Lahendused

Meie keskkonna kaitse

Kehtestada tuleb rangemad õigusnormid, et kaitsta keskkonda kõigi 5G-tehnoloogia ja digiteerimise mõjude eest

Kaugel sellest, et olla samm energiatõhusa ja kestliku tuleviku suunas, aitavad 5G ja asjade interneti kasutuselevõtt oluliselt kaasa saastatusele ja ressursside ammendumisele. 2025. aastaks võivad need moodustada 20% ülemaailmsest elektritarbimisest.


Kaheksa ettepanekut ELi õiguses rakendamiseks:

Ettepanek 11

Ajakohastada direktiivi 2011/92/EL, et lisada 1. lisasse projektidena 5G-tehnoloogia kasutuselevõtt ja kogu telekommunikatsioon, et selliste projektide puhul tagada keskkonnamõju hindamine või sõelumine, nagu on direktiiviga ette nähtud.

Loe edasi

Ettepanek 12

Vähendada digitaalse kommunikatsioonitehnoloogia põhjustatud tohutut elektritarbimist, seades Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskavas esikohale traadiga ja vähese energiatarbega lahendused.

Loe edasi

Ettepanek 13

Lisada nullsaaste tegevuskavasse elektri- ja elektroonikaseadmete romud, muud tootejäätmed ning haruldaste muldmetallide ja elektroonikaseadmetes kasutatavate metallide kaevandamise keskkonnamõju.

Loe edasi

Ettepanek 14

Ajakohastada 2009. aasta ökodisaini direktiivi, mis seab ranged piirnormid kõigi ühendatud seadmete, sealhulgas antennide ja satelliitide ressursi- ja energiajäätmetele.

Loe edasi

Ettepanek 15

Tunnistada kõik raadiosagedusliku elektromagnetvälja bioloogiliselt kahjulikud parameetrid saasteaineteks. Lisada need kõikidesse asjakohastesse ELi poliitikavaldkondadesse ja direktiividesse.

Loe edasi

Ettepanek 16

Lisada raadiosagedusliku elektromagnetvälja kõigi bioloogiliselt kahjulike parameetrite seire keskkonnaseire programmidesse, ELi elurikkuse strateegiasse aastani 2030, ELi looduse taastamise eesmärkidesse, elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi ning Natura 2000 programmi.

Loe edasi

Ettepanek 17

Nõuda viivitamatu moratooriumi kehtestamist 5G-satelliitide nn megakogumitele kogu maailmas, kuni keskkonnakahjulikud mõjud on kõrvaldatud.

Loe edasi

Ettepanek 18

Seada kõigi kosmoseprojektide keskkonnamõju hindamine Euroopa kosmosepoliitika prioriteediks.

Loe edasi
demand environment
© 2024 Europeans for safe connections.