Blog articles

"Europeans for Safe Connections" roepen op tot strengere regelgeving voor draadloos internet in scholen

Het Europese burgerinitiatief "Stop 5G - Stay Connected but Protected" maakt zich grote zorgen over de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden voor het grote publiek en in het bijzonder voor kinderen en roept op om draadloze verbindingen in kleuterscholen, scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en alle openbare gebouwen te vervangen door kabels. We roepen ook op om het publiek voor te lichten over de mogelijke negatieve gevolgen van draadloze verbindingen voor de gezondheid, en over hoe de blootstelling tot een minimum kan worden beperkt.

We plannen allemaal een goede toekomst voor onze kinderen, we willen ze de best mogelijke opleiding geven en we willen dat ze moderne hulpmiddelen gebruiken. Maar wat betekent dit in het licht van de verschillende meningen over de veiligheid van de blootstellingsniveaus?

Europeans for Safe Connections " is een coalitie van nationale en internationale organisaties die zich bewust zijn van de nadelige gevolgen van de moderne communicatietechnologieën. Wij benadrukken dat wij niet tegen technologie zijn, maar dat wij pleiten voor veilige technologie en veilige verbindingen.

Wij geloven dat de introductie van mobiele telefoons en vervolgens Wi-Fi en Bluetooth een schot in het duister was, omdat deze niet gebaseerd was op een grondig onderzoek naar de effecten op de volksgezondheid en er geen uitgebreid en grondig programma voor gezondheidsmonitoring aan te pas kwam. Tegenwoordig zijn er veel studies die aantonen dat de radiofrequente elektromagnetische velden van deze technologieën onveilig zijn. Aangezien zelfs de nieuwste mobiele datanetwerken van de vijfde generatie (5G) niet zijn getest op gezondheids- en milieueffecten voordat zij op de markt worden gebracht, zijn wij van mening dat de invoering van 5G een experiment is op de mensheid en het milieu.

In onze ECI behandelen wij nog vele andere kwesties. In dit artikel wordt er slechts één besproken in het licht van de zorg voor onze kinderen, "ons meest waardevolle bezit".

harmful

Hoe het allemaal begon

Sinds de introductie van radio wordt de aarde steeds meer blootgesteld aan kunstmatige radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV). Sinds het eerste gebruik van radar in de jaren vijftig zijn er zorgen geweest over hoe gezondheidsproblemen als gevolg van blootstelling aan radar EMV te voorkomen.

Tijdens de Koude Oorlog hanteerden het Westblok en het Oostblok een verschillende aanpak bij het vermijden van gezondheidsrisico's van RF EMV.

In het Westblok werden alleen blootstellingslimieten voor werknemers vastgesteld en deze waren uitsluitend gebaseerd op thermische effecten. (b.v. USA Bell Telephone Laboratories had 10.000 mW/m2 [1]).

Het Oostblok had strikte limieten voor werknemers en het grote publiek, gebaseerd op zowel thermische als niet-thermische biologische effecten. De limiet voor het grote publiek was 10 mW/m2 voor het radiofrequentiebereik van 0,3-300 GHz [2]. Na 1989 werd de limiet in sommige oostelijke landen verhoogd tot 50 mW/m2 [3].

In de EU werden de maximale blootstellingslimieten voor de bevolking pas in 1999 bij Aanbeveling 1999/519/EG aanvaard tot 10.000 mW/m2 voor frequenties van 2-300 GHz. De maximale blootstellingsgrenswaarde voor werknemers in de EU van 50.000 mW/m2 werd in 2004 goedgekeurd en bleef dezelfde in de thans geldende Richtlijn 2013/35/EU.

Toen de Midden- en Oost-Europese landen tot de EU toetraden, accepteerden veel van hen deze handige, minder beperkende norm op basis van de onjuiste veronderstelling dat alleen thermische verwarming een gezondheidsrisico kon vormen. Dit dogma heeft geleid tot selectieve wetenschap - slechts enkele van de uitgevoerde studies werden en worden in beschouwing genomen door de particuliere organisatie ICNIRP, de enige organisatie die de EU om advies vraagt.

Sindsdien hebben vele wetenschappers een causaal verband aangetoond tussen specifieke gezondheidsproblemen en RF EMV bij blootstellingsniveaus beneden de grenswaarden en hebben ze nieuwe blootstellingsrichtsnoeren voorgesteld. Maar vandaag worden wereldwijd bekende deskundigenorganisaties op dit gebied, andere dan de ICNIRP, nog steeds genegeerd, bv:

BIOINITIATIVE zegt dat er geen waarneembaar effect is op mensen onder 0,001mW/m2;

– De EUROPAEM EMF-richtlijn stelt de grens onder 0,01mW/m2;

INSTITUT FÜR BAUBIOLOGIE beweert dat een blootstelling van 0,01 - 1mW/m2 te hoog is.

Wij vinden dat de EU met al deze wetenschappelijke gegevens rekening moet houden.

Mensen onderschatten gewoonlijk het risico van nieuwe ontdekkingen, bv. veel chemische stoffen, antibiotica en röntgenstraling. De grenswaarden voor blootstelling dienden naar beneden te worden bijgesteld op grond van toenemend wetenschappelijk bewijs. In het geval van door de mens veroorzaakte niet-ioniserende RF EMV is precies het tegenovergestelde gebeurd en men kan zich afvragen waarom.

Is het veilig?

Kinderen van deze generatie zijn de eersten die hun hele leven aan draadloze straling kunnen worden blootgesteld. Hoe kan dit hun gezondheid in gevaar brengen?

Wij van Europeans for Safe Connections wijzen erop dat RF EMV's zelfs bij zeer lage intensiteit biologische effecten hebben en wij vragen om toepassing van het voorzorgsbeginsel.

Een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek legt een verband tussen deze draadloze straling en ernstige gezondheidseffecten - zoals geheugen- en slaapproblemen, hoofdpijn, kanker en schade aan de ontwikkeling van de hersenen. De resultaten van dit onderzoek zijn voor iedereen toegankelijk. Hieronder worden enkele bronnen genoemd als voorbeelden van belangrijke bevindingen.

Het Journal of Epidemiology and Community Health is een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. In december 2010 publiceerde het een studie genaamd "Cell phone use and behavioural problems in young children". Wetenschappers stelden meer gedragsproblemen vast bij kinderen die zowel prenataal als postnataal aan mobiele telefoons waren blootgesteld, vergeleken met kinderen die in geen van beide periodes waren blootgesteld.

International Journal of Environmental Research and Public Health is een interdisciplinair, door vakgenoten getoetst, vrij toegankelijk wetenschappelijk tijdschrift. In november 2015 publiceerde het een studie genaamd "Association of Exposure to RF EMF with Glycated Haemoglobin and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus". Een team van wetenschappers vergeleek mannelijke studenten tussen 12 en 17 jaar van een school met lagere straling (0,019 mW/m2) en een school met hogere straling (0,096 mW/m2). Zij vonden significant meer geglyceerd hemoglobine (een marker van hoge bloedsuikerspiegel) bij de leerlingen die aan hogere RF EMV waren blootgesteld. Bovendien hadden de aan hogere RF EMF blootgestelde studenten een significant hoger risico op diabetes type 2.

In december 2018 publiceerde American journal of men's health een studie genaamd "Mobile Phone Base Station Tower Settings Adjacent to School Buildings: Impact on Students' Cognitive Health" waarin mannelijke studenten tussen 13 en 16 jaar van een school met lagere straling (20 mW/m2) werden vergeleken met een school met hogere straling (100 mW/m2). De wetenschappers ontdekten dat adolescenten in de schoolleeftijd die aan hogere niveaus van blootstelling aan RF EMV waren blootgesteld, vertragingen hadden opgelopen in hun fijne en grove motoriek, ruimtelijk werkgeheugen en concentratievermogen in vergelijking met degenen die aan lagere niveaus van RF EMV waren blootgesteld.

Zelfs het in opdracht van het WHO Internationaal EMV Project opgestelde Nationaal Rapport 2021 van Zuid-Afrika bevestigt (in punt 4) dat RF EMV oxidatieve stress in cellen induceert, hetgeen kan leiden tot mitochondriale DNA-schade in cellen en nadelige effecten op andere biologische processen en organen. Oxidatieve stress wordt algemeen erkend als oorzaak van vele ziekten.

table
Lijst van RF EMV-blootstellingswaarden vermeld in dit artikel

Kinderen en draadloos

Kinderen worden in hun dagelijks leven blootgesteld aan verschillende soorten niet-ioniserende straling. Zij leven in de omgeving van routers, antennes en allerlei draadloze apparaten. Na hun geboorte plaatsen ouders babyfoons in hun wieg. Later dragen ze draadloze smartwatches, oordopjes en gebruiken ze mobiele telefoons en tablets.

Naarmate mensen meer en meer gewend raakten aan mobiele telefoons, internet en draadloze communicatie, vond het gebruik van deze hulpmiddelen geleidelijk ook zijn weg naar school. Eind 2019 was het bijna onmogelijk om scholen te vinden die geen Wi-Fi gebruiken. Scholen zijn een unieke omgeving omdat kinderen meerdere uren per dag doorbrengen in klaslokalen met een sterke draadloze blootstelling.

Daar komt nog bij dat in 2019 - 2021 als gevolg van Covid 19 veel EU-landen scholen sloten en alleen afstandsonderwijs toestonden. Dat betekende dat veel kinderen thuis urenlang met hun tablets, notebooks of mobiele telefoons doorbrachten in een conferentiebijeenkomst met een leraar. Bijna allemaal hadden ze een Wi-Fi-verbinding.

Om een indruk te geven van de blootstelling van de kinderen: Volgens berekeningen betekent 20 cm afstand van een tablet met Wi-Fi een blootstelling van 40,0 mW/m2 en 100 cm afstand van een Wi-Fi router een blootstelling van 8,0 mW/m2 [4]

wifi around
Draadloos in het klaslokaal. Ga voor meer grafieken naar:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf

Kinderen zijn geen kleine volwassenen

De EU-richtlijn 2014/53/EU zorgt ervoor dat draadloze apparaten worden getest. De normen EN 50566:2017 en EN 50360:2017 verwijzen echter naar de Amerikaanse norm IEC/IEEE 62209-1528, die geen rekening houdt met kinderen; ze zijn alleen gebaseerd op verhoudingen van "het volwassen mannenhoofd zoals opgegeven door het Amerikaanse leger".

De dikte van de schedel vormt een barrière voor de absorptie van straling. De schedel van een kind is veel dunner dan die van een volwassene, zodat de absorptie groter is.

Het tijdschrift Electromagnetic Biology and Medicine publiceert collegiaal getoetste onderzoeksartikelen over de biologische effecten van niet-ioniserende elektromagnetische velden (van extreem lage frequentie tot radiofrequentie). In oktober 2011 werd daar een studie gepubliceerd over Blootstellingslimieten: de onderschatting van de geabsorbeerde straling van mobiele telefoons, vooral bij kinderen, waaruit bleek dat "de absorptie van het hoofd van een kind meer dan twee keer zo groot kan zijn, en de absorptie van het beenmerg van de schedel tien keer zo groot als bij volwassenen".

Environmental Research is een multidisciplinair tijdschrift dat informatie van hoge kwaliteit publiceert. In november 2018 werd daar een studie gepubliceerd gericht op Absorptie van draadloze straling in de kinder- versus volwassen hersenen en oog ten gevolge van mobiele telefoongesprekken of virtual reality. Deze studie "laat zien dat jonge ogen en hersenen aanzienlijk hogere plaatselijke stralingsdoses absorberen dan die van volwassenen".

Samen met alle bovengenoemde feiten en gezien de snelle groei en ontwikkeling moeten kinderen worden beschouwd als bij uitstek gevoelig zijnde voor de effecten van straling.

exposure playground
Bedieningssystemen op een woonblok in Slowakije.Huidige blootstelling 5 mW/m2.

Hoe kunnen we onze kinderen beschermen?

Aangezien kinderen wettelijk verplicht zijn naar school te gaan, is het belangrijk een veilige omgeving voor hen te creëren. Er zijn verschillende aanknopingspunten waarop gehandeld kan worden, om enkele opties van onze ECI te noemen:

 • Kabels moeten altijd de eerste keuze zijn (in plaats van draadloos).
 • Alle draadloze zenders moeten worden gedeactiveerd op alle Wi-Fi-apparaten en de school moet zorgen voor bekabelde netwerkverbindingen voor desktopcomputers, laptops, notebooks, tablets, whiteboards en printers. Op mobiele telefoons moet de vliegtuigmodus worden gebruikt.
 • In het algemeen moet er in de hele school een bekabeld lokaal netwerk (LAN) zijn voor internettoegang.
 • Als er geen bekabelde oplossingen mogelijk zijn, moet het gebruik van draadloos beperkt zijn in de tijd en moet het vermogen worden ingesteld op het laagste bruikbare niveau. Na afloop van het werk mag niet worden vergeten alle draadloze functies uit te schakelen.
 • Kinderen moeten leren hoe zij hun apparaten veilig kunnen gebruiken. Met volwassenen als voorbeeld worden zij dus ook indirect onderwezen.
 • De school zou ook het gebruik van mobiele telefoons en andere persoonlijke elektronische apparatuur in onderwijsruimten/klaslokalen moeten verbieden.

Bijkomende voordelen van het ontbreken van RF-straling van bekabelde oplossingen zijn: Ze zijn veel storingsbestendiger, efficiënter in energieverbruik en veiliger voor langdurig gebruik. Ze maken een veiligere gegevensoverdracht mogelijk en zijn niet afhankelijk van weersomstandigheden (vochtigheid) of obstakels op het traject (bomen, muren).

no wifi around
Bedraad in de klas. Voor meer grafiek zie:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf

Andere manieren om kinderen te beschermen

Niet alleen binnen de scholen, maar ook op en nabij schoolgebouwen bevinden zich bronnen van radiofrequente straling: zenders op het dak van de school en op nabijgelegen gebouwen of zendmasten in de buurt. Dit zijn allemaal krachtige stralingsbronnen.

Veel wetenschappers hebben schoolbestuurders geschreven dat er geen zendmasten op of in de buurt van scholen zouden mogen staan.

Gemeenten zouden hun eigen regels moeten opstellen en mobiele zendmasten in de buurt van scholen en kleuterscholen moeten verbieden.

Ouders zouden betrokken moeten zijn en een betere bescherming van hun kinderen moeten eisen.

exposure near school
Exploitanten van systemen bij de basisschool en op een woonblok in Slowakije. Gemiddelde blootstelling op straat is 12 mW/m2
Bron: https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Conclusie

Er zijn veel redenen om beschermende maatregelen voor onze kinderen te nemen, aangezien zij langer en zwaarder worden blootgesteld tijdens hun leven, zelfs in de periode waarin zij fysiek kwetsbaarder zijn dan volwassenen.

De EU-burgers is niet gevraagd of zij de alom aanwezige gezondheidsgevolgen van het draadloze internet accepteren in naam van de technologische vooruitgang en de digitalisering.

Daarom roepen wij in ons ECI "Stop 5G - Stay Connected but Protected" op tot strengere regelgeving om alle leven te beschermen tegen radiofrequentie- en microgolfstraling.

In dit artikel is aandacht besteed aan voorstel 6 en voorstel 7 van ons ECI.

"Voorstel 6: Vervang draadloze verbindingen door kabels. Doe dit onmiddellijk op plaatsen zoals ziekenhuizen, kleuterscholen, scholen, bejaardentehuizen, alle openbare gebouwen"

"voorstel 7: Geef voorlichting aan het publiek over de gevaren van draadloze verbindingen en hoe de blootstelling te minimaliseren (bijvoorbeeld door kabels te gebruiken)."


En we zijn niet alleen:

 • Frankrijk verbood Wi-Fi in kleuterscholen in 2015 en beperkt Wi-Fi in scholen sinds 2018 door het draadloos standaard uit te laten staan en leraren kabels te laten gebruiken voor internettoegang. Frankrijk is ook jaren geleden begonnen met het voorlichten van het publiek met volksgezondheidsinitiatieven over hoe de blootstelling te verminderen.
 • Cyprus heeft Wi-Fi verwijderd uit basisklassen en heeft een sterke publieke bewustmakingscampagne die ouders, tieners en zwangere vrouwen voorlicht.
 • De Europese Parlementaire Assemblee heeft in 2011 Resolutie 1815 uitgebracht, waarin wordt aanbevolen de blootstelling van het publiek aan EMV te verminderen en in punt 8.3.2. wordt aanbevolen: "voor kinderen in het algemeen, en met name in scholen en klaslokalen, de voorkeur te geven aan bedrade internetverbindingen en het gebruik van mobiele telefoons door schoolkinderen in schoollokalen strikt te reguleren".
 • In punt 8.1.1. wordt aanbevolen: "alle redelijke maatregelen ter vermindering van ... de blootstelling van kinderen en jongeren die het grootste risico op hoofdtumoren lijken te lopen".
 • In verschillende brieven die wereldwijd naar schooldistricten zijn gestuurd, bevelen artsen sterk aan om bedrade verbindingen voor technologie in klaslokalen te gebruiken om onnodige blootstelling aan draadloze straling te voorkomen.

Referenties

[1] Meahl, H. R.: Microwave radiation monitor, Electronics 32, 1959, pages 138 — 140

[2] Karel Marha, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] bijv. in Tsjechoslowakije bij Decree no. 408/1990

[4] De vermogensdichtheid S hangt af van vele factoren, dit is een benaderende berekening:

Bronvermogen / (4 x π x afstand2) = S
20 / (4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m2 ≈ 40 000 µW/m2
100 / (4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m2 ≈ 8 000 µW/m2

measuring
Meten op 20 cm van de notebook met Wi-Fi en 100 cm van de Wi-Fi router.

Bijdrage

Petra Bertová is lid van het team achter het Europees burgerinitiatief (ECI) "Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected"

Petra uit Slowakije werkte eerder voor een IT-bedrijf en ook in de onderwijssector.

European Citizens' Initiative Forum is een platform dat wordt beheerd door de European Citizen Action Service (ECAS) namens en in opdracht van de Europese Commissie.
Dit artikel werd daar voor het eerst gepubliceerd op 24/05/2022
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/blog/europeans-safe-connections-call-stronger-regulation-wireless-internet-schools_en

© 2024 Europeans for safe connections.