Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 5

Zajistěte, aby se při testování bezdrátových zařízení, antén a jejich provozu posuzovaly všechny biologicky aktivní parametry RF EMP.


Podrobné vysvětlení

Vládní kontrolní úřad USA (GAO) zveřejnil v roce 2012 zprávu s názvem Požadavky na expozici a testování mobilních telefonů by měly být přehodnoceny, ve které se uvádí: „...skutečná expozice závisí na řadě faktorů, včetně způsobu držení telefonu během používání... Někteří spotřebitelé mohou používat mobilní telefony u těla, což FCC v současné době netestuje...“.

Skutečnost je taková, že zdraví spotřebitelů je dodnes ohrožováno hrubě zastaralou a chybnou metodikou testování bezdrátových zařízení:

Zdraví a bezpečnost evropské veřejnosti byly zanedbány, protože lidé nebyli informováni o tom, jak používat bezdrátová zařízení co nejbezpečněji (minimální vzdálenost od ucha/těla, nedostali rovněž žádné varování před nošením telefonů v kapsách nebo v těsné blízkosti těla).

Usnesení Parlamentního shromáždění 1815 v bodě 8.2.2. states: "před vydáním licence provést u všech nových typů prostředků odpovídající postupy hodnocení rizik".

a „v zájmu snížení nákladů, úspory energie a ochrany životního prostředí a lidského zdraví zintenzivnit výzkum nových typů antén, mobilních telefonů a zařízení typu DECT a podpořit výzkum zaměřený na vývoj telekomunikací založených na jiných technologiích, které jsou stejně účinné, ale jejichž účinky jsou méně negativní pro životní prostředí a zdraví“ v bodě 8.1.5

Nové bezpečnostní předpisy musí zahrnovat:

 • Namísto limitů SAR používat pro všechna rádiová zařízení sluchové/senzorické limity.
 • Měření ve vzdálenosti 0 mm od hlavy, trupu, povrchu těla a končetin pro všechny rádiové frekvence vyzařované zařízeními (včetně pásem 60Ghz a 5G). (Poznámka: Nejnovější nařízení ve Francii se týká měření končetin.)
 • Pravidla a sankce pro výrobce, kteří předpisy nedodržují.
 • Zřetelně vytištěné pokyny na přední straně příruček, jak bezpečně používat zařízení.
 • Testování pro různé velikosti tělesných proporcí.
 • Zavedení certifikátů jako „bezpečné pro těhotné ženy“, „bezpečné pro prsa/pohlavní orgány/oči“.
 • Zákaz jakékoli propagace bezdrátových zařízení dětem.
 • Na všech bezdrátových zařízeních, která vysílají v blízkosti hlavy nebo těla, by měly být uvedeny úrovně akustického/senzorického účinku (min. a max.), bezpečné provozní postupy a nastavitelný režim automatického vypnutí všech antén / bezdrátových funkcí, které nejsou používány:
  • mobilní telefony, tablety, notebooky, počítače s Wi-Fi, bezdrátová zařízení pro notebooky a počítače, bezdrátové směrovače, bezdrátové modemy, základnové stanice
  • připojené hračky pro děti
  • chytrá nositelná elektronika (připojené hodinky, připojené brýle, bezdrátová sluchátka a náhlavní soupravy, připojené kamery na tělo, náhlavní soupravy pro virtuální realitu, lékařské senzory, připojené fitness trackery nebo pásy, připojené motocyklové helmy)
  • vozidla, která jsou připojená nebo mají nějaké rádiové zařízení (antény vyzařující vysokofrekvenční elektromagnetické pole), chytrá jízdní kola,
  • rádiové ovladače používané pro připojená dětská vozidla, drony, modelářství, chytrá jízdní kola
  • vysílačky a bezdrátové dětské chůvičky
  • atd
 • Zařízení internetu věcí (chytrá domácí zařízení, bezdrátové bezpečnostní monitory, ovladače atd.) by měla zobrazovat úrovně zvukového/senzorického účinku (min. a max.), bezpečné provozní postupy a nastavitelný režim automatického vypnutí všech antén / bezdrátových funkcí, které nejsou používány.

Žádáme Evropskou komisi, aby pověřila BEREC vytvořením databáze rádiových zařízení, která prošla/neprošla všemi postupy obsaženými ve směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Při každé aktualizaci softwaru musí zařízení znovu projít všemi kontrolami shod a posouzení. To je nejdůležitější, když se změní uživatelská funkcionalita zařízení, např. když se zařízení stane "SMART zařízením", musí být znovu přezkoušeno. Například ve Francii provádí národní agentura vlastní nezávislou analýzu měření - zařízení není uvedeno na francouzský trh, pokud neprojde testováním shody.

Kritéria měření:

Musejí být brána v úvahu preventivní opatření založená na hodnotách limitů směrnice EUROPAEM. Špinavá elektřina - vysokofrekvenční šum ve vedení a přechodové jevy - musí být zahrnuty do předpisů jak u nižších, tak u vyšších frekvencí, než které jsou regulovány současnými normami.

Frekvence, které se shodují s přirozenou frekvencí kyslíku nebo jiných látek, musí být zakázány.

Je třeba uplatňovat strategii předběžné opatrnosti: žádné zavádění nebo uvádění do provozu bez nestranného / vyváženého posouzení důsledků pro životní prostředí a zdraví.

Právní argumenty pro náš návrh jsou následující:

 • Článek 38 CFR, kde „Opatření Unie zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitele.
 • Článek 114 TFEU, §3 (PŘÍPRAVA ZÁKONŮ), kde „Komise... bude vycházet z vysoké úrovně ochrany, zejména s ohledem na jakýkoli nový vývoj založený na vědeckých faktech. O dosažení tohoto cíle budou v rámci svých pravomocí usilovat také Evropský parlament a Rada.
 • Článek 169 TFEU, kde „Za účelem podpory zájmů spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Unie k ochraně zdraví, bezpečnosti a ekonomických zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a na sdružování za účelem ochrany jejich zájmů.
 • Článek 35 CFR, kde „Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a právo na využití lékařské péče za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Vysoká úroveň ochrany lidského zdraví musí být zajištěna při stanovení a provádění všech politik a činností Unie.
testing
© 2024 Europeans for Safe Connections.