Nieuws ec.europa.eu January, 2022

De Aarhus-verordening wordt aangescherpt

De Aarhus-verordening, die onder meer voorziet in de mogelijkheid van toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden, is geactualiseerd om het hopelijk nog gemakkelijker te maken " de mogelijkheden van het Europese burger maatschappij en het grote publiek om besluiten die van invloed zijn op het milieu te controleren, te versterken ". Misschien effent dit het pad naar een betere regelgeving voor mobiele communicatie in het milieu?

De overeengekomen wijziging zal het voor de burgers gemakkelijker maken om de EU-instellingen te verzoeken hun besluiten te herzien met het oog op een betere bescherming van het milieu en een doeltreffender klimaatactie. Niet-gouvernementele milieuorganisaties en personen wier rechten worden geschonden, zullen om een dergelijke toetsing kunnen vragen. Voorts zullen alle leden van het publiek die gezamenlijk in het openbaar belang handelen, om toetsing kunnen verzoeken indien een dergelijk verzoek wordt gesteund door ten minste 4000 Europeanen uit ten minste vijf lidstaten, waarbij ten minste 250 leden van het publiek uit elk van die lidstaten afkomstig moeten zijn.

De gewijzigde verordening zal de openheid, de verantwoordingsplicht en de samenhang van de milieu- en klimaatmaatregelen van de Unie verder verbeteren en zal de doelstelling van de Commissie om in het kader van de European Green Deal een omwenteling teweeg te brengen, ondersteunen door het publiek nog meer in staat te stellen aan deze omwenteling bij te dragen.


Bron:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3610

© 2024 Europeans for safe connections.