Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 2

Aktualizovat Doporučení 1999/519/EC a Směrnici o pracovištích 2013/35/EU. Ty „by měly být pravidelně přezkoumávány a přehodnocovány“.


Podrobné vysvětlení

V části preambule Doporučení 1999/519/EC, se v bodě (10) uvádí: „...rámec by měl být pravidelně přezkoumáván a přehodnocován s ohledem na nové poznatky a vývoj technologií...“

Vzhledem k tomu, že byl vytvořen v roce 1999 a od té doby nebyl aktualizován, nepovažujeme jej za aktuální. Za dvacet let se bezdrátové technologie a jejich využití dramaticky rozšířily, ale k revizi doporučení nedošlo.

Komise EU nepostupovala podle pokynů Evropského parlamentu uvedených v dokumentu Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli; Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o obavách týkajících se účinků elektromagnetického pole na zdraví (2008/2211(INI)). Parlament vyslovil varování ohledně evropských norem určených k ochraně občanů před mikrovlnami. Na základě téměř úplného konsensu (usnesení bylo přijato poměrem hlasů 522 ku 16) vyzval Parlament Radu, aby změnila své doporučení 1999/519/ES a stanovila přísnější limity expozice pro všechna zařízení, která vyzařují elektromagnetická pole o frekvencích mezi 0,1 MHz a 300 GHz.

Pokud jde o sluchový účinek, v PŘÍLOZE II se v bodě 8 uvádí: „...za účelem omezit a vyhnout se zvukovým účinkům způsobeným termoelastickou roztažností je doporučeno další základní omezení.“ Od roku 1999 žádné regulační orgány EU v žádném členském státě EU nikdy neměřily ani neinformovaly o mezních hodnotách sluchového účinku.

Co je to sluchový účinek?

  • Pokyny ICNIRP 1998, strana 14: „Lidé s normálním sluchem mohou vnímat pulzně modulovaná pole o frekvencích mezi 200 MHz a 6,5 GHz. Sluchový vjem je různě popisován jako bzučení, cvakání nebo praskání, ...“
  • Nezávazná příručka osvědčených postupů pro provádění Směrnice 2013/35/EU, strana 87: „Prvním příznakem vystavení vysokofrekvenčním polím může být pocit tepla.... Je také možné 'slyšet' pulzní pole v rozsahu 300 kHz až 6 GHz, takže exponovaní pracovníci mohou slyšet cvakání, bzučení nebo syčení.“
  • Lidé mohou slyšet mikrovlnná pole, která jsou pulzní, včetně pulzních EMP nízké intenzity. *1

Po aktualizaci doporučení Doporučení 1999/519/EC musí Komise EU odpovídajícím způsobem změnit následující směrnice/ nařízení, které na něj odkazují:

(Aktualizováno v září 2022: Federální soud ve Spojených státech nařídil FCC (Federální komisi pro komunikaci) přezkoumat normy elektromagnetického záření. FCC ve státech již 25 let odmítá revidovat předpisy, které stanovila v roce 1996 a které řeší, jaká úroveň záření z mobilních telefonů by měla být považována za bezpečnou. Soud dále označil jednání komise za „svévolné a rozmarné, neboť ignorovala důkazy o poškození dětského mozku (který není plně vyvinutý) a mužského a ženského reprodukčního systému).

(Aktualizováno v říjnu 2022: Vědecký panel STOA (Science and Technology Options Assessment) je součástí parlamentu EU. V červenci 2021 STOA zveřejnil přezkum s názvem Dopad 5G na zdraví. Na straně 152 dospěli k závěru: „Ve světle tohoto výsledku *2 by jednou z politických možností mohla být revize maximálních hodnot expozice obyvatel a veřejnosti v celé Evropě. Úrovně by mohly být sníženy nejméně desetkrát, tj. přibližně na 6 V/m, což je úroveň expozice, při níž nebyly pozorovány žádné rakovinotvorné účinky u pokusných zvířat. Hodnota 6 V/m se jeví také jako preventivní limit, pokud se nejedná o nepříznivé účinky na plodnost. Může se zdát, že je to neprakticky nízká hodnota, pokud chceme rozšiřovat telekomunikaci o 5G, ale není tomu tak.“ )

Poznámky pod čarou

1 Belyaev 2015: Biophysical mechanisms for nonthermal microwave effects. Electromagnetic Fields in Biology and Medicine. CRC Press, New York (2015), pp. 57; https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2344482

1999
© 2024 Europeans for Safe Connections.