Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 3

Směrnice o pracovištích 2013/35/EU a Doporučení 1999/519/ECmusí být založeny na nejlepších dostupných vědeckých údajích“. Požadujeme, aby byly limity stanoveny tak, že zajistí tu NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ OCHRANY MEZI VŠEMI dostupnými vědeckými a empirickými pokyny, včetně:


Podrobné vysvětlení

Existuje mnoho pokynů týkajících se expozičních limitů pro RF EMP, ale Komise EU rozhodla, že „doporučení v této věci byla poskytnuta pouze Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP)“ (v preambuli, bod 10); nicméně agenturu ICNIRP považujeme za závadnou.

Usnesení Parlamentního shromáždění 1815 v bodě 8.1.2. uvádí: „přehodnotit vědecký základ současných norem pro expozici elektromagnetickým polím stanovených Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením, které mají závažná omezení, a uplatňovat zásady ALARA, které zahrnují jak tepelné účinky, tak netepelné nebo biologické účinky elektromagnetických emisí nebo záření“.

Aby byla zajištěna nejlepší dosažitelná ochrana (ačkoli je ideálním cílem žádné záření, uvědomujeme si, že toho nelze dosáhnout), měla by EU zvážit ty nejnižší limity mezi vědeckými doporučeními předloženými odborníky, kteří jsou nezávislí na telekomunikačním průmyslu a bez střetu zájmů *1:

 • RESOLUTION 1815
  stanovit preventivní prahové hodnoty pro úrovně dlouhodobé expozice mikrovlnám ve všech vnitřních prostorách v souladu se zásadou předběžné opatrnosti, které by neměly překročit 0,6 Voltů na metr, a ve střednědobém horizontu je snížit na 0,2 Voltů na metr;
  (Poznámka: 0,2 V/m = 100 μW/m2)
 • BIOINITIATIVE
  Zprávu BioInitiative 2012 připravilo 29 odborníků z deseti zemí. „Velkou předností Zprávy BioInitiative je fakt, že vznikla nezávisle na vládách, stávajících orgánech a odborných společnostech v oboru, které lpěly na starých standardech.
  (Poznámka: Žádný pozorovatelný účinek na člověka 1μW/m2)
 • INSTITUT FÜR BAUBIOLOGIE
  Pokyny pro hodnocení stavební biologie jsou založeny na zásadě předběžné opatrnosti. Jsou speciálně určeny pro místa pro spaní, která jsou spojena s dlouhodobými riziky a představují nejcitlivější okno příležitostí pro regeneraci. Jakékoli snížení rizika stojí za to, aby se o něj usilovalo. Příroda je nejvyšším standardem.
  (Poznámka: více než 1000 μW/m2 je extrémní hodnota; 10-1000 μW/m2 je vysoká hodnota)
 • EUROPAEM
  Směrnice EUROPAEM EMF 2016 byla vypracována pracovní skupinou EUROPAEM EMF a schválena radou EUROPAEM dne 9. srpna 2016. Směrnice EUROPAEM EMF 2016 představuje současný stav lékařské vědy.(Poznámka:pod 100 μW/m2 pro denní expozici 2G-4G pod 10 μW/m2 pro denní expozici Wi-Fipod 10 μW/m2 pro noční expozici 2G-4Gpod 1 μW/m2 pro noční expozici Wi-Fi)

Poznámky pod čarou

1 Lennart Hardell and Michael Carlberg 2020: Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/

choose all
© 2024 Europeans for Safe Connections.