Λύσεις

Προστασία της ζωής μας

Θέσπιση κανονισμού για την προστασία όλων των μορφών ζωής από τις ραδιοσυχνότητες και την ακτινοβολία μικροκυμάτων

Εκατοντάδες, ανεξάρτητες από τη βιομηχανία, επιστημονικές μελέτες με κριτές, συμπεριλαμβανομένης της πλέον πρόσφατης έρευνας, αποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (ΗΜΠ ΡΣ) έχουν βλαβερές βιοεπιδράσεις σε εντάσεις εκατομμύρια φορές χαμηλότερες από τα ισχύοντα όρια. Ζητούμε την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στα ΗΜΠ ΡΣ με σκοπό την προστασία από κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Δέκα προτάσεις προς εφαρμογή στο δίκαιο της ΕΕ:

Πρόταση 1

Θέσπιση ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (ΗΜΠ ΡΣ) με βάση όλες τις επιπτώσεις στην υγεία και τις βιολογικές επιπτώσεις, όχι μόνο τις θερμικές, για την προστασία των ανθρώπων – ιδίως των παιδιών, των εγκύων, των ασθενών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων που υποφέρουν από ηλεκτροϋπερευαισθησία· εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 2

Επικαιροποίηση της σύστασης 1999/519/ΕΚ και της οδηγίας 2013/35/ΕΕ για τους χώρους εργασίας. Οι πράξεις αυτές «θα πρέπει να επανεξετάζονται και να επαναξιολογούνται τακτικά».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 3

Η σύστασης 1999/519/ΕΚ και η οδηγίας 2013/35/ΕΕ για τους χώρους εργασίας «πρέπει να βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα». Ζητούμε να θεσπιστούν όρια σύμφωνα με τις ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΩΝ των διαθέσιμων επιστημονικών και εμπειρικών κατευθυντήριων γραμμών.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 4

Διασφάλιση της θέσπισης πρόσθετων κατευθυντήριων γραμμών για την έκθεση, από επιστήμονες που διαθέτουν βιοϊατρική εμπειρογνωμοσύνη και οι οποίοι είναι απαλλαγμένοι από συγκρούσεις συμφερόντων: διορισμός νέας ομάδας ή επέκταση των δραστηριοτήτων της Επιστημονικής Επιτροπής για τους υγειονομικούς, περιβαλλοντικούς και αναδυόμενους κινδύνους (SCHEER) για την αξιολόγηση των βιοενεργών παραμέτρων των ΗΜΠ ΡΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 5

Διασφάλιση της δοκιμής ασύρματων συσκευών, κεραιών και της λειτουργίας τους και αξιολόγηση όλων των βιολογικά ενεργών παραμέτρων των ΗΜΠ ΡΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 6

Αντικατάσταση ασύρματων συνδέσεων με καλώδια. Η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα σε μέρη όπως νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, σχολεία, οίκους ευγηρίας και όλα τα δημόσια κτίρια.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 7

Εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις ασύρματες τεχνολογίες και τον τρόπο ελαχιστοποίησης της έκθεσης (π.χ. με τη χρήση καλωδίων).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 8

Παροχή ‘ελεύθερων ζωνών’ χωρίς ακτινοβολούσες υποδομές, σε δήμους και χώρες ως καταφύγια για τον άνθρωπο και την άγρια ζωή - ανακήρυξη όλων των φυσικών καταφυγίων και πάρκων ως ζώνες χωρίς ακτινοβολία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 9

Προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και βιοακεραιότητα, να ζητηθεί από τους πολίτες της ΕΕ η ενήμερη συγκατάθεσή τους πριν από την έκθεσή τους σε ΗΜΠ ΡΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 10

Βάσει της αρχής της προφύλαξης, έκδοση οδηγίας σχετικά με τα όρια έκθεσης σε ΗΜΠ ΡΣ για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

Διαβάστε περισσότερα
life
© 2024 Europeans for safe connections.