Løsninger

Beskyttelse af vores miljø

Indfør stærkere lovgivning for at beskytte miljøet mod alle virkningerne af 5G og digitalisering

5G og indførelsen af Tingenes Internet vil langt fra være et skridt i retning af en energieffektiv og bæredygtig fremtid, men vil i høj grad bidrage til forurening og ressourceudtømning. I 2025 vil de kunne udgøre 20 % af det globale elforbrug.


Otte forslag til gennemførelse i EU-lovgivningen:

Forslag 11

Opdater Direktiv 2011/92/EU for at medtage 5G-implementering og alle telekommunikationsprojekter i bilag 1 for at sikre, at sådanne projekter underkastes en miljøvurdering eller en screening som foreskrevet i direktivet.

Læs mere

Forslag 12

Reducer det massive elforbrug, der skyldes digital kommunikationsteknologi, f.eks. ved at prioritere kablede løsninger og lavenergiløsninger i handlingsplanen for Den europæiske grønne pagt.

Læs mere

Forslag 13

Medtag "Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr" (WEEE), andre affaldsprodukter og miljøvirkningerne af udvinding af sjældne jordarters mineraler og metaller, der anvendes i elektronisk udstyr, i Handlingsplanen for nul forurening (“Zero pollution action plan”).

Læs mere

Forslag 14

Opdater Direktivet om miljøvenligt design fra 2009 med strenge grænser for ressource- og energispild fra alle tilsluttede enheder, herunder antenner og satellitter.

Læs mere

Forslag 15

Anerkend alle biologisk skadelige parametre af RF EMF (radiofrekvente elektromagnetiske felter) som forurenende stoffer. De skal medtages i alle relevante EU-politikker og -direktiver.

Læs mere

Forslag 16

Inddrag overvågning af alle biologiske skadelige parametre for RF EMF i Miljøovervågningsprogrammer, Biodiversitetsstrategi 2030, EU's mål for naturgenopretning, habitat- og fugledirektiverne og Natura 2000.

Læs mere

Forslag 17

Forlang et øjeblikkeligt moratorium for megakonstellationer af 5G-satellitter på verdensplan, indtil de negative miljømæssige virkninger er afklaret.

Læs mere

Forslag 18

Prioriter en vurdering af miljøpåvirkningerne af alle rumfartsprojekter inden for den europæiske rumfartspolitik.

Læs mere
demand environment
© 2024 Europeans for safe connections.