Solutions

Mūsų tikslai

5G ryšio diegimas kelia grėsmę mūsų teisėms į sveiką aplinką, laisvę ir privatumą.


Raginame Komisiją pasiūlyti teisės aktus, kuriais būtų siekiama piliečius ir aplinką apsaugoti nuo šių grėsmių:

žalingo spinduliavimo poveikio žmonėms, faunai ir florai. Taikant dabartines ekspozicijos ribines vertes apsauga – visų pirma, pažeidžiamų asmenų (pvz., vaikų, nėščiųjų, ligonių, vyresnio amžiaus žmonių), gyvūnų, apdulkinančių vabzdžių ir augalų – yra nepakankama.

Reikalaujama priimti reglamentą, kuriuo visa, kas gyva, būtų apsaugota nuo radijo dažnių poveikio ir mikrobangų spinduliavimo *


įdiegus 5G ryšį gerokai padidėsiančio susietųjų elektroninių įtaisų, antenų ir palydovų skaičiaus. Tokio padidėjimo padariniai bus netvarus energijos vartojimas, spinduliuotė, žalinga kasyba ir tarša, dėl kurių kils pavojus biologinei įvairovei ir natūralioms buveinėms.

Raginama priimti griežtesnį reglamentą, skirtą aplinkai nuo 5G ir skaitmenizacijos poveikio apsaugoti *


naudojant 5G ryšio priemonėmis susietus daiktus masinio duomenų rinkimo ir stebėjimo. Tokiu būdu masiškai renkant duomenis ir juos stebint padidės kibernetinių nusikaltimų, duomenų nutekėjimo, vagysčių, perpardavimo ir netinkamo dirbtinio intelekto naudojimo rizika.

Reikalaujama užtikrinti veiksmingą duomenų apsaugą mūsų privatumui, saugumui ir laisvei apsaugoti *


* Konkretūs pasiūlymai pateikiami priede

© 2024 Europeans for safe connections.