Nieuws Onze feedback aan EC 5 December 2022

Geef uw mening - Beginsel dat de vervuiler betaalt

U kunt ook meewerken aan de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij biedt een platform "Have your say" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw feedback te schrijven. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Het beginsel dat de vervuiler betaalt - geschiktheidscontrole van de toepassing ervan op het milieu

Over dit initiatief: Het beginsel dat de vervuiler betaalt, houdt in dat de vervuilers betalen voor maatregelen ter voorkoming, beheersing en bestrijding van verontreiniging en voor de kosten van de verontreiniging voor de samenleving. Bij deze geschiktheidscontrole wordt gekeken naar de toepassing van het beginsel op het niveau van de lidstaten.

Feedbackperiode: voor fase 2 is dat 11 november 2022 - 09 december 2022.

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13546-Beginsel-dat-de-vervuiler-betaalt-geschiktheidscontrole-van-de-toepassing-ervan-op-het-milieu_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Europeans for Safe Connections verwelkomt de mogelijkheid om feedback te geven over deze zeer belangrijke kwestie.

Er wordt geschreven dat het beginsel dat de vervuiler betaalt moet inspelen op nieuwe of opkomende milieuproblemen en veranderingen in de technologie en dat het beginsel dat de vervuiler betaalt daarom RF EMF (radiofrequentie) en ELF EMF (extreem lage frequentie) moet behandelen als een vervuiling voor mens en natuur.

Aangezien het beginsel dat de vervuiler betaalt een kernbeginsel is dat ten grondslag ligt aan de milieuwetgeving en het milieubeleid van de EU, zoals uiteengezet in artikel 191, lid 2, van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - is het van groot belang dat alle vormen van verontreiniging worden erkend en in aanmerking worden genomen, en moeten RF-EMF en ELF-EMF derhalve worden opgenomen.

In ons voorstel 15 schrijven wij: Erken alle biologisch schadelijke parameters van RF EMV als verontreinigend. Neem ze op in alle relevante EU-beleidsmaatregelen en -richtlijnen.

De blootstelling aan RF EMV is ten opzichte van de extreem lage natuurlijke niveaus ongeveer 1018 keer zo groot geworden en deze straling kan reactieve zuurstofsoorten (ROS) en cellulaire of systemische oxidatieve stress in alle levensvormen veroorzaken.

Argumenten voor het aanvaarden van RF EMV als een potentiële vervuiler

Citaat uit Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact published in www.thelancet.com:

"Door de toename van de planetaire elektromagnetische vervuiling als gevolg van de exponentiële toename van het gebruik van draadloze persoonlijke communicatieapparatuur (bijv. mobiele of draadloze telefoons en apparaten met WiFi of Bluetooth) en de infrastructuur die deze mogelijk maakt, zijn de niveaus van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling rond de 1 GHz-frequentieband, die meestal wordt gebruikt voor moderne draadloze communicatie, vanuit extreem lage natuurlijke niveaus met ongeveer een factor 1018 toegenomen. Dit is waarschijnlijk de snelst toenemende antropogene milieubelasting sinds het midden van de 20e eeuw, en de niveaus daarvan zullen opnieuw aanzienlijk stijgen, aangezien technologieën zoals het internet der dingen en 5G miljoenen extra radiofrequentiezenders om ons heen toevoegen."

Meer argumenten: https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-milieu/voorstel-15

Argumenten voor RF EMF als potentieel biologisch schadelijk

Citaat uit Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress-Biological Effects and Consequences for Health gepubliceerd in The International Journal of Molecular Sciences, maart 2021:

"Gelijktijdig met het steeds toenemende gebruik van elektrische apparaten en mobiele communicatiesystemen is de blootstelling van het publiek en het werk aan elektromagnetische velden (EMV) in het extreem laagfrequente en radiofrequente bereik een veelbesproken milieurisicofactor voor de gezondheid geworden. Radiofrequente (RF) EMV en extreem laagfrequente (ELF) EMV zijn door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) ingedeeld als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B). De productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS), die mogelijk leiden tot cellulaire of systemische oxidatieve stress, bleek in dieren en cellen vaak te worden beïnvloed door blootstelling aan EMV. In dit overzicht worden de belangrijkste experimentele bevindingen over oxidatieve stress in verband met blootstelling aan EMV uit dier- en celstudies van de afgelopen tien jaar samengevat. De waarnemingen worden besproken in de context van moleculaire mechanismen en functionaliteiten die relevant zijn voor de gezondheid, zoals neurologische functie, genoomstabiliteit, immuunrespons en voortplanting. De meeste dier- en vele celstudies toonden verhoogde oxidatieve stress als gevolg van RF-EMF en ELF-MF."

Juridische argumenten voor ons voorstel zijn:

Gezien bovenstaande argumenten en art. 1, 2, 3, 6, 7, 24, 35, 37, in het Handvest van de grondrechten van de EU is het noodzakelijk RF-EMV en ELF-EMV te aanvaarden als verontreinigen die moeten worden gecontroleerd en beperkt voor een goede bescherming van al het leven op aarde.

Er moeten systematische metingen van RF EMV en ELF EMV in alle delen van de samenleving en in de natuur worden uitgevoerd om een overzicht te krijgen van alle parameters van RF EMV en ELF EMV vervuiling om de bron van de vervuiling vast te stellen en te bepalen wie verantwoordelijk is voor de schade.

Hoogachtend,
Pernille Schriver
namens Europeans for Safe Connections
Deze feedback is verzonden vanaf een bekabelde internetverbinding
- Geen gebruik van schadelijke straling
- Minder elektriciteitsverbruik
- Betere gegevensbeveiliging

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13546-Polluter-Pays-Principle-fitness-check-of-its-application-to-the-environment/F3371531_nl

ppp
Facebook post beschikbaar om te delen:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wtknZiBJphNbG3ZkC7MTY81zjv5ogAb5mgEXfZZNVQK9vF2NhiWcHX5zjoKbSQn5l&id=100082714988907
© 2024 Europeans for safe connections.