Nieuws Onze feedback aan EC 18 September 2022

Geef uw mening - Duurzame mobieltjes & etikettering

Ook u kunt meepraten over de totstandkoming van EU-wetgeving. De Europese Commissie wil graag uw mening horen over wetten en beleidsmaatregelen die momenteel worden ontwikkeld. Zij bieden een platform "Geef uw mening" met een lijst van alle nieuwe EU-initiatieven die openstaan voor openbare raadpleging. U moet zich registreren om uw mening te kunnen geven.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Elk EU-initiatief bestaat uit 5 fasen, waarbij elke fase gedurende een bepaalde periode openstaat voor openbare raadpleging:

  1. In voorbereiding
  2. Oproep tot het indienen van bewijsmateriaal
  3. Openbare raadpleging
  4. Ontwerpbesluit
  5. Goedkeuring door de Commissie

Duurzame mobiele telefoons en tablets ontwerpen - ecodesign

Over dit initiatief: Het beoogt ervoor te zorgen dat:
- mobiele telefoons en tablets zo worden ontworpen dat ze energie-efficiënt en duurzaam zijn
- consumenten ze gemakkelijk kunnen repareren, upgraden en onderhouden
- de apparaten kunnen worden hergebruikt en gerecycled.

Feedbackperiode: voor fase 4 is dat 31 augustus 2022 - 28 september 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12797-Designing-mobile-phones-and-tablets-to-be-sustainable-ecodesign_nl

Energie-etikettering van mobiele telefoons en tablets - consumenten informeren over milieueffecten

Over dit initiatief: EU-energielabels geven op de plaats van aankoop een duidelijke en eenvoudige indicatie van de energie-efficiëntie van producten.

Feedbackperiode: voor fase 4 is dat 31 augustus 2022 - 28 september 2022

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Energy-labelling-of-mobile-phones-and-tablets-informing-consumers-about-environmental-impact_nl

Feedback 1 van Europeans for Safe Connections

Wij " Europeans for Safe Connections " verwelkomen het initiatief om het milieu te beschermen, verspilling en veroudering van persoonlijke apparaten tegen te gaan en energie te besparen. Helaas zullen de invoering van 5G en het gebruik van het IoT enorme negatieve gevolgen hebben. Wij stellen voor:

- Alle apparaten met draadloze functies moeten alle in Richtlijn 2014/53/EU vastgestelde procedures doorlopen voordat ze op de markt worden gebracht, maar ook de apparaten die al op de markt zijn. Elk apparaat dat wordt gerepareerd, vervangen of van een firmware-upgrade wordt voorzien, moet opnieuw worden gecertificeerd op de RF-piekwaarden van elke antenne en ook op de som van alle piekwaarden. Dit zal zorgen voor energie-efficiëntie en de gebruiker zal worden geïnformeerd over de blootstelling.

- Bevorder het ontwerpen van apparaten met vervangbare onderdelen (bv. batterij, display, enz.), waarbij onderdelen van verschillende modellen en van andere leveranciers kunnen worden gedeeld. Ondersteuning voor onderdelen en software moet voor langere tijd worden geboden.

- Draadloze functies moeten standaard op "uitgeschakeld" staan en uitgeschakeld blijven tot ze bewust worden ingeschakeld. De vliegtuigmodus mag niet worden uitgeschakeld door apps. De telefoon communiceert met de basisstations zelfs wanneer de gebruiker deze niet gebruikt, dit geldt ook voor Wi-Fi, BT, mobiele data. Dit maakt het grootste deel van het energieverbruik uit en de draadloze apparaten moeten daarom zeer vaak worden opgeladen.

- Om een minimaal stroomverbruik (en een minimale blootstelling aan RF) te garanderen, moeten fabrikanten antennes ontwikkelen met een aanzienlijk verbeterde algehele gevoeligheid voor signaalontvangst en met een zo laag mogelijk stralingsvermogen.

- Om het batterijbeheer te verbeteren (en de blootstelling aan RF tot een minimum te beperken) moet een functie worden ingebouwd die voorrang geeft aan de draadloze antenne met het laagste stralingsvermogen en moet de synchronisatiefrequentie met de basisstations (of toegangspunten) zoveel mogelijk worden beperkt, zelfs tot nul indien de gebruiker deze niet gebruikt.

- In het apparaat moet een veiligheidsmechanisme worden ingebouwd om de consument te waarschuwen wanneer de signaalkwaliteit verslechtert. Dit omvat het weergeven van een waarschuwing, het selecteren van de antenne met het laagste vermogen, het verminderen van het aantal zoekopdrachten naar toegangspunten of basisstations, het waarschuwen alvorens te bellen of draadloze datatransmissie te gebruiken. De alarmdrempels zouden verschillend kunnen worden ingesteld voor kinderen, EHS en zwangere vrouwen.

Ons ECI bevat 23 voorstellen:

- Voorstel 12: Verminder het enorme elektriciteitsverbruik dat wordt veroorzaakt door digitale communicatietechnologie, bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan bekabelde oplossingen en energiezuinige oplossingen in het actieplan voor de Europese Green Deal.

- Voorstel 13: Neem "afval van elektrische en elektronische apparatuur" (AEEA), andere afvalproducten en de milieueffecten van de winning van zeldzame aardmineralen en metalen die in elektronische apparatuur worden gebruikt, op in het "Zero pollution action plan".

- Voorstel 14: Actualiseer de Ecodesignrichtlijn van 2009 en stel strenge limieten vast voor de verspilling van hulpbronnen en energie van alle draadloze apparatuur, met inbegrip van antennes en satellieten.

www.signstop5g.eu/nl/oplossingen/bescherming-van-ons-milieu

Met vriendelijke groet,
Kamil Bartošák, Petra Bertová, Giorgio Cinciripini,
namens de Europeans for Safe Connections

Deze feedback is verzonden vanaf een bekabelde internetverbinding
- Geen gebruik van schadelijke straling
- Minder elektriciteitsverbruik
- Grotere databescherming

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12797-Designing-mobile-phones-and-tablets-to-be-sustainable-ecodesign/F3342153_nl

Feedback 2 van Europeans for Safe Connections

Wij "Europeans for Safe Connections" verwelkomen dit initiatief omdat de voorgestelde etikettering de potentiële klant zal informeren en uiteindelijk het energieverbruik van smartphones en tablets zal verminderen.

Maar deze voorgestelde verordening zal worden gehinderd door de invoering van 5G en het Internet of Things dat in de tegenovergestelde richting beweegt: een toename van de energiebehoefte voor snelle draadloze datatransmissie, servers en het gebruik van apparaten!

Wij stellen voor om bij draadloze apparaten beide volgende gegevens te verstrekken:

- hoe lang de batterij meegaat met alle draadloze functies AAN
- hoe lang de batterij meegaat met alle draadloze functies UIT

Wij stellen een etiket voor dat aangeeft of het apparaat delfstoffen uit conflictgebieden bevat.

Wij stellen een etiket voor dat aangeeft hoeveel water is gebruikt voor de productie van dit apparaat en hoeveel water wordt verondersteld te worden gebruikt om het te recyclen.

Naast energielabels stellen wij voor etikettering toe te voegen in verband met radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMF):

- Voer duidelijke etikettering in met vermelding van de aanwezigheid van RF-EMV, het zendvermogen of de specifieke absorptiesnelheid (SAR) van het apparaat en alle gezondheidsrisico's in verband met het gebruik ervan. Door nalatigheid van verkopers en regelgevers zijn apparaten die de toegestane blootstellingsniveaus overschrijden op de markt gekomen en vormen een gevaar voor de gezondheid van de consumenten, zonder dat zij daarover zijn geïnformeerd (artikel 169 VWEU).

Het is cruciaal om SAR-blootstellingsmetingen uit te voeren op een afstand van 0 mm tussen het apparaat met draadloze mogelijkheden en het hoofd, en ook tussen het apparaat en het lichaam, volgens het formele bezwaar tegen EN 50566:2017 van ANSES France:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43448/attachments/2/translations/en/renditions/native

- Draag fabrikanten op procedures voor veilig gebruik op apparaten af te drukken en niet alleen in handleidingen.

- Breng waarschuwingen ("etikettering") aan op de verpakking van hulpmiddelen met betrekking tot hun schadelijke effecten. Soortgelijke regelgevingsbenaderingen zijn bijvoorbeeld bekend uit de Europese levensmiddelenwetgeving. De bevoegdheid kan worden bevestigd op basis van artikel 114 VWEU.

- Integreer een meter in het apparaat om de blootstelling te meten en te registreren, inclusief piekwaarden voor alle frequenties die op het apparaat in actieve modus en passieve stand-by modus worden gebruikt.

Met vriendelijke groet,
Kamil Bartošák, Petra Bertová, Giorgio Cinciripini,
namens de Europeans for Safe Connections
Deze feedback is verzonden vanaf een bekabelde internetverbinding
- Geen gebruik van schadelijke straling
- Minder elektriciteitsverbruik
- Grotere databescherming

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Energy-labelling-of-mobile-phones-and-tablets-informing-consumers-about-environmental-impact/F3342170_nl

labelling
Facebook post available for sharing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025zYBxhpTBWXiQDGaR8TS7hAqnnZPJ2bp9ciFGn2s2EscLKoBQhe5pp9C6ZDJN9LEl&id=247379643832902
© 2024 Europeans for safe connections.