Nieuws Ons Persbericht 15 August 2022

Duitse rechtbank verschaft duidelijkheid - Locatie-eigenaars van zendmasten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor EMV-gerelateerde schade

Europeans for Safe Connections - de initiatiefnemer van het Europees burgerinitiatief (ECI) - Stop 5G – Stay Connected but Protected - is verheugd over deze uitspraak van de rechtbank en noemt het een noodzakelijke stap in de richting van het aanpakken van de alomtegenwoordige stralingsvervuiling ten gevolge van draadloze communicatie. Dit is een waarschuwing van een Duitse rechtbank voor gemeenten en particuliere eigenaars van onroerend goed. Verhuurders van locaties voor zendinstallaties voor mobiele telefonie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor EMV-gerelateerde schade.

De regionale rechtbank van Münster bevestigt dat niet alleen de exploitant van een zendmast voor mobiele telefonie aansprakelijk is voor schade die door de exploitatie van het systeem wordt veroorzaakt, maar ook de grondeigenaar die de grond ter beschikking stelt voor de exploitatie van het systeem.

In geval van schade kan deze dus op dezelfde wijze door derden aansprakelijk worden gesteld als de exploitant van de installatie. Weinig gemeenten en grondeigenaren die hun grond pachten of verhuren voor de exploitatie van zendmasten zijn zich waarschijnlijk bewust van dit eigen aansprakelijkheidsrisico.

Aangezien zelfs een officiële instantie zoals de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (STOA) erop wijst dat de grenswaarden voor elektromagnetische stralingsvelden minstens een factor 10 te hoog zijn, hebben deze grondeigenaars een wettelijke verantwoordelijkheid.

Honderden wetenschappers waarschuwen al jaren voor het gebruik van mobiele communicatie omdat hun onderzoek schadelijke effecten aantoont die ver onder de officiële blootstellingslimieten liggen. Lees over dit onderzoek in het Bioinitiative Report en het EMF Scientist Appeal.

Als gemeenten toch een contract ondertekenen, moeten zij zich afvragen of en in welke mate de gemeentelijke middelen moeten worden gebruikt om dit aansprakelijkheidsrisico te dekken. Het is ook belangrijk op te merken dat verzekeringsmaatschappijen geen gezondheidsschade dekken die wordt veroorzaakt door blootstelling aan straling van mobiele communicatie.

Hoewel de telecomoperatoren herhaaldelijk beweren dat zij zich aan de grenswaarden houden, sluit dit hun aansprakelijkheid en die van de grondeigenaars geenszins uit. Integendeel, het Duitse Gerechtshof heeft geoordeeld dat producenten of telecomoperatoren zich niet kunnen vrijpleiten door te verwijzen naar de naleving van de officiële limieten indien zij op de hoogte zijn of hadden moeten zijn van de schadelijke neveneffecten.

In het onderhavige geval heeft het Hof duidelijk gemaakt dat de gemeente contractueel aansprakelijk is gedurende 30 jaar. De gemeente moet dus ook de verantwoordelijkheid op zich nemen voor alle nieuwe gevaren en risico's die in de toekomst kunnen ontstaan door aanpassingen aan de antennemasten en de toepassing van nieuwe radiotechnologieën.

Het feit dat de telecombedrijven ook binnen de huizen voor een goede mobiele dekking moeten zorgen, maakt de zaak nog nijpender: met de steeds hogere frequenties zijn hogere zendvermogens van de zendinstallaties voor mobiele telefonie nodig, waardoor uiteindelijk de totale stralingsblootstelling van de hele bevolking zal toenemen.

Namens Europeans for Safe Connections
Rob van der Boom
www.signstop5g.eu

Links:

Artikel over de zaak bij de arrondissementsrechtbank in Münster:
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1846

Dienst onderzoek van het Europees Parlement (STOA):
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

Het Bioinitiative Report:
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf

De oproep van de EMF-wetenschapper:
https://www.emfscientist.org/

Verzekeringsmaatschappijen dekken geen gezondheidsschade als gevolg van blootstelling aan straling van mobiele communicatie:
https://signstop5g.eu/en/problems/did-you-know#dyk_companies

michalovce
© 2024 Europeans for safe connections.