Gegevensbescherming

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere wettelijke vereisten en volgens deze privacyrichtlijnen.

Het Europees burgerinitiatief "Stop (((5G)) – Stay connected but protected" ("wij", "wij", of "onze") is verantwoordelijk voor de exploitatie van www.signstop5g.eu (de "site"). U kunt deze site gebruiken zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken (informatie die verband houdt met uw persoon).

Papieren verzamelformulier

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen uw op dit formulier verstrekte persoonsgegevens alleen worden gebruikt ter ondersteuning van het initiatief en ter beschikking worden gesteld van de bevoegde nationale autoriteiten met het oog op verificatie en certificering. U hebt het recht de groep organisatoren van dit initiatief te verzoeken om toegang tot, rectificatie van, uitwissing van en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden door de groep organisatoren bewaard gedurende een periode van maximaal één maand na de indiening van het initiatief bij de Europese Commissie of, indien dit eerder is, 21 maanden na het begin van de verzamelperiode. De gegevens kunnen langer worden bewaard in geval van administratieve of gerechtelijke procedures, tot maximaal één maand na de datum waarop deze procedures zijn afgerond.

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt. De vertegenwoordiger van de groep organisatoren van het initiatief of, in voorkomend geval, de door haar opgerichte rechtspersoon, is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en kan worden gecontacteerd via de op dit formulier verstrekte gegevens.

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (indien aanwezig) zijn beschikbaar op het webadres van dit initiatief in het register van de Europese Commissie, zoals vermeld in punt 4 van dit formulier. De contactgegevens van de nationale autoriteit die uw persoonsgegevens zal ontvangen en verwerken en de contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen worden geraadpleegd op

https://europa.eu/citizens-initiative/authorities-verification-and-certification-statements-support_en

Sociale netwerken

Wij verzamelen geen informatie van sociale netwerken. Als u op een van de links van sociale media klikt, wordt u doorgestuurd.

Server-Log-Files en bezoekersanalyses

Onze site slaat automatisch informatie op in server log-files, die uw browserprogramma automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn: De naam van uw browserprogramma en de versie daarvan, het besturingssysteem van uw apparaat, het (geanonimiseerde) IP-adres van uw apparaat, het exacte tijdstip van uw verzoek, het URL-adres van het opgevraagde bestand of de opgevraagde pagina, het adres van de website die naar onze site heeft verwezen, als u op een link heeft geklikt (de Referrer URL) en het resultaat van uw verzoek (de HTTP Status Code). Deze informatie is voor ons onvoldoende om een persoon te identificeren, maar stelt ons wel in staat een overzicht van eenvoudige statistieken te hebben.

© 2022 Europeans for safe connections.