Λύσεις

Προστασία των δεδομένων μας

Αποτελεσματική προστασία των δεδομένων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της ελευθερίας μας

Η σημερινή προστασία των δεδομένων είναι ανεπαρκής στο σενάριο ενός Διαδικτύου των Σωμάτων και των Πραγμάτων (Internet of Bodies and Things), στο οποίο όλες οι συσκευές θα συλλέγουν δεδομένα 24/7, και θα τα υποβάλλουν σε επεξεργασία ως μαζικά δεδομένα με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει αποδειχθεί ότι αναπαράγει και επιδεινώνει τις διακρίσεις. Είναι επίσης εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι το 70 % των επενδύσεων στο 5G αφορούν συστήματα επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των καμερών αναγνώρισης προσώπου και των drones.


Πέντε προτάσεις προς εφαρμογή στο δίκαιο της ΕΕ:

Πρόταση 19

Δρομολόγηση εκτίμησης επιπτώσεων του 5G, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων αντικειμένων και σωμάτων, στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 20

Προστασία των πολιτών από την αυξανόμενη ευπάθεια στο κυβερνοέγκλημα, με την εφαρμογή της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων στη συλλογή μέσω ασύρματης σύνδεσης (όπως ιατρικά και τραπεζικά δεδομένα).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 21

Διασφάλιση ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων καταπολεμά με ενεργό και ανεξάρτητο τρόπο τις διακρίσεις και τις παραβιάσεις των ψηφιακών δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 22

Απαίτηση της ρητής συγκατάθεσης κάθε πολίτη προκειμένου τα δεδομένα του να υποβληθούν σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 23

Διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων σχετικά με το κατά πόσον ή σε ποιο βαθμό θα πρέπει να επιτραπεί η ψηφιακή καινοτομία, υπό την καθοδήγηση επιστημόνων με βιοϊατρική εμπειρογνωμοσύνη και χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων: διορισμός νέας επιτροπής δεοντολογίας ή επέκταση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δεοντολογίας.

Διαβάστε περισσότερα
demand data
© 2024 Europeans for safe connections.