Nieuws Onze feedback aan EC 14 April 2022

Geef uw mening - Milieucriminaliteit

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Milieucriminaliteit – verbetering van de EU-regels voor milieubescherming via het strafrecht

Over dit initiatief: De richtlijn inzake milieucriminaliteit heeft tot doel het milieu te beschermen door middel van strafrecht, passende sancties en grensoverschrijdende samenwerking. De Commissie heeft de richtlijn onlangs geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat zij haar doelstellingen niet heeft bereikt.

Terugkoppelingsperiode: voor fase 5 was dat 15 december 2021 - 21 april 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Milieucriminaliteit-verbetering-van-de-EU-regels-voor-milieubescherming-via-het-strafrecht_nl

Feedback van Europeans for Safe Connections

Wij "Europeans for Safe Connections" zijn ingenomen met deze actualisering van Richtlijn 2008/99/EG.

Pagina 6/69: Wij zijn blij dat de Commissie nieuwe categorieën strafbare feiten heeft vastgesteld die momenteel niet onder de richtlijn vallen. Wij willen er echter nog drie aan toevoegen:

- exploitatie van RF-EMV in de natuur reservaten
- gebruik van RF-EMV in de natuur in het algemeen
- lancering, exploitatie en vernietiging van satellieten boven het grondgebied van de EU


Bladzijde 30/69: Wij zijn blij met artikel 3, Strafbare feiten, lid 1, onder d)

waarin staat dat elke onwettige en opzettelijke uitvoering van een project zonder milieueffectbeoordeling een strafbaar feit is als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 2011/92/EU.

Wij willen benadrukken dat de uitrol van 5G en alle telecommunicatieprojecten ook PROJECTEN zijn en derhalve aan een milieubeoordeling moeten worden onderworpen. Wij stellen voor punt i) op te nemen in artikel 3, lid 1, onder d)

(i) met inbegrip van de uitrol van 5G en alle telecommunicatieprojecten

Pagina 33/69: Wij zijn tevreden over artikel 3, Strafbare feiten, lid 1, onder o)

waarin staat dat strafbare feiten elk gedrag betreft dat de aantasting van een habitat veroorzaakt ...

Wij zouden willen benadrukken dat RF EMV's een aanzienlijke verslechtering van een habitat veroorzaken. Wij stellen voor punt (i) op te nemen in artikel 3, lid 1, onder (o)

(i) met inbegrip van door de mens veroorzaakte RF EMV's met een intensiteit van meer dan 24 uur

blz. 38/69: Artikel 11, Verjaringstermijnen voor strafbare feiten (2)(a),(b) en (c))

Wij stellen met klem voor de formulering van het gedeelte te wijzigen: "... vanaf het tijdstip waarop het strafbare feit is gepleegd ..."

als volgt te wijzigen:

"... vanaf het tijdstip waarop het gepleegde strafbare feit is beëindigd ..."

Uitleg: Stel dat het giftige afval 20 jaar geleden in het bos verborgen was en daar nog steeds ligt. Het misdrijf duurt voort en moet nu worden bestraft, ook al is het 20 jaar geleden begonnen. Hetzelfde geldt voor de telecommunicatiemast die er nog steeds staat en uitzendt, het kan niemand schelen wanneer hij precies is gebouwd.

Lees meer op www.SignStop5G.eu

Met vriendelijke groeten
Petra Bertova Polovkova
namens Europeans for Safe Connections

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Environmental-crime-improving-EU-rules-on-environmental-protection-through-criminal-law/F3243908_en

envirocrime feedback
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402486721655526&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.