Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 2

Aktualizovat Doporučení 1999/519/EC a Směrnici o pracovištích 2013/35/EU. Ty „by měly být pravidelně přezkoumávány a přehodnocovány“.


Podrobné vysvětlení

V části preambule Doporučení 1999/519/EC, se v bodě (10) uvádí: „...rámec by měl být pravidelně přezkoumáván a přehodnocován s ohledem na nové poznatky a vývoj technologií...“

Vzhledem k tomu, že byl vytvořen v roce 1999 a od té doby nebyl aktualizován, nepovažujeme jej za aktuální. Za dvacet let se bezdrátové technologie a jejich využití dramaticky rozšířily, ale k revizi doporučení nedošlo.

Komise EU nepostupovala podle pokynů Evropského parlamentu uvedených v dokumentu Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli; Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o obavách týkajících se účinků elektromagnetického pole na zdraví (2008/2211(INI)). Parlament vyslovil varování ohledně evropských norem určených k ochraně občanů před mikrovlnami. Na základě téměř úplného konsensu (usnesení bylo přijato poměrem hlasů 522 ku 16) vyzval Parlament Radu, aby změnila své doporučení 1999/519/ES a stanovila přísnější limity expozice pro všechna zařízení, která vyzařují elektromagnetická pole o frekvencích mezi 0,1 MHz a 300 GHz.

Pokud jde o sluchový účinek, v PŘÍLOZE II se v bodě 8 uvádí: „...za účelem omezit a vyhnout se zvukovým účinkům způsobeným termoelastickou roztažností je doporučeno další základní omezení.“ Od roku 1999 žádné regulační orgány EU v žádném členském státě EU nikdy neměřily ani neinformovaly o mezních hodnotách sluchového účinku.

Co je to sluchový účinek?

  • Pokyny ICNIRP 1998, strana 14: „Lidé s normálním sluchem mohou vnímat pulzně modulovaná pole o frekvencích mezi 200 MHz a 6,5 GHz. Sluchový vjem je různě popisován jako bzučení, cvakání nebo praskání, ...“
  • Nezávazná příručka osvědčených postupů pro provádění Směrnice 2013/35/EU, strana 87: „Prvním příznakem vystavení vysokofrekvenčním polím může být pocit tepla.... Je také možné 'slyšet' pulzní pole v rozsahu 300 kHz až 6 GHz, takže exponovaní pracovníci mohou slyšet cvakání, bzučení nebo syčení.“
  • Lidé mohou slyšet mikrovlnná pole, která jsou pulzní, včetně pulzních EMP nízké intenzity. *1

Po aktualizaci doporučení Doporučení 1999/519/EC musí Komise EU odpovídajícím způsobem změnit následující směrnice/ nařízení, které na něj odkazují:

(Updated in September 2022: Federal Court in the States Instructs FCC (Federal Communication Commission) to Review Electromagnetic Radiation Standards. For 25 years the FCC in the States has refused to revise the regulations it set in 1996 that address what level of radiation from cell phones should be considered safe. Further, the court called the commission’s behavior “arbitrary and capricious,” since it had ignored evidence of the harm to children’s brains (which are not fully developed) and to male and female reproductive systems.)

(Updated in October 2022: STOA (Science and Technology Options Assessment) is a part of EU parliament. In july 2021 they published a review named Health impact of 5G. On the page 152 they conclude: "In light of this result *2, one policy option might be to revise residential and public exposure maxima throughout Europe. Levels could be reduced by at least 10 times, i.e. to around 6 V/m, which is an exposure level at which no cancer effects in experimental animals have been observed. 6 V/m seems also to be the precautionary limit where no adverse effects on fertility are concerned. It may sound impracticably low if we are to expand telecommunications by 5G, but it is not so." )

Poznámky pod čarou

1 Belyaev 2015: Biophysical mechanisms for nonthermal microwave effects. Electromagnetic Fields in Biology and Medicine. CRC Press, New York (2015), pp. 57; https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2344482

1999
© 2022 Europeans for safe connections.