ale je třeba dbát na to, aby síť 5G nebyla nasazována na ultravysokých frekvencích nad 20 GHz kvůli jejím nepříznivým účinkům na zdraví.“ *15 Je známo, že vysokofrekvenční EMP ovlivňuje potní žlázy (které mohou sloužit jako helikální antény) a může mít nepřímé účinky na mnoho orgánů v těle. *16 *17

Rovněž bylo prokázáno několika odbornými studiemi, že dlouhodobá expozice pod hranicí limitů stanovených agenturou ICNIRP způsobuje poškození jednoduché i dvojité vazby DNA. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala RF-EMF do „Třídy 2B” (možný karcinogen pro člověka) v roce 2011 a v roce 2019 nařídila výzkumným skupinám, aby se ve svých připravovaných monografiích zaměřily na RF-EMF jako na příčinný faktor. Panuje všeobecná shoda, že to s největší pravděpodobností povede k přehodnocení typu kategorie pro RF EMF, jenž bude přísnější než 2B.

Dospělí zaměstnanci:

Směrnice 2013/35/EU uznává netepelné účinky RF EMP jako známé zdravotní riziko na pracovišti, ačkoli pokyny pro pracoviště jsou stále založeny na 6 minutách trvání, což nepředstavuje běžnou expozici na pracovišti. Dospělí pracovníci mají právně závazné směrnice o RF EMP, které uznávají škodlivé účinky intenzity expozice nižší než celosvětové limity RF EMP na fyzické a duševní zdraví zaměstnanců. Žádáme Evropskou komisi, aby aktivně vynucovala směrnici 2013/35/EU zavedením hodnocení rizik RF EMP na všech pracovištích. Duševní zdraví je celosvětový problém. Komise EU má příležitost prokázat vedoucí postavení tím, že bude prosazovat hodnocení rizik RF EMP, které pomůže snížit stres a úzkost na pracovišti.

Praktické poznámky ohledně expozice na pracovišti jsou ve Vysvětlení Návrhu 7.

Široká veřejnost:

Komise EU nerozšiřuje toto právní uznání na širokou veřejnost. Ochrana před zářením musí být poskytována všem stejně, lidem v domácnostech a na veřejných místech, nejen na pracovištích. To představuje diskriminaci široké veřejnosti oproti zaměstnancům na pracovišti.

Děti:

Usnesení Parlamentního shromáždění 1815 v bodě 8.1.1. uvádí: „všechna přiměřená opatření ke snížení expozice elektromagnetickým polím, zejména rádiovým frekvencím z mobilních telefonů, a zejména expozice dětí a mladých lidí, kteří jsou zřejmě nejvíce ohroženi nádory hlavy“.

Komise EU neposkytuje uznanou ochranu před netepelnými elektromagnetickými poli *18 pro děti, ani ve školách, ani v domácnostech či na veřejných místech. Zdraví dětí je zanedbáváno, čímž jsou děti diskriminovány vůči (Čl. 21 CFR), a jedná se o porušení TEU, UNCRC.

Děti nejsou malí dospělí: *19

 • Tloušťka lebky působí jako ochranná bariéra proti absorpci záření. Jelikož děti mají menší hlavu a mnohem tenčí lebku než dospělí, mají menší ochranu *20 a obdrží úměrně tomu vyšší intrakraniální špičkovou dávku do tkáně.
 • Záření z mobilních telefonů a bezdrátových sítí může proniknout hlouběji do mozku také proto, že děti mají kratší vzdálenost *21 od lebky k mozkovému centru. Výzkumy ukazují, že děti mohou v kostní dřeni lebky absorbovat až desetkrát více záření *22 než dospělí.
 • Děti mají vyšší obsah vody v mozkových tkáních a také v těle. Proto je jejich tělo vodivější, a tak díky své jedinečné fyziologii absorbují více energie z bezdrátového záření *23 do svých tkání.
 • Děti mají menší těla a kratší paže. Drží mobilní telefony, tablety a bezdrátová zařízení blíže k tvářím, mozku a tělu. Děti tudíž obdrží mnohem vyšší kumulativní expozici než dospělí, pokud používají podobná zařízení. *24
 • Děti mají velmi rychlé tempo růstu a vývoje a nedokončenou myelinizaci *25 mozku, což je činí jedinečně náchylnými k účinkům záření. Vědci, kteří vystavili mozky zvířat i malému množství mikrovln, zjistili poškozené mozkové buňky a větší množství odumřelých buněk. Výzkumy ukazují, že narušení vývoje mozku *26 v raném věku může způsobit významné neurologické změny v pozdějším věku.
 • Děti mají v těle mnohem více aktivních kmenových buněk aktivních kmenových buněk *27, které jsou přítomny ve větší hustotě, zejména v prvních fázích vývoje. Výzkum *28 ukazuje, že kmenové buňky jsou často citlivější a reaktivnější na nízké úrovně mikrovlnného záření než jiné buňky. Kmenové buňky mají zásadní význam pro vývoj dětí, ale jsou také nejvíce ovlivněny bezdrátovým zářením! *29 *30
 • Nařízení nejsou založena na proporcích dětské hlavy, ale na proporcích hlavy dospělého muže.

Těhotné ženy:

V publikovaném výzkumu bylo zjištěno, že s expozicí v době těhotenství souvisí zhoršené komunikační schopnosti, poruchy paměti a učení, vrozené srdeční vady a poruchy chování. *31

Používání mobilních telefonů matkou během těhotenství může být spojeno se zvýšeným rizikem problémů s chováním, zejména hyperaktivity/nepozornosti, u potomků. *32

Vývoj plodu

U novorozenců, jejichž matky používaly mobilní telefon déle než 30 minut denně, byla zjištěna souvislost s významně nižšími výsledky vývoje plodu. *33

Starší a nemohoucí osoby:

Jejich imunitní systém je narušen a může dojít ke koktejlovému efektu s jinými nemocemi. Vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli může přispět ke zhoršení jejich stavu: „Studie ohledně RF-EMR naznačují zvýšenou specifickou zranitelnost u mladých lidí (od plodu po dospívající), starších osob a osob s rakovinou.“ *34

Osoby poškozené a citlivé na RF EMP:

„V průzkumech zaměřených na populaci se četnost výskytu EHS pohybuje od 1,5 % ve Švédsku až po 13,3 % na Tchaj-wanu.“ *35

„...údaje jasně naznačují, že EHS je neurologická patologická porucha, kterou lze diagnostikovat, léčit a předcházet jí. Protože se EHS stává novou zákeřnou celosvětovou nákazou, která se týká milionů lidí, žádáme Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby EHS zařadila do mezinárodní klasifikace nemocí jako neurologickou poruchu.“ *36

Rakouská lékařská asociace vypracovala pokyny pro rozlišení diagnózy a případnou léčbu nespecifických zdravotních problémů spojených s elektrosmogem. *37

„Ve Švédsku je elektrohypersenzitivita (EHS) oficiálně plně uznanou funkční poruchou (tj. není považována za nemoc). Výzkumné studie ukazují, že přibližně 230 000-290 000 švédských mužů a žen uvádí různé příznaky při kontaktu se zdroji elektromagnetického pole (EMP).“ *38

Osoby, které používají elektromedicínské přístroje nebo implantáty:

Americká agentura pro potraviny a léčiva poskytuje nositelům kardiostimulátoru seznam bezpečnostních opatření.

Z publikace Elektromagnetická rušení u kardiologických implantátů vyplývá, že faktory ovlivňující elektromagnetické rušení nejsou dostatečně charakterizovány a zatím nelze odvodit mezní hodnoty záření pro pacienty.

Studie Jsou pacienti s kardiologickými implantáty chráněni proti elektromagnetickými rušením v každodeením životě a v pracovním prostředí? ukazuje, že elektromagnetická rušení jsou spojena s potenciálním rizikem pro „pacientů s přístroji“.

Dopad internetu věcí na implantované medicínské přístroje zahrnující kardiostimulátory a implantované kardioverter-defibrilátory *38:

„S rostoucím počtem radiofrekvenčních zářičů v rámci tohoto nového paradigmatu je třeba brát v úvahu také zdraví a bezpečnost veřejnosti. Tento článek zkoumá elektromagnetické rušení implantovatelných zařízení pro řízení srdečního rytmu způsobené dotazovači RFID.“

Dokument Zavádění 5G: Aktuální situace v Evropě, USA a Asii předkládá hloubkovou analýzu na žádost výboru ITRE . Mezi její zjištění patří: „Dlouhodobý technologický výzkum je nezbytný. Jedním z klíčových problémů jsou neobvyklé jevy šíření, zejména kontrola a měření expozice vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli...“.

Právní argumenty pro náš návrh jsou následující:

 • Článek 3 Smlouvy o EU, kde se uvádí: „Cílem Unie je podporovat mír, jeho hodnoty a dobré životní podmínky jejích obyvatel" a „Bude bojovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podporovat sociální spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte."
 • Článek 4 Smlouvy o fungování EU, který mezi 11 sdílených pravomocí zahrnuje „obecné obavy týkající se bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví".
 • Článek 168 Smlouvy o fungování EU kde se uvádí: „Musí být zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví..." and „Činnost Unie... Činnost Unie je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, prevenci tělesných a duševních nemocí a chorob a na odstraňování zdrojů ohrožení tělesného a duševního zdraví."
 • Článek 191 Smlouvy o fungování EU, který zahrnuje "ochranu zdraví lidí" mezi cíle politiky Unie.
 • Článek 153 Smlouvy o fungování EU kde se uvádí: „zlepšení zejména pracovního prostředí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků."
 • Článek 21 Listiny základních práv, kde se uvádí: „Je zakázána jakákoli diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženství nebo víry, politického nebo jiného smýšlení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace."
 • Článek 24 Listiny základních práv, kde se uvádí: „Děti mají právo na takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jejich blaho."
 • Článek 31 Listiny základních práv, kde se uvádí: „Každý pracovník má právo na pracovní podmínky, které respektují jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost."
 • Článek 31 Listiny základních práv, kde se uvádí: „Při definování a provádění všech politik a činností Unie musí být zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.
 • Článek 24 Úmluvy o právech dítěte, kde se uvádí: „Státy, které se účastní této úmluvy, uznávají právo dítěte na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a na zařízení pro léčbu nemocí a obnovu zdraví. Státy, které se účastní této úmluvy, usilují o to, aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva na přístup k těmto zdravotnickým službám."
 • Princip předběžné opatrnosti je vysvětlen v kapitole Princip předběžné opatrnosti.
 • Naše argumenty proti ICNIRP naleznete v kapitole Agenturu ICNIRP považujeme za závadnou.

Poznámky pod čarou

1 Pall 2018: Wi-Fi is an important threat to human health; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

2 Panagopoulos, 2019: Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields; Mutation research 781; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383574218300991

3 Panagopoulos et al. 2015: Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity; https://europepmc.org/article/MED/26456585

4 Scheler 2016: Polarisation: Ein wesentlicher Faktor für das Verständnis biologischer Effekte von gepulsten elektromagnetischen Wellen niedriger Intensität; https://www.emfdata.org/de/dokumentationen/detail?id=103

5 Eberhardt and Halgamuge 2011: Reply to Comment on "Behavior of Charged Particles in a Biological CellExposed to AC-DC Electromagnetic Fields"; https://www.academia.edu/1133361/ReplytoCommentonBehaviorofChtoACDCElectromagneticFieldsandon ComparisonBetweenTwoModelsofInteractionBetweenElectricandMagneticFieldsand ProteinsinCellMembranes_

6 BERENIS - Swiss expert group, Newsletter Special Issue January 2021;https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html

7 Adel Zalata et al: In vitro effect of cell phone radiation on motility, DNA fragmentation and clusterin gene expression in human sperm, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25918601/

8 Pooja Negi & Rajeev Singh, 2021: Association between reproductive health and nonionizing radiation exposure; Electromagnetic Biology and Medicine, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368378.2021.1874973

9 Gautam et al 2021: Impact of nonionizing electromagnetic radiation on male infertility: an assessment of the mechanism and consequences; International Journal of Radiation Biology,https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2020.1859154

10 Hozefa A Divan et al 2008: Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18467962/

11 Federico Bertagna et al: Effects of electromagnetic fields on neuronal ion channels: a systematic review; https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.14597

12 Pall 2016: Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression; Journal of Chemical Neuroanatomy; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599

13 Yang et al 2013: Reactive oxygen species in the immune system; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23617726/

14 Czyz et al 2004: High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells; PMID: 15114639; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15114639/

15 Matthew et al 2021: Chemical Polarization Effects of Electromagnetic Field Radiation from the Novel 5G Network Deployment at Ultra High Frequency; Health and Technology; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527067/

16 Belyaev, 2019: Main Regularities and Health Risks from Exposure to Non-Thermal Microwaves of Mobile Communication; 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS); https://ieeexplore.ieee.org/document/9002324

17 S. Kim and I. Nasim, 2020: Human Electromagnetic Field Exposure in 5G at 28 GHz; IEEE Consumer Electronics Magazine; https://ieeexplore.ieee.org/document/9090831

18 Martin Pall, 2015: How to Approach the Challenge of Minimizing Non-Thermal Health Effects of Microwave Radiation from Electrical Devices: "22 additional scientific published reviews have each reviewed various types of non-thermal microwave effects in humans and/or experimental animals in various contexts, as have 26 studies in a recently published book. It can be seen from this that there is a widely held consensus in much of the scientific community that various non-thermal effects of microwave EMFs are well documented"; https://www.researchgate.net/publication/283017154HowtoApproachtheChallengeofMinimizingNon-ThermalHealthEffectsofMicrowaveRadiationfromElectricalDevices

19 WHO document Children are not little adults addresses the importance of ensuring a healthy environment for children and protecting them from environmental threats. It provides explanations that due to the increased and unique vulnerability of children are their risks of environmental hazards different from those of adults. https://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf

20 Aaron Skaist, 2019: The Effects of RF-EMF on the Child Brain; https://touroscholar.touro.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=sjlcas

21 Salles et al 2006: Electromagnetic absorption in the head of adults and children due to mobile phone operation closeto the head; Electromagnetic Biology and Medicine; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17178592/

22 Miller et al 2019: Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6701402/

23 Fernández et al 2018: Absorption of wireless radiation in the child versus adult brain and eye from cell phone conversation or virtual reality, Environmental Research, Volume 167, 2018, Pages 694-699, ISSN 0013-9351, https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.05.013

24 Belpomme et al 2018: Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective; Environmental Pollution; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157

25 Arain et al 2013: Maturation of the adolescent brain; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/

26 Bhargav et al 2015: Effect of Mobile Phone-Induced Electromagnetic Field on Brain Hemodynamics and Human Stem Cell Functioning: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk and Early Diagnostic Value of Electronphotonic Imaging; https://www.researchgate.net/publication/305157931_Effect_of_Mobile_Phone-Induced_Electromagnetic_Field_on_Brain_Hemodynamics_and_Human_Stem_Cell _Functioning_Possible_Mechanistic_Link_to_Cancer_Risk_and_Early_Diagnostic _Value_of_Electronphotonic_Imagi

27 Williams et al 2006: Children are not little adults: just ask their hematopoietic stem cells; PMCID: PMC1578611; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1578611/

28 Belyaev, I.Y. et al. 2009. Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30: 129–141; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.20445

29 Igor Belyaev et al 2009: Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk; https://lup.lub.lu.se/search/publication/41191802-89ab-4bbb-94f2-4fd6c515e9f4

30 Igor Belyaev 2005: Non-thermal Biological Effects of Microwaves; https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2015/10/belyaev2005.nonthermalbiol

31 Pregnancy, Wireless and electromagnetic fields; https://ehtrust.org/science/pregnancy-wireless-and-electromagnetic-fields/

32 Birks et al 2017: Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016307383

33 Boileau et al 2020: Mobile phone use during pregnancy: Which association with fetal growth?; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468784720301963

34 Redmayne, 2015: Radiofrequency exposure in young and old: different sensitivities in light of age-relevant natural differences; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26613328/

35 Hedendahl et al 2015: Electromagnetic hypersensitivity - an increasing challenge to the medical profession; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26372109/

36 Belpomme et al 2020: Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876

37 Guideline of the Austrian Medical Association (ÖÄK) for the diagnosis and treatment of EMFrelated health problems and illnesses (EMF syndrome);
https://www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/docs/Pokyny-Rakuskej-Lekarskej-Komory.pdf

38 Johansson 2006: Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17178584/

39 J. R. Stachel, E. Sejdić, A. Ogirala and M. H. Mickle, "The impact of the internet of Things on implanted medical devices including pacemakers, and ICDs," 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2013, pp. 839-844, doi: 10.1109/I2MTC.2013.6555533. https://ieeexplore.ieee.org/document/6555533

vulnerable
© 2024 Europeans for Safe Connections.