Nieuws Ons Persbericht 12 September 2022

Phonegate samenwerking - informatieverzoek betreffende SAR

Belgique

Aan: Petra De Sutter Minister van Telecommunicatie
Verzonden: 16 december 2022
Documenteren in PDF

Aan: BIPT
Verzonden: 16 december 2022
Documenteren in PDF

Nederland

Van: Rob van der Boom
Verzonden: maandag 12 september 2022 21:08
Aan: info@agentschaptelecom.nl
Onderwerp: Vragen betreffende bepalen van SAR waarden

Geachte mevrouw/meneer,

Wij schrijven u in het kader van uw verantwoordelijkheid als nationale telecomregulator voor de zendtoestellen op de markt zoals mobiele telefoons, tablets en andere draadloze apparatuur. In die hoedanigheid en in het kader van de Europese regelgeving bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die gebruik maken van deze apparaten die in ons land op de markt worden gebracht.

Daarom willen wij graag weten of uw agentschap tests heeft uitgevoerd met betrekking tot de specifieke absorptiewaarde (SAR) van elektromagnetische straling van mobiele telefoons, tablets en draadloze apparatuur op lichamen (hoofd, romp en ledematen), en zo ja, onder welke omstandigheden (producten geleverd door de fabrikant of meegenomen uit een winkel).

Als er tests zijn uitgevoerd, zouden wij graag zien dat alle testrapporten ons worden toegezonden en openbaar worden gemaakt.

In Frankrijk werden al in juli 2016 rechtszaken aangespannen, door Dr. Marc Arazi, oprichter van de NGO Phonegate Alert, met als gevolg dat het Agence nationale des fréquences (ANFR) honderden SAR-testrapporten publiceerde die sinds 2012 waren gemaakt zonder te zijn gepubliceerd. Sinds juni 2018 kunnen ze daarom op een officiële DATA-site worden vermeld. Tot op heden zijn meer dan 750 SAR-testrapporten van mobiele telefoons via deze site rechtstreeks toegankelijk voor het publiek.

Na deze tests werden dertig modellen mobiele telefoons door de ANFR als niet in overeenstemming met de voorschriften beschouwd. Daarom werden maatregelen genomen om deze uit de handel te nemen of om de fabrikant te verplichten de SAR-waarde van zijn product aan te passen door middel van een software-update.

Wij zouden derhalve willen weten of uw diensten bijzondere aandacht hebben geschonken aan deze modellen, die in Frankrijk als niet-conform worden beschouwd? En welke maatregelen heeft u genomen om de veiligheid van de consument te waarborgen?

Na de onthullingen van deze aanzienlijke overschrijdingen van de SAR-grenswaarden hebben de Franse overheidsinstanties het gezondheidsagentschap ANSES gevraagd zijn mening te geven over de mogelijke gezondheidsrisico's in verband hiermee. In een in oktober 2019 gepubliceerd rapport heeft ANSES de overheidsinstanties aanbevolen:

  • Mobiele telefoons die vóór juni 2017 op de markt zijn gebracht en door de ANFR zijn getest met een SAR dat de wettelijke niveaus overschrijdt, uit de handel te nemen of aan te passen. Dit komt overeen met meer dan 250 modellen.
  • Alle SAR's te testen in direct contact met de huid, d.w.z. bij 0 mm, en in het bijzonder de SAR van de romp die nu nog bij 5 mm wordt gemeten.

Wij zouden graag willen weten of u op de hoogte bent gebracht van de aanbevelingen van ANSES. En nu wij uw aandacht op deze aanbeveling hebben gevestigd, wat bent u van plan te doen, aangezien een groot deel van deze modellen op de Franse nationale markt is gebracht en wellicht ook in ons land op de nationale markt zal komen.

Bent u voornemens zelf of in samenwerking met andere autoriteiten SAR-metingen uit te voeren voor mobiele telefoons die op de nationale markt worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van ANSES?

Frankrijk heeft besloten overeenkomstig de aanbevelingen van ANSES formeel bezwaar aan te tekenen bij de Europese Commissie met het verzoek een meting uit te voeren van de SAR bij 0 mm. Wij zouden daarom graag willen weten of uw bureau voorstander is van dit verzoek en het Franse voorstel in de bevoegde EU-instanties zou steunen?

Deze brief is geschreven in samenwerking met Dr. Marc Arazi, Phonegate Alert door Europeans for Safe Connections en is toegezonden aan de Europese nationale telecomtoezichthouders.

We kijken ernaar uit van u te horen.

Sta ons toe opnieuw contact met u op te nemen indien wij binnen een maand geen antwoord ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Rob van der Boom

Voorzitter Stichting EHS
www.stichtingehs.nl
STOP 5G | Stay connected but protected (signstop5g.eu)
Heb je al gestemd voor ons Burger Initiatief?
Eerst moet de regelgeving op orde komen, voordat 5G door mag gaan!

Stichting EHS is deelnemer van Europeans for Safe Connections

Antwoord van het Agentschap Telecom

(27 september, 2022)
Vraag over de publicatie van de SAR testrapporten: Dit valt onder de Wet open overheid en zal worden afgehandeld door de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom. De inhoudelijke vragen zullen worden beantwoord door de afdeling Markttoegang van Agentschap Telecom. Uiterlijk 24 oktober volgt het besluit.

(3 november, 2022)
Betrokken derden worden gevraagd voor 24 november hun zienswijze over de openbaarmaking te geven. Hierna wordt zo snel mogelijk een besluit genomen.

(11 november, 2022)
Answer in english, PDF

testing
© 2024 Europeans for safe connections.