Problemer

Skadelig for alt liv

1. Er der beviser for risici for menneskers sundhed?

RF EMF forstyrrer biologiske, kemiske og elektriske systemer i organismer.

Eksponering har alvorlige biologiske sundhedseffekter. Indtil videre er vores grænseværdier kun fastsat på grundlag af temperaturstigning, ikke på biologiske virkninger såsom skader på indre organer eller endog på DNA og andre skader i henhold til studier fra 2019 og 2020.

Videnskabelige undersøgelser bekræfter, at skadelige sundhedsmæssige og biologiske virkninger, ikke kun dem, der er relateret til temperatur, kan forekomme ved intensiteter, der er en million gange lavere end de nuværende offentlige eksponeringsgrænser.

RF EMF er en belastning og en stressfaktor for kroppen:

 • WHO's EMF Project Report 2021 (s. 2, stk. 4) bekræfter, at RF EMF påvirker organer, herunder hjernen og forplantningsorganer, og kan føre til nedsatte kognitive funktioner og faldende fertilitet.
 • Ikke-termiske sundhedspåvirkninger af oxidativ stress fra Wi-Fi bekræftes i 23 kontrollerede videnskabelige undersøgelser.
 • Mobiltelefonstråling hæmmer organismens evne til at reparere DNA-skader og har negative virkninger på reproduktionen. Den påvirker sædkvaliteten og fosterudviklingen. Med 5G-teknologien og millimeterbølger vil sundhedspåvirkningerne blive mere markante.

LØSNING:

Børn er mere sårbare end voksne

RF EMF udgør en større trussel for børn end for voksne. Børn absorberer en langt højere kumulativ eksponering for trådløs energistråling på grund af store anatomiske forskelle mellem børn og voksne.

 • Børn har mindre hoveder end voksne. Den intensitet, som hjernen udsættes for, stiger med 10-15 % for hver millimeter, mobiltelefonens strålende antenne nærmer sig.
 • Børn har kortere afstand fra kraniet til hjernecentret, meget tyndere kranier end voksne, og deres hjernevæv er mere absorberende. Kraniet fungerer som en barriere mod strålingsabsorption. Derfor har børn mindre beskyttelse end voksne og en større strålingsdosis kommer ind i hjernen.
 • Børn har en hurtig vækst og udvikling af hoved og krop. En forstyrrelse af hjernens udvikling i en tidlig alder kan medføre betydelige neurologiske ændringer senere i livet. Stamceller er også afgørende for børns udvikling og påvirkes også mest af trådløs stråling.

EU-Kommissionen giver ikke anerkendt beskyttelse mod RF EMF med hensyn til ikke-termiske virkninger for børn, hverken i skoler eller i hjem eller offentlige steder. Børnenes sundhed forsømmes, hvorved de diskrimineres (brud på konventionen om Barnets Rettigheder og Den europæiske unions charter om grundlæggende Rettigheder).

LØSNING:

Sensitive people are discriminated against.

I befolkningsbaserede undersøgelser blev forekomsten af EHS i 2013 anslået til at være 5 % i Taiwan og 7 % i Tyskland. 800.000 mennesker i Storbritannien er alvorligt påvirket af radiofrekvensstråling og elektromagnetiske felter (RF EMF). Det samme er tilfældet i andre lande. Livet for elektrosensitive mennesker (EHS) kan være meget udfordrende. De risikerer at miste deres arbejde, og de kan kun leve og bevæge sig rundt i miljøer uden RF EMF.

 • I et studie fra 2020 konkluderer forskerne følgende: "Disse data tyder stærkt på, at EHS er en neurologisk patologisk lidelse, som kan diagnosticeres, behandles og forebygges. Fordi EHS er ved at blive en ny snigende verdensomspændende plage, der involverer millioner af mennesker, beder vi Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at medtage EHS som en neurologisk lidelse i den internationale klassifikation af sygdomme."
 • Allerede i 2001 blev der foretaget en undersøgelse blandt folk, der klagede over dårligt helbred, som de tilskrev eksponering for RF EMF. Symptomerne omfatter søvnforstyrrelser, hovedpine, nervøsitet eller uro, træthed og koncentrationsbesvær.

LØSNING:


2. Gennemgå de gamle bestemmelser!

Siden 1999 er Rådets Henstilling ikke blevet revurderet.

I mere end to årtier er trådløse teknologier og deres anvendelse steget dramatisk, men indtil videre har der ikke fundet nogen revision af Rådets henstilling sted.

De gamle henstillinger fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) blev vedtaget af EU i Rådets Henstilling fra 1999. ICNIRP er en privat organisation, og dens anbefalinger er baseret på nogle få udvalgte undersøgelser og udelukker et stort antal undersøgelser, der viser skadelige virkninger af elektromagnetiske felter (RF EMF).

I 2009 bad Europa-Parlamentet Rådet om at ændre sin henstilling og fastsætte strengere eksponeringsgrænser, men det er ikke sket.

I 2011 klassificerede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) RF-stråling som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (baseret på den øgede forekomst af hjernekræft i forbindelse med brugen af trådløse telefoner).

De nuværende grænseværdier beskytter ikke i tilstrækkelig grad folkesundheden mod kronisk eksponering, og der er mange flere anvendelser af trådløse teknologier på vej.

LØSNING:


3.Er grænseværdierne baseret på de bedste videnskabelige data?

Det er de ikke! EU har accepteret den mindst beskyttende grænseværdi.

ICNIRP-grænserne afspejler retningslinjer, der sikrer gunstige teknologiske betingelser for brugen af trådløse teknologier snarere end at beskytte folkesundheden. For arbejdsforhold er der fastsat standarder for arbejdstiden (8 timer om dagen), men i privatlivet tæller folk ikke deres eksponeringstid og er muligvis eksponeret dag og nat.

Der er mange anbefalinger om strengere retningslinjer fra eksperter, som er uafhængige af telekommunikationsindustrien. En gruppe af medicinske eksperter har bekræftet, at der allerede findes skadelige ikke-termiske (ikke-varmerelaterede) påvirkninger af kroppen ved niveauer, der er en million lavere end ICNIRPs retningslinjer (0,01 mW/m2 i forhold til 10 000 mW/m2 ). På trods af dette er eksponeringsgrænserne løbende blevet hævet i de fleste EU-lande.

I de EU-lande, der har bibeholdt strengere grænser, ser industrien dem som hindringer for tekniske fremskridt, hvilket også fremgår af 5G-Handlingsplan for Europa.

EU skal lave lovgivning, som ikke kun er til gavn for industrien, men også for befolkningen!

LØSNING:


4. Officielle eksperter har interessekonflikter...

... og vigtig forskning udelukkes.

EU's grænseværdier er udarbejdet af den Internationale Kommission for Beskyttelse mod ikke-ioniserende Stråling (ICNIRP). Det er en privat tysk sammenslutning bestående af op til 14 medlemmer med videnskabelig baggrund, hvoraf de fleste har en meget tæt tilknytning til industrien.

ICNIRP går i øjeblikket ud fra, at det ikke er bevist, at der findes ikke-termiske (ikke-varmerelaterede) virkninger. Derfor mener vi, at ICNIRP har uret, fordi de benægter beviste biologiske virkninger og kun tager hensyn til termiske (varme) påvirkninger af kroppen.

En af ICNIRP's opgaver er at give anbefalinger til EU om begrænsning af befolkningens eksponering for RF EMF, og de anbefalinger er hele Europa afhængig af.

EU bør ikke tage imod råd fra en privat organisation. Der findes allerede en Videnskabelig Komité for Sundhed, Miljø og Nye Risici (SCHEER), som har et permanent mandat til at levere en uafhængig opdatering af den foreliggende videnskabelige dokumentation, herunder vurdering af de sundhedsrisici, der kan være forbundet med eksponering for RF EMF.

LØSNING:


5. Beskytter et sikkerhedscertifikat vores sundhed?

Nej. Sikkerhedsstandarder beskytter ikke milliarder af mobiltelefonbrugere.

Forbrugernes sundhed er alvorligt truet af de forældede og upræcise metoder til testning af mobiltelefoner eller andre trådløse enheder. Sikkerhedsstandarderne udvikles af ikke-statslige, uansvarlige organer, der i vid udstrækning finansieres af industrien.

Certificeringsprocessen er baseret på et dukkehoved af plastik svarende til en 100 kg tung mand, som kun repræsenterer de 3 pct. største brugere af mobiltelefoner. Sikkerhedsstandarderne for verdens mere end seks milliarder mobiltelefoner beskytter derfor ikke de 97 pct. af befolkningen med hoveder, der er mindre end modellen. Dette er meget alvorligt for små børn, men også små voksne absorberer betydeligt mere trådløs stråling end det, som plastikdukken beregner.

Nuværende sikkerhedsstandarder

Trådløst udstyr, legetøj og tilbehør er ikke forsynet med certifikater, der angiver, at det er "sikkert for gravide", "sikkert for bryster/testikler/øjne", "sikkert for børn".

LØSNING:

Kunderne bliver vildledt, og de lovgivningsmæssige grænseværdier overtrædes.

Jo større afstand - jo mindre eksponering for det radiofrekvente elektromagnetiske felt (RF EMF).

Forbrugerne, herunder de mindste børn, informeres ikke tilstrækkeligt af de offentlige myndigheder om risiciene ved trådløse apparater, og de holdes ofte i lang tid tæt på følsomme områder af kroppen som f.eks. kønsorganer, bryst og hjerne.

Producenterne har markedsført mobiltelefoner under vildledende testbetingelser i mere end to årtier, hvilket udgør en enorm risiko for milliarder af brugeres sundhed og sikkerhed:

 • Den franske regering konstaterede i 2015, at 89 % af de testede telefoner overskred de rapporterede strålingsniveauer. Nogle telefoner udsendte op til fire gange så meget stråling, som producenterne påstod.
 • Selv om telefoner og tablets ikke testes i positioner med øre- eller kropskontakt (ved 0 mm), men på større afstande for at måle lavere strålingsniveauer, reklamerer trådløse virksomheder for dem på en sådan måde, at forbrugerne tror, at apparaterne er sikre i enhver position eller under alle anvendelsesformer.
 • Det europæiske direktiv RED 2014/53/EU anvendes ikke korrekt i medlemsstaterne undtagen i Frankrig. Det franske nationale frekvensagentur kan pålægge administrative sanktioner for apparater, der overskrider den lovbestemte tærskel for strålingsemissionsniveauer, herunder administrative bøder, anmodninger om tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse af allerede købte apparater.

LØSNING:


6. Hvorfor er trådløs kommunikation ikke mere reguleret i nærheden af børn?

Tværtimod er der et ekstremt pres for brug af Wi-Fi i skoler.

I stedet for at prioritere kabelløsningerne er der et ekstremt pres for at bruge Wi-Fi i skoler uden hensyn til børns sundhed, når de udsættes for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF). Forkærligheden for kabler er ikke engang til debat.

Digitaliseringen udstyrer skolerne med flere og flere enheder, der genererer RF EMF (stationære computere, bærbare computere, notebooks, tablets, whiteboards, beamere og printere). Skoler er ved at blive et marked for en bestemt målgruppe for virksomhederne, og der er ingen begrænsninger. Skolebørns brug af mobiltelefoner i skolens lokaler er ikke strengt reguleret.

Børn er mere sårbare over for trådløs kommunikation end voksne. Lærere og forældre er ikke oplyst om de farer, der er forbundet med trådløse enheder, især i nærheden af børn.

LØSNING:


7. Er vi opmærksomme på risiciene?

Offentligheden bliver hverken informeret om de potentielle sundhedsrisici eller om skadereducerende strategier.

Der er ingen formel undervisning om radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) i skoler og på universiteter. Lærerne bliver ikke informeret om dette problem. De studerende påvirkes mere af reklamer end af reel viden om trådløs teknologi.

Læger bliver ikke uddannet i de biologiske virkninger af RF EMF og får ikke undervisning i behandling af patienter med elektromagnetisk overfølsomhed.

Mange mennesker bliver bestrålet på deres arbejdsplads eller hjemmekontor uden at vide det. De bestråler også andre, uden at de ønsker det, når de bruger Wi-Fi, DECT-telefoner eller mobiltelefoner. Mange ansatte bruger i deres arbejde trådløse enheder som f.eks. håndfri enheder, bluetooth-enheder, DECT-telefoner, stregkodescanning eller betalingsterminaler.

Disse retssager viser tydeligt, at der er behov for mere uddannelse:

 • Domstolsafgørelse, Italien 2017: Italiensk regional domstol fastslår, at en mands svulst i hørenerven skyldes brug af mobiltelefon på arbejdet 3-4 timer om dagen i 15 år. Manden fik diagnosen i 2010 og var ansat hos Telecom Italia, en teleoperatør. Han får derfor livsvarig arbejdsskadeerstatning med 500 euro om måneden.
 • Domstolsafgørelse, Frankrig 2011: Retten i Montpellier fastslog, at klagerne havde legitime grunde til at være bekymrede over de sundhedsmæssige konsekvenser af en mobilmast, og pålagde operatøren at nedlægge den.
 • Domstolsafgørelse, Spanien 2016: En ingeniør ansat af Ericsson i Spanien fik erstatning for uarbejdsdygtighed på grund af alvorlige symptomer på grund af Wifi og anden stråling fra trådløs teknologi på arbejdspladsen, hvilket blev afgjort af en domstol i Madrid.

LØSNING:


8. Kan man ikke tage hen til et mere sikkert sted?

Nej. Der er ikke zoner med lav/ingen stråling i kommunerne.

I henhold til EU's grundlæggende værdier skal alle behandles retfærdigt, og mindretalsrettigheder skal respekteres. Der er ingen hensigt om at oprette zoner med lave niveauer af radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) for følsomme grupper af mennesker (f.eks. elektrosensitive eller elektro-hypersensitive personer, syge, ældre, gravide, børn) samt flora og fauna.

 • Der lægges ikke særlig vægt på soveområder, som bør give organismen mulighed for at komme sig efter eksponeringen i løbet af dagen. Råd fra Building Biologists om en eksponering på mindre end 0,01 mW/m2 anerkendes og følges ikke.
 • Offentlig transport tilbyder ikke Wi-Fi og strålingsfrie muligheder såsom Wi-Fi og mobilkommunikationsfrie kupéer eller køretøjer.
 • Hotellerne indretter sjældent særlige værelser til EHS-ramte, og ikke engang på hospitaler og rehabiliteringsklinikker tages der hensyn til dette spørgsmål.

LØSNING:

Fauna og flora har ingen steder at gemme sig.

De europæiske traktater har udtrykkeligt fastslået, at forsigtighedsprincippet finder anvendelse på EU's miljøpolitik.

Radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) har en meget negativ indvirkning på fauna og flora, hvilket vil føre til nedgang i biodiversiteten.

RF EMF er en form for miljøforurening, der skader dyrelivet. Telefonmaster, der er placeret på deres levesteder, bestråler konstant visse arter, som får langtidsbivirkninger.

Derfor er mikrobølge- og radiofrekvent forurening en potentiel årsag til nedgang i dyrebestandene og forringelse af sundheden hos planter, der vokser i nærheden af telefonmaster.

LØSNING:


9. Hvad med retten til fysisk integritet?

Folk er hverken informeret eller har givet deres samtykke til:

5G-handlingsplanen for Europa sigter mod at dække alle byområder, jernbaner og større veje med et meget tæt netværk af antenner og sendere. Små celler (SAWAP'er) indebærer lav områdedækning. Rækkevidder på 20-150 meter er typiske.

Dette ekstra teknologilag forventes at kunne betjene op til en million tilsluttede enheder pr. kvadratkilometer. Det opererer med højere frekvenser og kraftige pulseringer, som er mere biologisk aktive og derfor farligere end ikke-pulserede RF EMF.

Forordning (EU) 2020/1070 tillader, at når små celler placeres på offentlige fortove, skal der kun holdes en afstand på mindst 20 cm mellem antennen og menneskekroppen.

LØSNING:

Menneskers biologiske, kemiske, elektriske og sensoriske system forstyrres og påvirkes ufrivilligt og konstant af radiofrekvent stråling.

De fleste mennesker har ingen viden om styrken af de radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF), der omgiver dem, og de har heller ingen mulighed for at måle dem. Tilstedeværelsen af RF EMF er ikke mærket, og der er heller ingen advarsler om intensiteten af de respektive felter.

Mennesker udsættes i mange tilfælde for stråling, for det meste ufrivilligt, fra en blanding af fuldtids-transmission fra forskellige infrastrukturantenner og sendekilder, men også fra deres personlige trådløse apparater.

De fleste mennesker bruger apparater i deres standardindstilling, hvilket betyder, at apparaterne konstant udsender radiofrekvent stråling på deres maksimale effektniveau, og de ved ikke, hvordan de let kan slukke for det. Størstedelen af befolkningen er ikke oplyst om vigtigheden af at minimere bestråling fra personlige apparater, når de ikke bruges:

 • børn sover med smartwatches og telefoner med aktive trådløse funktioner tændt hele tiden
 • folk har deres Wi-Fi-router tæt på deres seng og slukker den ikke om natten

LØSNING:


10. Hvordan træer og bier skades af RF EMF?

Bierne forsvinder, fuglene er desorienterede, og træerne vokser langsommere.

I de europæiske traktater er det udtrykkeligt fastsat, at forsigtighedsprincippet gælder inden for EU's miljøpolitik.

Radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) er en form for miljøforurening, der skader dyrelivet, f.eks. ved at reducere deres naturlige forsvar, forringe deres sundhed, forårsage problemer med reproduktionen og reducere deres rækkevidde ved at ødelægge deres levesteder. Mikrobølge- og radiofrekvensforurening er derfor en potentiel årsag til nedgang i dyrebestande og forringelse af sundheden hos planter, der lever i nærheden af telefonmaster.

Eksempler:

LØSNING:


harmful to life
© 2024 Europeans for safe connections.