Nieuws Onze feedback aan EC 14 April 2022

Geef uw mening – EU Satellieten

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

EU-ruimtevaartbeleid – initiatief voor veilige ruimtegebaseerde connectiviteit

Over dit initiatief: Dit initiatief heeft tot doel bedrijven, overheden en het grote publiek beter te beschermen tegen cyber- en hybride bedreigingen door te zorgen voor:

- betrouwbare, kosteneffectieve, ultraveilige connectiviteit voor overheids- en commerciële communicatie, essentiële infrastructuur, extern optreden, crisisbeheer, telegeneeskunde, maritieme en luchtruimbewaking, die ook Afrika en het Noordpoolgebied bestrijkt

- overal toegankelijke hogesnelheidsbreedband in de hele EU met het oog op een volledig functionerende interne markt.

Feedbackperiode: voor fase 5 was dat 17 maart 2022 - 12 mei 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13189-EU-ruimtevaartbeleid-initiatief-voor-veilige-ruimtegebaseerde-connectiviteit_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " zijn zeer bezorgd over dit initiatief. Het principe van minimalisering van ruimteobjecten moet worden ingevoerd, waarbij het gebruik wordt beperkt tot essentiële toepassingen die de mensheid ten goede komen en niet de handel en de wedloop.

Satellieten vergen veel grondstoffen, tasten de ozonlaag aan en zijn milieuvervuilend.

Bladzijde 5/77: Er is sprake van "Samenhang met andere beleidsgebieden van de Unie" in

TOELICHTING

1. CONTEXT VAN HET VOORSTEL


Wij stellen voor dit punt hieronder toe te voegen:

Ontbrekende samenhang met andere beleidsgebieden van de Unie

Het voorstel is niet in overeenstemming met een aantal andere beleidslijnen van de Unie. In het bijzonder

- een duurzaamheidsstrategie ontbreekt en de Europese Green Deal

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Op bladzijde 2/77 wordt de volgende achtergrondinformatie gegeven: "Door de beperkte levensduur van een satelliet (ongeveer 15 jaar voor satellieten in een geostationaire baan (GEO)) zal een aantal van de infrastructuren in overheidsbezit ... in het komende decennium moeten worden vernieuwd."

- artikel 191 van het VWEU, dat bepaalt dat het beleid van de Unie "berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt".

- de richtlijnen van de VN voor de duurzaamheid op lange termijn van activiteiten in de kosmische ruimte, richtlijn 2.2 (c), die voorschrijft dat het gebruik van de kosmische ruimte moet plaatsvinden "op zodanige wijze dat schadelijke verontreiniging en ook nadelige veranderingen in het milieu van de aarde worden voorkomen" en "risico's voor mensen, eigendom, volksgezondheid en het milieu in verband met de lancering, de exploitatie in een baan om de aarde en het terugkeren naar de aarde van ruimtevoorwerpen".

- HvJ, arrest van 11.04.2013 - C-258/11, NVwZ-RR 2013, 505 = NuR 2013, 343 = BeckRS 2013, 80740; HvJ, arrest van 15.05.2014 - C-521/12, NVwZ 2014, 931 = NuR 2014, 487 = ZUR 2014, 418 = BeckRS 2014, 80961 (r.o. 26 - 28).

Als een autoriteit een plan of project moet goedkeuren en er onzekerheid bestaat over de vraag of het plan of project nadelige gevolgen zal hebben voor een beschermd habitatgebied, verplicht het HvJEU de autoriteit om het voorzorgsbeginsel van art. 6, lid 3, blz. 2, van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG toe te passen en de door het plan of project veroorzaakte negatieve gevolgen voor de instandhoudingsgebieden daadwerkelijk te voorkomen.

- HvJ, arrest van 10.10.2019 - C 674/17, NVwZ 20219, 1827 = DÖV 2020, 33 = NuR 2019, 756 = ZUR 2020, 54 = BeckRS 2019, 23630 (r.o. 66).

Hetzelfde geldt voor zover een besluit moet worden genomen over uitzonderingen op grond van art. 16, lid 1, Habitatrichtlijn 92/43/EEG . Indien uit het onderzoek van de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens blijkt dat er onzekerheid bestaat over de vraag of de gunstige staat van instandhouding van een populatie van een met uitsterven bedreigde soort ondanks de uitzonderingsbepaling kan worden gehandhaafd of hersteld, zijn de lidstaten uit hoofde van het voorzorgsbeginsel van artikel 191, lid 2, VWEU verplicht af te zien van de vaststelling of uitvoering van een dergelijke uitzonderingsbepaling.

Achtergrondinformatie is te vinden op blz. 4/77: "Dergelijke commerciële diensten zouden ... dode zones doen verdwijnen en de samenhang op het grondgebied van de lidstaten, met inbegrip van landelijke, perifere, afgelegen en geïsoleerde gebieden en eilanden, doen toenemen ...".

- De Internationale Astronomische Unie (IAU) en het VN-Bureau voor ruimtezaken (UNOOSA) hebben een workshop georganiseerd over het onderwerp "Donkere en stille luchten voor wetenschap en samenleving". Vervolgens werd het document "Recommendations to Keep Dark and Quiet Skies for Science and Society" gepubliceerd.

https://www.iau.org/static/publications/uncopuos-stsc-crp-8jan2021.pdf

- De deelnemers aan de internationale conferentie ter verdediging van de kwaliteit van de nachtelijke hemel en het recht om sterren te observeren hebben samen met de vertegenwoordigers van UNESCO, UNWTO, IAU en leden van de academische gemeenschap de verklaring ter verdediging van de nachtelijke hemel en het recht op sterrenlicht gepubliceerd. https://starlight2007.net/index_option_com_content_view_article_id_185_starlight-declaration_catid_62_the-initiative_itemid_80_lang_en.html

Europa mag zich niet in deze wedloop mengen en moet een voorbeeld zijn in het in ere houden van de waarden van menselijkheid. Daarom vragen wij de Unie zich te beroepen op de desbetreffende internationale verdragen en op te roepen tot een onmiddellijke stopzetting van de wereldwijde lancering van megaconstellaties van telecommunicatiesatellieten, in afwachting van een bevredigende beoordeling van de milieueffecten ervan en een daaruit voortvloeiende beperking/verbod van kunstmatige constellaties.

Een publiek-privaat partnerschap wordt gezien als het meest geschikte uitvoeringsmodel om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het programma kunnen worden nagestreefd. Maar wat betekent dit voor de onontbeerlijke onafhankelijkheid van de overheid? Hoe kan de overheid in zo'n constructie van een publiek-private samenwerking zuiver onafhankelijk beleid ontwikkelen en toezien op de naleving van wetgeving? De overheid dient alleen het algemeen belang.

Bovendien zijn de burgers van Europa en de wereld niet betrokken geweest bij de beslissing over de stationering van communicatiesatellieten en hun immense milieu-effecten. Volgens het Verdrag van Aarhus hebben de burgers van de EU het recht ervoor te zorgen dat de meest recente wetenschappelijke gegevens in aanmerking worden genomen wanneer de EU beleid vaststelt voor de bescherming van het milieu. Burgers hebben recht op toegang tot milieu-informatie, op inspraak in besluitvormingsprocessen op milieugebied en op toegang tot de rechter. Met betrekking tot het gebruik van communicatiesatellieten is de burgers van de EU niet gevraagd of wij, in naam van de technologische vooruitgang, bereid zijn de ingrijpende milieugevolgen daarvan te aanvaarden.

Lees meer op https://signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-milieu/voorstel-17

Wij maken ons ook zorgen over het risico dat gegevens lopen doordat zij voltijds op min of meer hetzelfde netwerk zijn aangesloten. In geval van hacking zullen alle gegevens gecompromitteerd zijn en kunnen vitale diensten voor langere periodes worden stilgelegd zonder mogelijkheid tot snelle reparatie. Hierbij kan worden gedacht aan vitale voorzieningen zoals het beheer van waterpompen en sluizen, verkeersbeheer, elektriciteitscentrales, watervoorziening, enz. Wij stellen voor de netwerktoegang te bekabelen en op te splitsen in kleinere beheersbare eenheden die de veiligheid, beveiliging en operationele betrouwbaarheid van vitale systemen in een heel land of een hele regio niet in gevaar brengen.

Er wordt gesteld dat "de opkomst van kwantumcomputers een extra bedreiging toevoegt. Met hun fundamenteel verbeterde mogelijkheden zullen kwantumcomputers naar verwachting in staat zijn om inhoud te ontcijferen die nu nog versleuteld is. Het European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI)10 -initiatief is gericht op de ontwikkeling van toekomstbestendige cryptografische systemen om een ongekend niveau van veilige communicatie te bieden door weerstand te bieden aan toekomstige aanvallen op quantumcomputers." Dit "is gericht op de ontwikkeling van..." klinkt niet veilig of beveiligd, maar meer als reclame en loze beloften. We hebben maar al te vaak gezien dat hackers voorop lopen en dat openbare en particuliere netwerken ernstig kunnen worden gecompromitteerd met het lekken van medische gegevens, persoonlijke ID-nummers, gegevens van verzekeringsmaatschappijen en nog veel meer.

Voorts is de voorgestelde verordening erop gericht onze samenleving op een zeer ernstige manier te veranderen. Een project dat zulke grote veranderingen met zich meebrengt, zou op zijn minst aan de bevolking moeten worden voorgelegd, grondig moeten worden geanalyseerd en besproken aan de hand van alle beschikbare informatie, en idealiter de aanzet moeten geven tot een referendum in de hele EU over de vraag of we in zo'n volledig geautomatiseerde en grondig gedigitaliseerde samenleving willen leven. In de verordening komt de "machine" (digitale connectiviteit) in alle opzichten vóór de mens. Werkwijzen, processen en communicatie zullen radicaal worden veranderd en onze sociale structuur en manier van leven ingrijpend beïnvloeden. Geen enkel deel van de bevolking heeft de wens geuit voor die verandering, noch heeft een partij zich verkiesbaar gesteld met die agenda, dus in die zin is de invoering van deze verordening in feite een aanval op de democratie, om nog maar te zwijgen van het onfatsoen en het gebrek aan elementaire ethiek bij het uitrollen van de digitale infrastructuur over de hoofden van mensen die niet kunnen ontsnappen aan de alomtegenwoordige satellietstraling en digitale bewaking.

Met vriendelijke groeten
Petra Bertova Polovkova
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13189-EU-space-policy-space-based-secure-connectivity-initiative/F3243929_en

satellites feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405101861394012&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.