Nyheder Our Press Release 21 September 2022

Brev vedr. SAR til danske myndigheder

Til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

I får dette brev, fordi I er national tilsynsmyndighed for telekommunikation og sendeudstyr på markedet vedr. mobiltelefoner, tablets og andre trådløse teknologier. I denne egenskab og inden for rammerne af de europæiske bestemmelser er I ansvarlig for sikkerheden og sundheden for de personer, der bruger disse apparater, som markedsføres i Danmark.

Vi vil derfor gerne vide, om I har foretaget specifikke SAR-tests (Specific Absorption Rate) af elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, tablets og andre trådløse teknologier?

Hvis der er foretaget test, beder vi om, at alle testrapporterne sendes til os samt, at de offentliggøres.

På specifikt mobiltelefonområdet blev der i Frankrig i 2016 anlagt retssager af Dr. Marc Arazi, grundlægger af Phonegate Alert, hvilket resulterede i, at det franske agentur Agence nationale des fréquences (ANFR) offentliggjorde hundredvis af SAR-testrapporter, der var blevet udarbejdet siden 2012 uden at være blevet offentliggjort.

Siden juni 2018 er mere end 750 SAR-testrapporter for mobiltelefoner blevet offentliggjort på dette websted.

Efter at de omtalte test blev udført, er 30 mobiltelefonmodeller af ANFR blevet vurderet til ikke at være i overensstemmelse med officielle SAR krav. Det blev besluttet enten at trække dem tilbage fra markedet eller at kræve, at producenten ajourførte produktets SAR-værdi, så det levede op til gælden krav.

Har mobiltelefonmodeller, som anses i Frankrig for ikke at overholde SAR kravene, været genstand for særlig opmærksomhed hos jer. Se listen her.

Hvilke foranstaltninger har I truffet for at sikre forbrugernes sikkerhed i forhold til for høje SAR værdier generelt? Dvs. også i forbindelse med andre produkter end mobiltelefoner, der udsender elektromagnetisk stråling?

Efter afsløringerne af overtrædelser af SAR-grænserne har de franske myndigheder bedt det franske sundhedsagentur ANSES om at udarbejde en rapport over mulige sundhedsrisici. I rapporten fra oktober 2019, anbefalede ANSES de offentlige myndigheder:

- At tilbagetrække eller opdatere mobiltelefoner, der er markedsført før juni 2017, og som er testet af ANFR med en SAR-værdi, der overskrider de lovbestemte niveauer. Dette svarede til mere end 250 modeller.

- At teste alle SAR-værdier i direkte kontakt med huden, dvs. i 0 mm fra kroppen, og især den SAR-værdi, som hovedet udsættes for, som stadig måles ved 5 mm.

Er I blevet informeret om ANSES' anbefalinger?

Hvad agter I at gøre ved alle trådløse apparater, der overskrider SAR-værdien og som sælges på det danske marked?

Har I planer om selv eller i samarbejde med andre myndigheder at foretage SAR-målinger for mobiltelefoner og anden trådløs teknologi, der anvendes på det nationale marked, i overensstemmelse med ANSES' anbefalinger? Dvs. i afstanden 0 mm fra kroppen.

Frankrig har i overensstemmelse med ANSES' anbefalinger besluttet at indgive en formel indsigelse til Europa-Kommissionen for at anmode EU om at vedtage, at alle SAR værdier skal måles i afstanden 0 mm fra kroppen.

Hvordan forholder I jer til denne anmodning og vil I støtte det franske forslag i relevante EU-organer?

Vi ser frem til at høre fra jer og vi tillader os at kontakte jer igen, hvis vi ikke modtager et svar inden for en måned.

Med venlig hilsen,
Pernille Schriver
Talsperson for
Europeans for Safe Connections

Dette brev er skrevet i samarbejde med Dr. Marc Arazi, Phonegate Alert af Europeans for Safe Connections og er sendt til et stort antal europæiske nationale tilsynsmyndigheder på teleområdet.

BESVARELSE OM MÅLING AF SAR-VÆRDIER MOBILTELEFONER MM

Sikkerhedsstyrelsen, PDF

Answer in english, PDF

testing
© 2024 Europeans for safe connections.