Bescherming van ons leven

Voorstel 1

Leg blootstellingslimieten vast die gebaseerd zijn op alle gezondheids- en biologische effecten (niet alleen warmte) om de mensen te beschermen – vooral de kinderen, zwangere vrouwen, zieken, bejaarden en elektrogevoelige personen (EHS); pas het voorzorgsbeginsel toe.


Toelichting

In veel gevallen is de duur van de blootstelling aan een mix van RF-EMV-bronnen 24/7/365: 24 uur per dag, de hele week, het hele jaar door. De bestaande blootstellingslimieten kunnen levende wezens niet beschermen doordat de volgende factoren niet zijn meegerekend:

 • de frequentie, het niveau, de duur en het type blootstelling (Ierse UITVOERINGSBESLUITEN Nr. 337 uit 2016, pagina 7, punt 7b);
 • de golfkarakteristieken (modulatie, vermogensdichtheid, polarisatie, pulsatie, richting en bundelconcentratie, harmonischen en hun mengcombinaties);
 • de duur van de blootstelling, de afstand tot de stralingsbron, de complexe combinatie van meervoudige stralingsbronnen;
 • de mogelijkheid van Tijdsafhankelijke Sensibilisering in blootgestelde organismen met effecten bij afnemende intensiteiten;
 • de versterkende effecten van zowel verschillende typen straling als piekwaarden;
 • pulsfrequenties moeten apart van de dragende frequentie worden beschouwd (de huidige Europese wetgeving is gebaseerd op de tijdintegraal van de EMV-dichtheid en houdt geen rekening met de golfvorm van hoge pulsen in het EMV-gemoduleerd veld. Die kunnen extreem hoog zijn wat betreft signaalgeleiding, terwijl de tijdintegraal van de EMV-limiet heel gering is. Gepulseerde EMV's zijn gewoonlijk biologisch actiever dan niet-gepulseerde EMV's *1 *2)

RF-EMV's hebben bij lagere intensiteiten dan de huidige blootstellingslimieten toelaten, negatieve effecten wanneer ze interfereren met biologische, chemische en elektrische systemen in menselijke organismen. Het EMV-projectrapport van de WHO bevestigt dat RF-EMV's oxidatieve stress in cellen opwekken, wat kan leiden tot mitochondriale DNA-schade en nadelige effecten op andere biologische processen en organen. Het is in verscheidene collegiaal-getoetste onderzoeken zowel in vitro als in vivo bewezen dat RF-EMV's de spanningsafhankelijke calciumkanalen *3 *4 *5 van celmembranen openen (Ca+), met als gevolg dat calcium terug in de cellen stroomt (reflux), wat aanzet tot veelvoudige pathogene processen in het lichaam (betreffende oxidatieve stress *6, signalering en stofwisseling van cellen, de voortplanting *7 *8 *9, ontwikkeling van de foetus *10, het zenuwstelsel *11 *12, het bloed en het hart- en vaatstelsel, het immuunsysteem *13, e.a.) De richtlijnen van ICNIRP uit 1998 bevestigen zaken als 'microgolfgehoor' (microwave hearing) en 'schade aan het netvlies' (pagina 14). De Arbeidsplaats Richtlijn 2013/35/EU noemt 'prikkeling van spieren, zenuwen of zintuigen' (Artikel 2). Voortdurende blootstelling aan RF-EMV maximaliseert het risico op hardnekkige en aanhoudende oxidatieve stress en maakt mensen dientengevolge kwetsbaar voor alle gezondheidsrisico's.

'Elektromagnetische velden met hoge frequentie (GSM signalen) tasten de niveaus van genexpressie aan in embryonale stamcellen met tekorten aan tumor remmer p53 *14

'Het onderzoek stelde vast dat, terwijl de huidige digitale samenleving zal blijven investeren in technologie voor 5G-netwerken, de voorzichtigheid moet gelden om geen 5G-netwerk met ultrahoge frequentie boven 20 GHz uit te rollen, gegeven de nadelige gezondheidseffecten ervan' *15 Bekend is dat EMV's met hoge frequentie aangrijpen op de zweetklieren (die als spiraalvormige antenne kunnen werken) en zo indirecte effecten kunnen hebben op vele organen in het lichaam. *16 *17

Ook staat in verschillende collegiaal-getoetste studies bewezen dat blootstelling beneden de ICNIRP-limieten op de lange termijn enkel- en dubbelstrengsbreuken in het DNA veroorzaakt. Het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek IARC deelde in 2011 RF-EMV in bij 'Klasse 2B' (mogelijk kankerverwekkend voor mensen), en gaf in 2019 onderzoeksgroepen de opdracht zich voor hun aanstaande verhandelingen te richten op RF-EMV als veroorzaker. Men is het algemeen eens dat dit waarschijnlijk zal leiden tot een herbeoordeling van de categorie, nl. zwaarder dan 2B.

Volwassen werkers

Richtlijn 2013/35/EU erkent niet-thermische effecten van RF-EMV's als een bekend gezondheidsrisico op de werkplek, hoewel de richtlijnen voor werkomstandigheden nog steeds op 6 minuten berusten, wat geen normale blootstellingsduur op de werkplek vertegenwoordigt. Voor volwassen werkers gelden wettelijk bindende RF-EMV-instructies die schadelijke effecten erkennen van blootstellingsintensiteiten die lager liggen dan de wereldwijd geldende RF-EMV-limieten ten behoeve van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van werknemers.

Wij vragen de Europese Commissie om actief de hand te houden aan Instructie 2013/35/EU door het invoeren van risicoanalyses voor RF-EMV op alle werkplekken. Geestelijke gezondheid is een mondiale kwestie. De Europese Commissie heeft een kans om leiderschap te tonen door het stimuleren van risicoanalyses voor RF-EMV teneinde stress en ongerustheid op de werkplek te verminderen.

Praktische aantekeningen over blootstelling op de werkplek staan in de Uitleg van Voorstel 7.

Het algemene publiek

De Europese Commissie laat genoemde wettelijke erkenning niet gelden voor het algemene publiek. Bescherming tegen straling moet gelijkelijk aan allen worden gegeven, aan mensen thuis en in de openbare sfeer, niet alleen op werkplekken. Het is discriminatie van het algemene publiek, vergeleken met werknemers op een werkplek.

Kinderen

Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering spreekt in punt 8.1.1 over: 'alle redelijke maatregelen om blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name de RF van mobiele telefoons, en in het bijzonder de blootstelling van kinderen en jongeren, die het grootste risico op tumoren in het hoofd lopen'.

De Europese Commissie biedt kinderen geen enkele EMV-bescherming tegen erkend niet-thermische *18 effecten, noch op school, noch thuis of in de openbare ruimte. De gezondheid van kinderen wordt veronachtzaamd, waardoor ze worden gediscrimineerd (Art. 21 van CFR) en dat is een inbreuk op de TEU, UNCRC.

Kinderen zijn geen kleine volwassenen: *19

 • De dikte van de schedel werkt als een belemmering voor opname van straling. Omdat kinderen kleinere hoofden en veel dunnere schedels hebben dan volwassenen, hebben ze minder bescherming *20 en krijgen de weefsels in hun schedel verhoudingsgewijs grotere doses van pieken.
 • De straling van mobiele telefoons en draadloze technologie kan bij kinderen dieper de hersenen in omdat er een kortere afstand *21 is tussen hun schedel en hersenmidden. Onderzoek toont aan dat kinderen tot tien keer meer straling in het beenmerg van hun schedel *22 kunnen opnemen dan volwassenen.
 • De hersenweefsels van kinderen bevatten meer water, net als hun lichamen. Dit maakt dat hun lichamen beter geleiden, dus ze nemen meer straling op van deze draadloze energie *23 in hun weefsels vanwege hun heel eigen fysiologie.
 • Kinderen hebben kleinere lichamen en kortere armen. Ze houden mobiele telefoons, tablets en draadloze apparaten dichter bij hun gezicht, hersenen lichamen. Op die manier krijgen kinderen een veel hogere cumulatieve blootstelling dan volwassenen, bij gebruik van vergelijkbare apparaten. *24
 • Kinderen hebben een snelle groei en ontwikkeling en een onvolledige myelinisatie *25 (axonomhulling) van de hersenen, wat hen ongekend ontvankelijk maakt voor de effecten van straling. Wetenschappers die dierlijke hersenen blootstellen aan zelfs maar kleine hoeveelheden microgolven vinden beschadigde hersencellen en meer dode cellen dan anders. Onderzoek laat zien dat verstoring van de hersenontwikkeling *26 op een vroege leeftijd significante neurologische veranderingen op latere leeftijd kan veroorzaken.
 • Kinderen hebben meer actieve stamcellen *27 in hun lichaam, die in een hogere dichtheid aanwezig zijn, vooral in de eerste stadia van ontwikkeling. Onderzoek *28 toont aan dat stamcellen vaak gevoeliger zijn voor, en meer reageren op lage niveaus van microgolfstraling dan andere cellen. Stamcellen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen maar hebben ook het meest te verduren van draadloosheid! *29 *30
 • Bestaande regulering is niet gebaseerd op het hoofd van een kind maar op de afmetingen van het hoofd van een volwassen man.

Zwangere vrouwen

Gepubliceerd onderzoek heeft associaties gevonden tussen blootstellingen voor de geboorte en gestoorde communicatievaardigheden, gebrekkig geheugen en leervermogen, aangeboren hartkwalen en gedragsproblemen. *31

Gebruik van een mobiele telefoon door de moeder tijdens de zwangerschap kan worden geassocieerd met een verhoogd risico op gedragsproblemen bij nakomelingen, met name hyperactiviteits- en aandachtsproblemen. *32

Ontwikkeling van de foetus

Bij pasgeborenen met een moeder die haar mobiele telefoon langer dan 30 minuten per dag gebruikte, werd een verband gevonden met significant lagere ontwikkelingsscores van de foetus. *33

Ouderen en zwakkeren

Het immuunsysteem van ouderen en zwakkeren is aangetast en wanneer er ook andere ziekten zijn kan er zich een versterkend effect voordoen. Blootstelling aan RF-EMV kan bijdragen aan verslechtering van hun toestand: 'Studies aangaande RF-EMV geven een vermeerdering te zien van specifieke kwetsbaarheden voor de jonge leeftijden (foetus tot adolescent) en bij ouderen en mensen met kanker.' *34

Door RF-EMV getroffen of ervoor gevoelige mensen

'Op populaties gebaseerde overzichten melden een verspreiding van EHS die van 1,5% in Zweden tot 13,3% in Taiwan loopt.' *35

'… uit de gegevens spreekt de sterke suggestie dat EHS een neurologisch pathologische stoornis is die kan worden gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen. Omdat EHS een nieuwe sluipende wereldwijde plaag aan het worden is die miljoenen mensen betreft, vragen wij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om EHS als een neurologische stoornis op te nemen in de internationale classificatie van ziekten.' *36

De Oostenrijkse Medische Associatie ÖÄK heeft een richtlijn ontwikkeld voor onderscheidende diagnose en mogelijke behandeling van niet-specifieke gezondheidsproblemen die geassocieerd worden met elektrosmog. *37

'In Zweden is elektrohypersensitiviteit (EHS) een officieel volledig erkende functionele beperking (d.w.z. het wordt niet als een ziekte gezien). Overzichtsstudies laten zien dat ergens tussen de 230.000 en 290.000 Zweedse mannen en vrouwen een verscheidenheid aan symptomen aangeven wanneer ze binnen bereik van EMV-bronnen zijn.' *38

Gebruikers van elektromedische apparaten of implantaten

Het Amerikaanse Voedsel en Medicijnen Agentschap FDA voorziet in een lijst van voorzorgsmaatregelen voor dragers van pacemakers.
Het rapport Elektromagnetische interferentie bij elektronische hartimplantaten laat zien dat de factoren die elektromagnetische interferentie beïnvloeden, niet voldoende zijn gekenmerkt en dat er voor patiënten nog geen limietwaarden betreffende straling uit kunnen worden afgeleid.

De studie Zijn patiënten met hartimplantaten in het dagelijks leven en de beroepsomgeving beschermd tegen elektromagnetische interferentie? laat zien dat elektromagnetische interferentie geassocieerd wordt met mogelijke risico's voor 'apparaatdragers'.

De impact van het internet-der-dingen op geïmplanteerde apparaten, waaronder pacemakers en ICDD’s (defibrillatie-implantaten) *39:

'Aangezien het aantal radiofrequente zenders toeneemt, moet er binnen dit nieuwe bestaansmodel ook rekening worden gehouden met de volksgezondheid en veiligheid. Dit rapport onderzoekt de elektromagnetische interferentie op implanteerbare apparaten voor hartritmecontrole zoals veroorzaakt door RFID(identificatie)-lezers.'

Uitrol 5G: De huidige stand in Europa, de VS en Azië ondergaat een diepteanalyse op verzoek van de ITRE-commissie. Onder de bevindingen: 'Onderzoek naar de technologie voor de lange termijn is wezenlijk. Een wezenlijk probleem is het fenomeen van de ongewone verspreiding, vooral wat betreft het controleren en meten van de blootstelling aan RF-EMV...'

Wettelijke argumenten voor ons voorstel

 • Artikel 3 van het het TEU waar staat: 'Het doel van de Unie is de bevordering van vrede, haar waarden en het welzijn van haar inwoners […] Ze zal maatschappelijke uitsluiting en discriminatie bestrijden, maatschappelijke gerechtigheid en bescherming bevorderen, alsmede gelijkheid tussen vrouwen en mannen, solidariteit tussen generaties en bescherming van de rechten van het kind.'
 • Artikel 4 van het TFEU, waarin 'algemene zorg voor veiligheid in zaken die de volksgezondheid betreffen' tussen de 11 gedeelde competenties staan.
 • Artikel 168 van het TFEU waar gezegd staat: 'Een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid zal worden verzekerd […] Het handelen van de Unie […] zal gericht zijn op het verbeteren van de menselijke gezondheid, het voorkomen van lichamelijke en geestelijke kwalen en ziektes, en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.'
 • Artikel 191 van het TFEU, dat 'het beschermen van de menselijke gezondheid' onder de beleidsdoelen van de Unie rekent.
 • Artikel 153 van het TFEU, dat spreekt van: 'verbetering met name van de werkomgeving om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen.'
 • Artikel 21 van het CFR, dat stelt: 'Elke discriminatie op enige grond zoals geslacht, ras, kleur, etnische of maatschappelijke afkomst, genetische kenmerken, taal, religie of geloof, politieke of elke andersoortige mening, lidmaatschap van een nationale minderheid, eigendom, geboorte, beperking, leeftijd of seksuele gerichtheid zal worden verboden.'
 • Artikel 24 van het CFR waar staat: 'Kinderen zullen het recht hebben op dusdanige bescherming en zorg als benodigd voor hun welzijn.'
 • Artikel 31 van het CFR waar staat: 'Iedere werknemer zal het recht hebben op arbeidsomstandigheden die zijn of haar gezondheid, veiligheid en waardigheid respecteren.'
 • Artikel 35 van het CFR waar staat: 'Een hoge mate van bescherming van de menselijke gezondheid zal worden verzekerd bij de vaststelling en toepassing van alle beleid en werkzaamheden van de Unie.'
 • Artikel 24 van de UNCR waar staat: 'De Nationale Staten erkennen het recht van het kind op genot van de hoogst haalbare standaard van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en herstel van gezondheid. De Nationale Staten zullen ernaar streven dat geen kind verstoken is van zijn of haar recht op toegang tot dergelijke diensten voor gezondheidszorg.'
 • Het voorzorgsbeginsel staat uitgelegd in het hoofdstuk Voorzorgsbeginsel.
 • Onze argumenten tegen ICNIRP zijn te vinden in het hoofdstuk Wij beschouwen ICNIRP als ondeugdelijk.

Voetnoot

1 Pall 2018: Wi-Fi is an important threat to human health; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

2 Panagopoulos, 2019: Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields; Mutation research 781; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383574218300991

3 Panagopoulos et al. 2015: Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity; https://europepmc.org/article/MED/26456585

4 Scheler 2016: Polarisation: Ein wesentlicher Faktor für das Verständnis biologischer Effekte von gepulsten elektromagnetischen Wellen niedriger Intensität; https://www.emfdata.org/de/dokumentationen/detail?id=103

5 Eberhardt and Halgamuge 2011: Reply to Comment on "Behavior of Charged Particles in a Biological CellExposed to AC-DC Electromagnetic Fields"; https://www.academia.edu/1133361/Reply_to_Comment_on_Behavior_of_Chto_AC_DC_Electromagnetic_Fields_and_on_Comparison_Between_Two_Models_of_Interaction_Between_Electric_and_Magnetic_Fields_and_Proteins_in_Cell_Membranes_

6 BERENIS - Swiss expert group, Newsletter Special Issue January 2021;https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html

7 Adel Zalata et al: In vitro effect of cell phone radiation on motility, DNA fragmentation and clusterin gene expression in human sperm, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25918601/

8 Pooja Negi & Rajeev Singh, 2021: Association between reproductive health and nonionizing radiation exposure; Electromagnetic Biology and Medicine, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368378.2021.1874973

9 Gautam et al 2021: Impact of nonionizing electromagnetic radiation on male infertility: an assessment of the mechanism and consequences; International Journal of Radiation Biology,https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2020.1859154

10 Hozefa A Divan et al 2008: Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18467962/

11 Federico Bertagna et al: Effects of electromagnetic fields on neuronal ion channels: a systematic review; https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.14597

12 Pall 2016: Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression; Journal of Chemical Neuroanatomy; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599

13 Yang et al 2013: Reactive oxygen species in the immune system; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23617726/

14 Czyz et al 2004: High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells; PMID: 15114639; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15114639/

15 Matthew et al 2021: Chemical Polarization Effects of Electromagnetic Field Radiation from the Novel 5G Network Deployment at Ultra High Frequency; Health and Technology; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527067/

16 Belyaev, 2019: Main Regularities and Health Risks from Exposure to Non-Thermal Microwaves of Mobile Communication; 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS); https://ieeexplore.ieee.org/document/9002324

17 S. Kim and I. Nasim, 2020: Human Electromagnetic Field Exposure in 5G at 28 GHz; IEEE Consumer Electronics Magazine; https://ieeexplore.ieee.org/document/9090831

18 Martin Pall, 2015: How to Approach the Challenge of Minimizing Non-Thermal Health Effects of Microwave Radiation from Electrical Devices: "22 additional scientific published reviews have each reviewed various types of non-thermal microwave effects in humans and/or experimental animals in various contexts, as have 26 studies in a recently published book. It can be seen from this that there is a widely held consensus in much of the scientific community that various non-thermal effects of microwave EMFs are well documented"; https://www.researchgate.net/publication/283017154HowtoApproachtheChallengeofMinimizingNon-ThermalHealthEffectsofMicrowaveRadiationfromElectricalDevices

19 WHO document Children are not little adults addresses the importance of ensuring a healthy environment for children and protecting them from environmental threats. It provides explanations that due to the increased and unique vulnerability of children are their risks of environmental hazards different from those of adults. https://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf

20 Aaron Skaist, 2019: The Effects of RF-EMF on the Child Brain; https://touroscholar.touro.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=sjlcas

21 Salles et al 2006: Electromagnetic absorption in the head of adults and children due to mobile phone operation closeto the head; Electromagnetic Biology and Medicine; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17178592/

22 Miller et al 2019: Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6701402/

23 Fernández et al 2018: Absorption of wireless radiation in the child versus adult brain and eye from cell phone conversation or virtual reality, Environmental Research, Volume 167, 2018, Pages 694-699, ISSN 0013-9351, https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.05.013

24 Belpomme et al 2018: Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective; Environmental Pollution; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157

25 Arain et al 2013: Maturation of the adolescent brain; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/

26 Bhargav et al 2015: Effect of Mobile Phone-Induced Electromagnetic Field on Brain Hemodynamics and Human Stem Cell Functioning: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk and Early Diagnostic Value of Electronphotonic Imaging; https://www.researchgate.net/publication/305157931_Effect_of_Mobile_Phone-Induced_Electromagnetic_Field_on_Brain_Hemodynamics_and_Human_Stem_Cell _Functioning_Possible_Mechanistic_Link_to_Cancer_Risk_and_Early_Diagnostic _Value_of_Electronphotonic_Imagi

27 Williams et al 2006: Children are not little adults: just ask their hematopoietic stem cells; PMCID: PMC1578611; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1578611/

28 Belyaev, I.Y. et al. 2009. Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30: 129–141; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.20445

29 Igor Belyaev et al 2009: Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk; https://lup.lub.lu.se/search/publication/41191802-89ab-4bbb-94f2-4fd6c515e9f4

30 Igor Belyaev 2005: Non-thermal Biological Effects of Microwaves; https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2015/10/belyaev2005.nonthermalbiol

31 Pregnancy, Wireless and electromagnetic fields; https://ehtrust.org/science/pregnancy-wireless-and-electromagnetic-fields/

32 Birks et al 2017: Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016307383

33 Boileau et al 2020: Mobile phone use during pregnancy: Which association with fetal growth?; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468784720301963

34 Redmayne, 2015: Radiofrequency exposure in young and old: different sensitivities in light of age-relevant natural differences; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26613328/

35 Hedendahl et al 2015: Electromagnetic hypersensitivity - an increasing challenge to the medical profession; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26372109/

36 Belpomme et al 2020: Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876

37 Guideline of the Austrian Medical Association (ÖÄK) for the diagnosis and treatment of EMFrelated health problems and illnesses (EMF syndrome); https://www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/docs/OAK_guideline_en.pdf

38 Johansson 2006: Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17178584/

39 J. R. Stachel, E. Sejdić, A. Ogirala and M. H. Mickle, "The impact of the internet of Things on implanted medical devices including pacemakers, and ICDs," 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2013, pp. 839-844, doi: 10.1109/I2MTC.2013.6555533. https://ieeexplore.ieee.org/document/6555533

vulnerable
© 2024 Europeans for safe connections.