Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 7

Vzdělávejte veřejnost o nebezpečích spojených s bezdrátovými technologiemi a o tom, jak minimalizovat vystavování se jejich účinkům (např. používání kabelů).


Podrobné vysvětlení

Usnesení Parlamentního shromáždění 1815 v bodě 8.3.1. uvádí: „v rámci různých ministerstev (školství, životního prostředí a zdravotnictví) připravit cílené informační kampaně s účelem upozorňovat učitele, rodiče a děti na konkrétní rizika s užíváním mobilních telefonů a dalších zařízení vyzařujících mikrovlny v brzkém věku, při jejich neuváženém a dlouhodobém používání.

a v bodě 8.1.3. „zavést informační a osvětové kampaně o rizicích potenciálně škodlivých dlouhodobých biologických účinků na životní prostředí a lidské zdraví, zejména zaměřené na děti, dospívající a mladé lidi v reprodukčním věku“.

Naším požadavkem je

  • aby byla veřejnost plně informována o možných zdravotních rizicích elektromagnetických polí a aby se naučila strategiím snižování škod. (například Kyperská národní kampaň)
  • aby bylo lidem doporučeno vypínat na noc bezdrátové funkce (např. Wi-Fi, mobilní data, Bluetooth atd.) a zároveň zajistit, že lidé nebudou vystavování zářenímu z venkovního prostředí, aby se těla mohla zregenerovat z celodenní expozice radiofrekvenčnímu záření.
  • zákaz reklamy na bezdrátová zařízení cílené na děti nebo zahrnující děti (jako je tomu ve Francii).
  • aby byli zdravotníci vzděláváni o biologických účincích elektromagnetických polí a aby jim bylo poskytnuto odborné vzdělání v oblasti léčby pacientů s citlivostí na elektromagnetické pole.
  • aby byl financován vzdělávací program s cílem zahrnout vzdělávání o škodlivých účincích vysokofrekvenčního elektromagnetického pole do národních vzdělávacích plánů v členských státech EU pro rodiče, základní a střední školy.

Rostoucí množství zařízení nebylo při přípravě současných právních předpisů zohledněno. Zaměstnanci si například nejsou vědomi rizik, která z nich plynou:

  • mnoho lidí je v pracovní době na pracovišti nebo dokonce při práci z domova nežádoucím způsobem ozařováno nebo nežádoucím způsobem ozařuje ostatní častým voláním z mobilního telefonu.
  • mnoho zaměstnanců v hypermarketech, supermarketech, logistice, restauracích používá bezdrátová zařízení, jako jsou bezdrátová sluchátka, zařízení bluetooth, telefony DECT, snímače čárových kódů nebo platební terminály.
condom
© 2024 Europeans for Safe Connections.