Λύσεις

Προστασία του περιβάλλοντος

Θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος από όλες τις επιπτώσεις του 5G και της ψηφιοποίησης

Το 5G και η εισαγωγή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) όχι μόνο δεν αποτελούν βήμα προς ένα ενεργειακά αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον, αλλά θα συμβάλουν σημαντικά στη ρύπανση και την εξάντληση των πόρων. Έως το 2025 θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 20 % της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.


Οκτώ προτάσεις προς εφαρμογή στο δίκαιο της ΕΕ:

Πρόταση 11

Επικαιροποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ ώστε να συμπεριλάβει την ανάπτυξη του 5G και όλων των τηλεπικοινωνιών ως έργα στο Παράρτημα 1, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα έργα υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε έλεγχο ασφαλείας, όπως προβλέπεται από την οδηγία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 12

Μείωση της μαζικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλείται από την τεχνολογία ψηφιακών επικοινωνιών, δίνοντας προτεραιότητα σε ενσύρματες και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης λύσεις στο σχέδιο δράσης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 13

Συμπερίληψη των «Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» (ΑΗΗΕ), άλλων αποβλήτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης σπάνιων γαιών και μετάλλων που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο «Σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 14

Επικαιροποίηση της Οδηγίας για τον Οικολογικό Σχεδιασμό 2009/125/ΕΕ, με τον καθορισμό αυστηρών ορίων για τα απόβλητα και τη σπατάλη ενέργειας όλων των συνδεδεμένων συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των κεραιών και των δορυφόρων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 15

Αναγνώριση όλων των βιολογικά επιβλαβών παραμέτρων των ΗΜΠ ΡΣ ως ρύπων. Συμπερίληψή τους σε όλες τις σχετικές Πολιτικές και Οδηγίες της ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 16

Συμπερίληψη της παρακολούθησης όλων των βιολογικά επιβλαβών παραμέτρων των ΗΜΠ ΡΣ σε προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, στη Στρατηγική Βιοποικιλότητας για το 2030, σε στόχους της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης, σε Οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά και στο Natura 2000.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 17

Εφαρμογή άμεσου μορατόριουμ στους ευρείας κλίμακας σχηματισμών δορυφόρων 5G σε παγκόσμιο επίπεδο έως ότου εξαλειφθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 18

Ορισμός ως προτεραιότητα της διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των διαστημικών έργων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα
demand environment
© 2024 Europeans for safe connections.