Lahendused

Meie elu kaitse

Kehtestada tuleb õigusnormid kõige elava kaitsmiseks raadiosagedusliku ja mikrolainekiirguse eest

Sajad tööstusest sõltumatud (sh hiljutised) eelretsenseeritud teadusuuringud tõendavad, et praegustest piirmääradest miljoneid kordi väiksema võimsusega raadiosageduslikel elektromagnetväljadel on kahjulikud bioloogilised mõjud. Nõuame, et raadiosagedusliku elektromagnetvälja suhtes kohaldataks ettevaatuspõhimõtet, et pakkuda kaitset ohtude eest keskkonnale ja inimeste tervisele.


Kümme ettepanekut ELi õiguses rakendamiseks:

Ettepanek 1

Kehtestada raadiosageduslike elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid, mis põhinevad kõigil tervise- ja bioloogilistel mõjudel, mitte ainult soojuslikel mõjudel, et kaitsta inimesi – eelkõige lapsi, rasedaid, haigeid, eakaid, põduraid, elektromagnetväljade suhtes ülitundlikke inimesi, neid, keda selline kiirgus on kahjustanud, ning neid, kes kasutavad elektromeditsiiniseadmeid või implantaate; kohaldada ettevaatuspõhimõtet.

Loe edasi

Ettepanek 2

Ajakohastada soovitust 1999/519/EÜ ja töökoha direktiivi 2013/35/EL. Need "tuleks korrapäraselt läbi vaadata ja neid tuleks uuesti hinnata".

Loe edasi

Ettepanek 3

Võtta soovituse 1999/519/EÜ ja töökoha direktiivi 2013/35/EÜ "aluseks parimad kättesaadavad teaduslikud andmed". Nõuame, et kehtestataks KÕIGE KAITSVAMAD PIIRNORMID kõigi olemasolevate teaduslike ja empiiriliste suuniste hulgast...

Loe edasi

Ettepanek 4

Tagada, et täiendavad kokkupuutesuunised koostavad biomeditsiinialaste eriteadmistega teadlased, kellel ei ole huvide konflikte; nimetada ametisse uus komitee või laiendada tervise-, keskkonna- ja uute riskide teaduskomitee (SCHEER) tegevust, et hinnata raadiosagedusliku elektromagnetvälja bioaktiivseid parameetreid.

Loe edasi

Ettepanek 5

Tagada, et traadita seadmete ja antennide ning nende toimimise katsetamisel hinnatakse kõiki raadiosagedusliku elektromagnetvälja bioloogiliselt aktiivseid parameetreid.

Loe edasi

Ettepanek 6

Asendada traadita ühendused kaablitega. Teha seda kohe sellistes kohtades nagu haiglad, lasteaiad, koolid, hooldekodud ning kõik üldkasutatavad hooned.

Loe edasi

Ettepanek 7

Teavitada üldsust traadita ühendustega seotud ohtudest ja sellest, kuidas kokkupuudet minimeerida (nt kaablite kasutamine).

Loe edasi

Ettepanek 8

Soovitada liikmesriikidel luua omavalitsusüksustes madala kiirgustasemega või kiirgusvabad alad. Kuulutada kõik looduskaitsealad ja -pargid madala kiirgustasemega või kiirgusvabadeks aladeks.

Loe edasi

Ettepanek 9

Küsida ELi kodanikelt teadvat nõusolekut enne nende kokkupuudet raadiosagedusliku elektromagnetväljaga, et kaitsta inimeste tervist ja bioloogilist terviklikkust;

Loe edasi

Ettepanek 10

Võtta ettevaatuspõhimõtte alusel vastu direktiiv raadiosageduslike elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormide kohta loomastiku ja taimestiku kaitseks.

Loe edasi
life
© 2024 Europeans for safe connections.