Nieuws Onze feedback aan EC 02 September 2022

Geef uw mening - Digitale vaardigheden

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Digitale vaardigheden - verbetering van het aanbod

Over dit initiatief: Het niveau van digitale vaardigheden blijft laag. Door de COVID-19-crisis is de vraag naar deze vaardigheden verder toegenomen. Dit initiatief wil aangeven wat er moet worden gedaan om digitale vaardigheden in een vroeg stadium en in alle fasen van onderwijs en opleiding te bevorderen.

Feedbackperiode: voor fase 2 is dat 01 augustus 2022 - 16 september

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13208-Digitale-vaardigheden-verbetering-van-het-aanbod_nl

Digitaal onderwijs - succesfactoren

Over dit initiatief: Dit initiatief wil aangeven wat er moet gebeuren (in de vorm van investeringen en beleidshervormingen) om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot digitaal onderwijs.

Feedbackperiode: voor fase 2 is dat 01 augustus 2022 - 16 september

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13207-Faciliterende-factoren-voor-succesvol-digitaal-onderwijs_nl

Feedback1 van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " juichen dit initiatief toe. Tot de digitale vaardigheden behoort ook het veilig gebruik van technologie.

Daarom bevelen wij aan: Geef voorlichting aan het publiek over de gevaren die verbonden zijn aan draadloze technologieën en hoe de blootstelling daaraan tot een minimum kan worden beperkt (bijvoorbeeld door kabels te gebruiken).
https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-leven/voorstel-7

Gedetailleerde toelichting:

Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering stelt in punt 8.3.1: "ontwikkel binnen verschillende ministeries (onderwijs, milieu en gezondheid) gerichte voorlichtingscampagnes gericht op leraren, ouders en kinderen om hen te wijzen op de specifieke risico's van vroegtijdig, ondoordacht en langdurig gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten die microgolven uitzenden".

Ons verzoek is

- dat het publiek volledig wordt geïnformeerd over de potentiële gezondheidsrisico's van RF EMV en schadebeperkende maatregelen worden aangeleerd (bijvoorbeeld de nationale campagne in Cyprus).

- dat mensen wordt aangeraden de draadloze functies (bv. Wi-Fi, mobiele data, Bluetooth, enz.) 's nachts uit te schakelen en ervoor te zorgen dat ze niet van buitenaf worden bestraald, zodat het lichaam zich kan herstellen van de blootstelling overdag.

- geen reclame voor draadloze toestellen voor of met kinderen (zoals in Frankrijk).

- medische professionals worden voorgelicht over de biologische effecten van RF EMV en worden getraind in de behandeling van patiënten met elektromagnetische gevoeligheid.

- financiering van een onderwijsprogramma om voorlichting over de schadelijke gevolgen van RF EMV op te nemen in de nationale onderwijsplannen van de lidstaten voor ouders en basis- en middelbare scholen.

Aangezien kinderen wettelijk verplicht zijn naar school te gaan, is het belangrijk een veilige omgeving voor hen te creëren. Kinderen zijn het meest kwetsbaar voor blootstelling aan RF EMV. Er zijn verschillende aanknopingspunten om te handelen, om enkele opties uit onze ECI te noemen:

- Kabels moeten altijd de eerste keuze zijn (in plaats van draadloos).

- Alle draadloze zenders moeten worden uitgeschakeld op alle apparaten met Wi-Fi-functionaliteit (en alle apparaten met draadloze functionaliteit) en de school moet zorgen voor bekabelde netwerkverbindingen voor desktopcomputers, laptops, notebooks, tablets, whiteboards en printers. Op mobiele telefoons en wearables (bijv. smartwatches) moet de vliegtuigmodus worden gebruikt.

- In het algemeen moet er in de hele school een bekabeld lokaal netwerk (LAN) zijn voor internettoegang.

- Als er geen bekabelde oplossingen mogelijk zijn, moet draadloos beperkt zijn in de tijd en moet het vermogen op het laagste bruikbare niveau worden ingesteld. Na afloop van het werk mag niet worden vergeten alle draadloze functies uit te schakelen.

- Kinderen moeten leren hoe zij hun apparaten veilig kunnen gebruiken. Door het voorbeeld van volwassenen zouden zij dus ook indirect worden opgevoed.

- De school moet ook het gebruik van mobiele telefoons en andere persoonlijke elektronische apparaten in instructieruimten/klaslokalen verbieden.

Meer: https://signstop5g.eu/nl/blog-articles/europeans-for-safe-connections-call-for-stronger-regulation-of-wireless-internet-in-schools

Hetzelfde geldt voor het gebruik van virtual reality, dat meer en meer in het schoolproces wordt opgenomen. Laat VR tot op latere leeftijd rusten en geef voorlichting over veilige manieren om VR met weinig straling te gebruiken.

Bovendien moet het publiek ook worden voorgelicht over:

- manieren om apparaten te gebruiken die het milieu minder belasten, het energieverbruik tot een minimum beperken en minder afval produceren (AEEA).

- manieren om apparaten te gebruiken om de cybercriminaliteit te verminderen en hun persoonsgegevens te beschermen. Zij moeten weten hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en welke geautomatiseerde procedures worden gebruikt (bv. kunstmatige intelligentie).

Met vriendelijke groet
Petra Bertová
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13208-Digitale-vaardigheden-verbetering-van-het-aanbod_nl

Feedback2 van de Europeans for Safe Connections

Wij "Europeans for Safe Connections" zijn ons ervan bewust dat het digitaliseringsproces steeds sneller gaat. Digitale toepassingen zijn instrumenten voor de overdracht van informatie - niet meer en niet minder. Digitale media mogen niet in de plaats komen van de echte wereld, want alleen die laatste bevordert het zelfbewustzijn, het cognitief vermogen en het zelfstandig, reflectief en kritisch denken. Lichamelijke en geestelijke gezondheid moeten op de eerste plaats komen. Wij stellen voor:

- Bevorder onderwijs in een kritisch, ondersteunend gebruik van digitale media dat de verslaving van kinderen aan schermen niet vergroot. Experts in kinderpsychologie waarschuwen voor aantasting van de hersenontwikkeling, communicatiestress, verslavingsrisico's, verlies van privacy, sites op het net die schadelijk zijn voor minderjarigen, cyberpesten en gezondheidsschade door voortdurende blootstelling aan mobiele telefoontoepassingen. Onderwijs via schermen en digitale technologieën moet worden begeleid door deskundige psychologen en verslavingsspecialisten.

- Kinderen mogen niet worden gedwongen draadloze technologieën te gebruiken of ongewild worden blootgesteld aan RF EMV tijdens het onderwijs. Kinderen hebben recht op veiligheid en gezondheid. Hun organisme is in ontwikkeling en heeft de juiste omgevingsomstandigheden nodig voor een gezonde ontwikkeling. Veel medische onderzoekers verwijzen naar het voorzorgsbeginsel en bevelen aan om de blootstelling aan RF EMV tot een minimum te beperken en de invoering van draadloze technologieën bij kinderen zo laat mogelijk te laten plaatsvinden. Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering, punt 8.3.1.: "alle redelijke maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen...en met name de blootstelling aan kinderen en jongeren die het meeste risico lijken te lopen op hoofdtumoren".

- In scholen is massaal gebruik gemaakt van Wi-Fi en interactieve whiteboards met draadloze connectiviteit. Er zijn nu proefprojecten met draadloze virtuele realiteit, die een sterke blootstelling rechtstreeks aan de hersenen en de visuele en auditieve organen veroorzaakt.

- Beperk en verminder de actieve en passieve blootstelling van kleuter- en basisschoolleerlingen aan persoonlijke draadloze apparaten zoals smartphones, draagbare telefoons, smartwatches en polsbandjes, draadloze virtuele realiteit en verbonden speelgoed door proactieve onderwijspraktijken.

Resolutie 1815, punt 8.3.1.: "binnen verschillende ministeries (onderwijs, milieu en gezondheid) gerichte voorlichtingscampagnes ontwikkelen voor leraren, ouders en kinderen om hen te wijzen op de specifieke risico's van vroegtijdig, ondoordacht en langdurig gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten die microgolven uitzenden".

- Ondersteun digitaal onderwijs op basis van bekabelde verbindingen via glasvezelkabels. Hogere transmissiesnelheden, lagere latentie, hogere veiligheid, laag energieverbruik, maar vooral gezondheidsbescherming door minimale emissie van RF EMF zijn zeer gunstig ten opzichte van draadloze technologieën. Trek geld uit om in plaats van draadloze ontwikkeling, gestructureerde bekabeling terug te brengen in scholen en om USB LAN-adapters aan te schaffen zodat draadloze apparaten in vliegtuigmodus zonder LAN-poort gebruik kunnen maken van bekabelde verbindingen.

Volgens Resolutie 1815, punt 8.2.4. "het gebruik van bedrade, vaste telefoons thuis aan te bevelen"

Bevorder bekabelde communicatie als oplossing met hoge prioriteit voor thuisonderwijs op afstand en voor gewone vrijetijdsactiviteiten.

paidi.com.cy/guide-on-safe-internet-connection-especially-for-children-and-distance-learning/?lang=en

- Beschouw kinderen als risicogroep en zorg voor goede onderwijsomstandigheden voor hen, overeenkomstig resolutie 1815 in punt 8.1.4. "bijzondere aandacht besteden aan "elektrogevoelige" personen en speciale maatregelen invoeren om hen te beschermen, met inbegrip van het creëren van stralingsvrije zones die niet door het draadloze netwerk worden bestreken".

- Laat u inspireren door het Nationaal Comité voor de bescherming van de gezondheid van kinderen en het milieu op Cyprus, hun langdurige voorlichting over de risico's van blootstelling aan RF EMV en hun samenwerking met artsen.

Met vriendelijke groet
Kamil Bartošák
namens de Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13207-Faciliterende-factoren-voor-succesvol-digitaal-onderwijs_nl

skills
Facebook post beschikbaar om te delen:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GkLNxWaGGu3rpg5JEieEDFogsobVqSu4Q8ts2Ug7StjeyH3J3TFFPQ57GAPdgQPZl&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.