Ochrana všeho živého na Zemi

Návrh 9

Za účelem ochrany lidského zdraví a biologické integrity požádat občany EU o jednoznačný informovaný souhlas před tím, než budou vystaveni účinkům RF EMP.


Podrobné vysvětlení

Lidé jsou v mnoha případech vystaveni záření většinou nedobrovolně, a to směsicí celodenního vysílání z jejich osobních bezdrátových zařízení, ale také z různých infrastrukturních antén a vysílačů v interiéru i exteriéru na pracovišti, doma, na veřejných místech, v dopravních prostředcích nebo v jejich okolí. Lidé používají zařízení ve výchozím nastavení, mnohdy při vyšší úrovni výkonu a většinou mají na zařízeních neustále zapnutou většinu bezdrátových antén. Převážná část populace není poučena o důležitosti minimalizovat vystavení se záření z osobních zařízení v době, kdy tyto přístroje nejsou používány. Většina občanů nemá možnost kontrolovat hodnoty expozice v prostředí, které je obklopuje.

Dle článku 3 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV respektujte právo každého člověka na duševní a tělesnou integritu a chraňte lidské zdraví, soukromí a bezpečnost. To zahrnuje zabránit jakémukoli narušení a zásahům do jejich biologických, chemických, elektrických a smyslových procesů a systémů prostřednictvím RF EMP.

Implementujte náš návrh:

 • Všechny malé buňky, malé vysílače a bezdrátové přístupové body by měly podléhat posouzení vlivu na životní prostředí, stavebnímu povolení a souhlasu obyvatel.
 • Všechny vysílací stanice by měly být registrovány, označeny a veřejně oznámeny.
 • Zohledněte nutnost oddělit venkovní a vnitřní zdroje mobilního/bezdrátového záření. Článek 13 Základního zákonu Spolkové republiky Německo považuje domov za nedotknutelný.
 • Zajistěte právní možnost uplatnění námitek proti RF EMP vyzařovaného ze sousedních obydlí, pokud tato pole překračují hodnoty stanovené v pokynech pro hodnocení stavební biologie.
 • Zajistěte, aby byly na obalech mobilních zařízení, včetně chytrých telefonů, umísťovány výstrahy („označení“) týkající se jejich škodlivých účinků. Podobné legislativní přístupy jsou známy například z evropského potravinového práva. Soudní jurisdikci lze potvrdit na základě čl. 114 TFEU.
 • Veškerá reklama na bezdrátová zařízení musí obsahovat upozornění na rizika záření.
 • Nařiďte výrobcům, aby tiskli postupy bezpečného používání přímo na jednotlivá zařízení, a ne pouze v příručkách.
 • Nebezpečné prostory musí být řádně a viditelně označeny na přístupových, vstupních a jiných veřejných a obytných místech výstražnými značkami „Pozor neionizující záření“ pro ochranu obyvatelstva a pracovníků a výstražnou značkou pro občany s kardiostimulátory a jinými implantáty. Musí být jasně stanoveno, jaká označení mají být použita a na jakých místech mají být umístěna.
Caution No-ionizing radiation and Caution pacemakers
 • Usnesení Parlamentního shromáždění 1815 v bodě 8.2.3. uvádí: „zavést zřetelné označení uvádějící přítomnost mikrovlnného záření nebo elektromagnetických polí, vysílací výkon nebo specifickou míru absorpce (SAR) zařízení a případná zdravotní rizika spojená s jeho používáním.“.
 • Zásadně nesouhlasíme s pokračujícími snahami o celoevropskou dohodu umožňující zavádění tzv. „small cells“ nebo různých bezdrátových přístupových bodů napříč všemi členskými státy bez nutnosti jejich schvalování, a to v takové hustotě, vyzařovaném výkonu a v těsné blízkosti živých bytostí (viz kapitola 5G - hloubková analýza pro výbor ITRE), a také s používáním milimetrových vln, jejichž biologické účinky jsou známy již desítky *1
 • To je v hlubokém rozporu s většinou našich požadavků na zdravé a bezpečné životní prostředí. Tento přístup by nevyhnutelně vedl k odporu lidí žijících v těsné blízkosti nově vybudovaných antén tzv. „small cells (bezdrátových přístupových bodů 5G s malým dosahem) nebo v místech, kde se jejich umístění plánuje.

Poznámky pod čarou

1 Zaliubovskaia, 1977: Biological effect of the millimeter-range radiowaves; PMID: 855273; https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/02/biological-effects-of-millimeter-wavelengths.-zalyubovskaya-declassif-by-cia-1977-biol-eff-mm-waves.pdf

© 2024 Europeans for Safe Connections.