Λύσεις

Οι στόχοι μας

Η ανάπτυξη του 5G θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματά μας σε ένα υγιές περιβάλλον, στην ελευθερία και στην ιδιωτικότητα.

Καλούμε την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από αυτές τις απειλές:

Οι άνθρωποι, η πανίδα και η χλωρίδα βλάπτονται από την ακτινοβολία. Τα ισχύοντα όρια έκθεσης παρέχουν ανεπαρκή προστασία - ιδίως για τα ευάλωτα άτομα (όπως τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι), για τα ζώα, τα έντομα που επικονιάζουν και τα φυτά.

Θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία της ζωής από τις ραδιοσυχνότητες και τις ακτινοβολίες μικροκυμάτων *


Με το 5G ο αριθμός των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών συσκευών, κεραιών και δορυφόρων θα αυξηθεί ραγδαία. Θα ακολουθήσουν μη βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές ακτινοβολίας, επιβλαβείς εξορύξεις και ρύπανση, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς οικοτόπους.

Θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος από όλες τις επιπτώσεις του 5G και της ψηφιοποίησης *


Το 5G επιτρέπει τη μαζική συλλογή δεδομένων και την επιτήρηση από συνδεδεμένα αντικείμενα. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο κυβερνοεγκλήματος, διαρροής δεδομένων, κλοπής, μεταπώλησης και κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Αποτελεσματική προστασία των δεδομένων για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της ελευθερίας μας *


* ειδικές προτάσεις στο παράρτημα

© 2024 Europeans for safe connections.