Nieuws Onze feedback aan EC 21 May 2022

Geef uw mening - Europees Milieuagentschap

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Europees Milieuagentschap — prestatie-evaluatie 2017-2021

Over dit initiatief: Dit initiatief zal beoordelen hoe het EMA/EIONET in 2017-2021 heeft gepresteerd en hoe relevant zijn versterkte mandaat is in de recente beleidscontext van de EU.

Terugkoppelingsperiode: voor fase 2 is dat 25 april 2022 - 23 mei 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13365-Europees-Milieuagentschap-prestatie-evaluatie-2017-2021_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij, Europeans for Safe Connections, vertegenwoordigen in Europa een scala van netwerken, verenigingen en organisaties met expertise op het gebied van gezondheidseffecten van kunstmatige EMV's en met een voorlichtende en ondersteunende rol. Al bijna twee decennia lang informeren wij onze autoriteiten over de risico's van de schadelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan door de mens veroorzaakte EMV’s en proberen wij in contact met hen te komen. Ook hebben wij onze autoriteiten gevraagd de risico's te erkennen van ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu van de alsmaar toenemende kunstmatige EMV-vervuiling. Zoals beschreven in vele wetenschappelijke artikelen in de afgelopen 10-20 jaar lopen mensen, dieren én planten het risico op schadelijke gevolgen van de huidige en toekomstige EMV-niveaus.

Deze feedback is gebaseerd op het door de EU aangegeven doel van het EMA en het EIONET, namelijk de EU en haar lidstaten te voorzien van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare milieu-informatie en van de nodige technische en wetenschappelijke ondersteuning. Verder vraagt de EU om feedback over hoe het EMA/EIONOT in 2017-2021 heeft gepresteerd en hoe relevant zijn versterkte mandaat is in de recente beleidscontext van de EU.

Wij vragen ons dan ook af waar in het EU-systeem de enorme en uitgebreide op onderzoek gebaseerde informatie over de risico's van schadelijke gezondheidseffecten van door de mens veroorzaakte EMV-straling verloren is gegaan. Het EMA en het EIONET zouden, overeenkomstig hun doel, één van de instrumenten in het EU-systeem moeten zijn om dergelijke belangrijke informatie te verzamelen en door te geven, teneinde deze om te zetten in EU-beleid en beleid van de lidstaten ter bescherming van alle levende organismen.

Foetussen, kinderen, dieren en planten zijn bijzonder kwetsbaar en lopen de grootste kans te worden aangetast wanneer zij leven in een omgeving die verontreinigd is met biologische EMV. Dit leidt op lange termijn tot ernstige gevolgen voor de mens, het milieu en de economie van de EU.

Wij moeten erop wijzen dat de door de mens veroorzaakte EMV-straling op zichzelf of in de mate waarin zij in de samenleving wordt en zal worden toegepast, nooit op gezondheids- of milieueffecten is beoordeeld, noch in de EU, noch in enige lidstaat. De Spaanse ombudsman heeft geoordeeld dat in het Spaanse nationale 5G-actieplan geen rekening is gehouden met milieuaspecten. Het feit dat in het Spaanse nationale 5G-actieplan geen rekening is gehouden met milieuaspecten kan grote gevolgen hebben voor heel Europa, aangezien de milieuwetgeving van verschillende landen op dezelfde EU-wetgeving is gebaseerd. https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/SpanishOmbudsman.pdf

Waar in het EU-systeem is deze informatie over de gevolgen van EMV's verloren gegaan?

Is het het EIONET dat niet rapporteert aan het EMA? Zo ja, dan stellen wij voor dat Europeans for Safe Connections in de toekomst deel gaat uitmaken van het focus-netwerk van EIONET op de onderwerpen gezondheid, milieu, luchtverontreiniging en biodiversiteit. Op die manier zullen de informatie, de kennis en het geactualiseerde onderzoek van de overkoepelende organisaties Europeanans for Safe Connections worden doorgegeven aan het EIONET-netwerk en dus ook aan het EMA.

Heeft het EMA zich niet in het verleden beziggehouden met EMV-verontreiniging en de gevolgen daarvan? In het EMA-rapport "Gezond milieu, gezond leven: hoe het milieu de gezondheid en het welzijn in Europa beïnvloedt" uit 2019 wordt EMV genoemd in relatie tot gezondheid. Het EMA heeft dus aandacht gehad voor de mogelijke gevolgen van EMV-verontreiniging voor de gezondheid. Maar dit is op de een of andere manier aan de programma's van het EMA/EIONET ontsnapt. Wij stellen met klem voor dat EMV-verontreiniging in de toekomstige programma's wordt opgenomen.

Het verbaast ons dat het EMA geen gevolg heeft gegeven aan hun eigen bezorgdheid over de kwestie in "Late Lessons - Early Warnings" uit 2013, waar het EMA schrijft: "In 2011 categoriseerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de WHO de stralingsvelden van mobiele telefoons en andere apparaten die soortgelijke niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMV's) uitzenden, als een groep 2B, d.w.z. 'mogelijk' carcinogeen voor de mens."

In 2014 concludeerden Hardell en Carlberg: "...glioom en akoestisch neuroom moeten worden beschouwd als veroorzaakt door RF-EMV-emissies van draadloze telefoons en worden beschouwd als kankerverwekkend voor de mens, waarbij het wordt ingedeeld in groep 1 volgens de IARC-classificatie. De huidige richtlijnen voor blootstelling moeten dringend worden herzien." https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2013-0006/html

De impact van blootstelling aan EMV zal naar verwachting aanzienlijk toenemen met de geplande ontwikkeling van het alomtegenwoordige 5G en het Internet of Things. Deze EMV-vervuiling vraagt nú om actie.

Wij moedigen de Commissie aan om het EMA een mandaat te geven om de Commissie te kunnen bewegen tot het maken van goed en beschermend beleid op het gebied van EMV-vervuiling op basis van UpToDate industrie onafhankelijke wetenschap en op basis van het voorzorgsprincipe.

Lees meer: https://signstop5g.eu/en/problems/destroying-our-environment

Met vriendelijke groeten
Pernille Schriver
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13365-European-Environment-Agency-2017-2021-performance-evaluation/F3263032_en

eea feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423397709564427&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.