Řešení

Platné zákony

Požadujeme, aby EU dodržovala stávající zákony a hodnoty EU a mezinárodní hodnoty, včetně

Smlouva o Evropské unii (TEU)

Článek 3 o ochraně životního prostředí, dětí a bezpečnosti
Článek 21 (f) "napomáhat rozvoji mezinárodních opatření na ochranu a zlepšení kvality životního prostředí a udržitelného hospodaření s celosvětovými přírodními zdroji s cílem zajistit udržitelný rozvoj"
a jiné články

Smlouva o fungování Evropské unie (TFEU)

Článek 4 o obecných bezpečnostních otázkách v oblasti veřejného zdraví
Článek 6, 9 o ochraně lidského zdraví
Článek 13 o ochraně zvířat
Article 13 about animal protection
Článek 16 o ochraně osobních údajů a další články
Článek 114 o ochraně zdraví, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a ochraně spotřebitele
Článek 168 o ochraně lidského zdraví
Článek 169 o ochraně spotřebitele
Článek 189 o záležitostech týkajících se vesmíru (podívejte se na další odkazy ve skupinovém dokumentu)
Článek 191 o zásadě předběžné opatrnosti a ochraně životního prostředí
Článek 192
Článek 193
Článek 194 o energetické účinnosti
a další články

Listina základních práv EU 2012/C 326/02 (CFR)

Článek 2 o právu na život
Článek 3 o právu na osobní nedotknutelnost
Článek 4 o zákazu týrání a nelidského či ponižujícího zacházení
Článek 6 o právu na svobodu a bezpečnost
Článek 8 o ochraně osobních údajů
Článek 21 o právu na nediskriminaci
Článek 24 o právech dítěte
Článek 31 o spravedlivých a čestných pracovních podmínkách
Článek 35 o vysoké úrovni ochrany lidského zdraví
Článek 37 o ochraně životního prostředí
Článek 38 o ochraně spotřebitele
a další články

Aarhuská úmluva, podle níž mají občané EU právo na to, aby při schvalování politik EU v oblasti ochrany životního prostředí byly zohledněny aktuální informace o životním prostředí (článek 5).

General Data Protection Regulation (GDPR)

Article 5 about data minimisation
Article 9 about processing of special categories of personal data
Article 21 about right to object
Article 22 about automated individual decision-making and other articles
Article 35 about data protection impact assessment

Směrnice 92/85/EEC Článek 6 o zakázané expozici těhotných pracovnic, příloha I e) neionizujícím zářením

Úmluva UNICEF o právech dítěte (UNCRC)
Článek 24(f) o preventivní zdravotní péči, pokyny pro rodiče

Všeobecná deklarace lidských práv
Článek 3 "Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost."

Směrnice 92/43/EC (Habitat Directive)

Směrnice 2009/147/EC (Bird Directive)

© 2024 Europeans for Safe Connections.