Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 10

Na základě zásady předběžné opatrnosti uzákoňte směrnici expozičních limitů RF EMP pro ochranu fauny a flóry.


Podrobné vysvětlení

Navrhujeme, aby byla na ochranu fauny a flóry přijata směrnice podobná jako Směrnice 2013/35/EU o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli).

Tato směrnice musí zahrnovat všechny biologické účinky RF EMP na faunu a flóru. Vědecký výzkum a pozorování prokázaly, že vysokofrekvenční elektromagnetické pole má potenciální vliv na faunu a flóru po celém světě. Zde jsou některé vědecké důkazy:

  • ...umělá magnetická, elektrická a elektromagnetická pole, která vytváří řada mobilních rádiových a bezdrátových komunikačních technologií. Následky tohoto vývoje předpovídali kritici rovněž po mnoho desetiletí a nyní je už nelze ignorovat. Včely a další hmyz mizí, ptáci se vyhýbají určitým oblastem a na jiných místech jsou dezorientovaní. Lidé trpí funkčními poruchami a nemocemi. A ty, které jsou dědičné, se přenášejí na další generace jako existující vady.” *1
  • „Na celém světě klesá množství hmyzu alarmujícím tempem. Je známo, že mezi další příčiny patří používání pesticidů... ...Dosavadní výzkumy poukazují na další faktor antropogenního původu, který by mohl způsobovat nenápadné nepříznivé účinky: stále častější používání umělých elektromagnetických polí (EMP), jako je vysoké napětí, mobilní telefonie a Wi-Fi. Infrastruktura nové generace mobilních komunikačních technologií, 5G, je nasazována, aniž by byla předem testována na možné toxické účinky." *2
  • „Tento přehled se zaměřuje na experimentální data o oxidačních účincích radiofrekvenčního záření nízké intenzity (RFZ) v živých buňkách. Analýza aktuálně dostupné recenzované vědecké literatury odhaluje molekulární účinky vyvolané RFZ o nízké intenzitě v živých buňkách; patří sem významná aktivace klíčových drah generujících reaktivní formy kyslíku (RFK), aktivace peroxidace, oxidační poškozování DNA a změny v aktivitě antioxidačních enzymů. Uvádí, že ze 100 v současnosti dostupných recenzovaných studií zabývajících se oxidačními účinky RFZ o nízké intenzitě jich obecně 93 potvrdilo, že RFZ vyvolává oxidační účinky v biologických systémech.“ *3
  • „Potenciální účinky RF EMP na většinu taxonomických skupin, včetně stěhovavých ptáků, netopýrů a včel, jsou z velké části neznámé. Důkazy, na jejichž základě by bylo možné vypracovat pokyny pro expozici technologii 5G, jsou omezené, což zvyšuje možnost nezamýšlených biologických důsledků.“ *4
  • „Zde jsme studovali účinky elektromagnetického záření z telekomunikačních antén na klíčové skupiny volně žijících opylovačů (divoké včely, vznášivky, včelí mouchy, zbývající mouchy, brouky, motýly a vosy). Měřili jsme EMZ ve 4 vzdálenostech (50, 100, 200 a 400 m) od 10 antén (5 na ostrově Limnos a 5 na ostrově Lesbos, východní Středomoří, Řecko) a korelovali jsme hodnoty EMZ s početností a bohatostí hmyzu (ta se týkala pouze divokých včel a vznášivek). Všechny skupiny opylovačů kromě motýlů byly ovlivněny EMZ.“ *5
  • „Statistická analýza prokázala, že elektromagnetické záření ze stožárů mobilních telefonů je pro stromy škodlivé. Tyto výsledky odpovídají skutečnosti, že poškození stromů stožáry mobilních telefonů obvykle začíná na jedné straně a časem se rozšíří na celý strom.“ *6
  • „V současné době jsou teoretické předpovědi o základním mechanismu chemické magnetorecepce podpořeny experimentálními pozorováními, podle nichž působení radiofrekvenčního záření (RF) v rozsahu MHz narušuje orientaci ptáků a buněčné dýchání savců. Zde ukazujeme, že v souladu s určitými kvantově fyzikálními hypotézami slabé radiofrekvenční magnetické pole o frekvenci 7 MHz významně snižuje biologickou reaktivitu kryptochromového receptoru cry1 na modré světlo u semenáčků Arabidopsis. Pomocí in vivo fosforylačního testu, který specificky detekuje aktivovaný kryptochrom, jsme prokázali, že expozice RF záření snižuje konformační změny spojené s biologickou aktivitou. Expozice RF záření dále mění růstové reakce a genovou expresi závislé na kryptochromu v míře odpovídající teoretickým předpovědím. Podle našich znalostí se jedná o první demonstraci biologického receptoru reagujícího na expozici RF záření, což přináší nové důležité důsledky pro magnetosenzoriku a možné budoucí aplikace v biotechnologiích a medicíně.“ *7

Právní argumenty pro náš návrh jsou následující:

  • V Článku 37 CFR se uvádí, že „vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zlepšování jeho kvality musí být začleněny do politik Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje“.
  • EU má pravomoc chránit životní prostředí prostřednictvím zásady předběžné opatrnosti, která je obsažena v článku 191 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, kde se uvádí, že "politika Unie v oblasti životního prostředí se zaměřuje na vysokou úroveň ochrany s ohledem na různorodost situace v různých regionech Unie. Musí být založena na zásadě předběžné opatrnosti a na zásadách, že by měla být přijata preventivní opatření, že škody na životním prostředí by měly být přednostně odstraňovány u zdroje a platit by je měl znečišťovatel."
  • Princip předběžné opatrnosti je vysvětlen v kapitole Princip předběžné opatrnosti.

Poznámka pod čarou

1 Prof. Ulrich Warnke 2008: BEES, BIRDS AND MANKIND, Destroying nature by electrosmog; https://www.researchgate.net/publication/241538484_BEES_BIRDS_AND_MANKIND

2 Alain Thill 2020: Biological effects of electromagnetic fields on insects; https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf

3 Yakymencho I. et al 2015: Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensityradiofrequency radiation, https://ecfsapi.fcc.gov/file/60001122232.pdf or https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/

4 Sutherland et al. 2018: A 2018 Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation and Biological Diversity; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29217396/

5 Lazaro et al. 2016: Electromagnetic radiation of mobile telecommunication antennas affects the abundance and composition of wild pollinators; https://www.researchgate.net/publication/301647025_Electromagnetic_radiation_of_mobile_telecommunication_antennas_affects_the_abundance_and_composition_of_wild_pollinators

6 Waldmann-Selsam et al 2016: Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552133/

7 M. Albaqami et al 2020: Arabidopsis cryptochrome is responsive to Radiofrequency (RF) electromagnetic fields; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32647192/

tree damaged
Radiation damaged tree with less leaves on the left side pointing towards the celltower
© 2024 Europeans for Safe Connections.