Bescherming van ons leven

Voorstel 10

Leg, op basis van het voorzorgsbeginsel, een richtlijn vast betreffende limieten voor de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) ter bescherming van fauna en flora.


Toelichting

We stellen een richtlijn voor die vergelijkbaar is met Richtlijn 2013/35/EU over de minimale gezondheids- en veiligheidseisen met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's die voortvloeien uit fysische agentia (elektromagnetische velden) om de fauna en flora te beschermen.

Deze richtlijn moet alle biologische effecten van RF EMV op fauna en flora omvatten. Wetenschappelijk onderzoek en observaties hebben aangetoond dat RF EMV een potentiële impact heeft op fauna en flora wereldwijd. Hier is een deel van het wetenschappelijke bewijs:

  • ...kunstmatige magnetische, elektrische en elektromagnetische velden, gegenereerd door talrijke mobiele radio- en draadloze communicatietechnologieën. De gevolgen van deze ontwikkeling worden ook al tientallen jaren door critici voorspeld en zijn nu niet meer te negeren. Bijen en andere insecten verdwijnen, vogels mijden bepaalde gebieden en zijn gedesoriënteerd op andere locaties. Mensen lijden aan functionele stoornissen en ziekten. En degene die erfelijk zijn, worden als bestaande defecten doorgegeven aan de volgende generatie.” *1
  • Wereldwijd neemt het aantal insecten schrikbarend af. Het is bekend dat onder andere het gebruik van pesticiden... ...Bestaand onderzoek wijst op een andere factor van antropogene oorsprong, die subtiele nadelige effecten kan veroorzaken: het steeds frequentere gebruik van kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) zoals hoogspanning, mobiele telefonie en wifi. De infrastructuur van de volgende generatie mobiele communicatietechnologieën, 5G, wordt ingezet zonder eerder te zijn getest op mogelijke toxische effecten." *2
  • Deze beoordeling is bedoeld om experimentele gegevens over oxidatieve effecten van radiofrequente straling met lage intensiteit (RFR) in levende cellen in kaart te brengen. Analyse van de momenteel beschikbare peer-reviewed wetenschappelijke literatuur laat zien dat moleculaire effecten in levende cellen optreden die worden veroorzaakt door RF-straling met lage intensiteit; dit omvat significante activering van belangrijkste routes langs welke reactieve zuurstofsoorten (ROS) ontstaan, activering van peroxidatie, oxidatieve schade aan DNA en veranderingen in de activiteit van antioxidantie enzymen. Het geeft aan dat van de 100 momenteel beschikbare peer-reviewed onderzoeken die zich richten op oxidatieve effecten van RF-straling met lage intensiteit , er in het algemeen 93 bevestigden dat RF-straling oxidatieve effecten opwekt in biologische systemen ." *3
  • "De potentiële effecten van RF-EMV op de meeste taxonomische groepen, waaronder trekvogels, vleermuizen en bijen, zijn grotendeels onbekend. Gegevens om de ontwikkeling van blootstellingsrichtlijnen voor 5G-technologie op te baseren zijn beperkt, wat de mogelijkheid van onbedoelde biologische gevolgen vergroot." *4
  • "Hier bestudeerden we de effecten van EMR van telecommunicatieantennes op belangrijke groepen wilde bestuivers (wilde bijen, zweefvliegen, bijenvliegen, overige vliegen, kevers, vlinders en wespen). We maten EMR op 4 afstanden (50, 100, 200 en 400 m) van 10 antennes (5 op het eiland Limnos en 5 op het eiland Lesbos, oostelijke Middellandse Zee, Griekenland), en correleerden EMR-waarden met overvloed en rijkdom aan insecten (de laatste alleen voor wilde bijen en zweefvliegen). Alle groepen bestuivers behalve vlinders werden beïnvloed door EMR." *5
  • Statistische analyse toonde aan dat elektromagnetische straling van zendmasten schadelijk is voor bomen. Deze resultaten komen overeen met het feit dat schade aan bomen door zendmasten voor mobiele telefonie meestal aan één kant begint en zich in de loop van de tijd uitbreidt over de hele boom.” *6
  • "Momenteel zijn theoretische voorspellingen over het onderliggende mechanisme van chemische magnetoreceptie ondersteund door experimentele waarnemingen dat blootstelling aan radiofrequentie (RF) in het MHz-bereik de oriëntatie van vogels en de cellulaire ademhaling van zoogdieren verstoort. Hier laten we zien dat, in overeenstemming met bepaalde kwantumfysische hypothesen, een zwak 7 MHz radiofrequent magnetisch veld de biologische respons op blauw licht van de cryptochroomreceptor cry1 in Arabidopsis-zaailingen aanzienlijk vermindert. Met behulp van een in vivo fosforyleringstest die specifiek geactiveerd cryptochroom detecteert, demonstreren we dat blootstelling aan RF conformationele veranderingen, geassocieerd met biologische activiteit, vermindert. Blootstelling aan RF verandert bovendien cryptochroom-afhankelijke plantengroeireacties en genexpressie in een mate die consistent is met theoretische voorspellingen. Voor zover wij weten is dit de eerste demonstratie van een biologische receptor die reageert op RF-blootstelling , wat belangrijke nieuwe implicaties oplevert voor magnetosensing en mogelijke toekomstige toepassingen in de biotechnologie en geneeskunde." *7

Juridische argumenten voor ons voorstel zijn:

  • Artikel 37 van het CFR , waarin staat: "Een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd in overeenstemming met het beginsel van duurzame ontwikkeling".
  • De EU is bevoegd om het milieu te beschermen via het voorzorgsbeginsel artikel 191 (2) van het VWEU , waar " het beleid van de Unie op het gebied van milieu gericht moet zijn op een hoog beschermingsniveau, rekening houdend met de diversiteit van situaties in de verschillende regio's van de Unie. Het moet gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel en op de beginselen dat preventieve maatregelen moeten worden genomen , dat milieuschade bij voorrang aan de bron moet worden verholpen en dat de vervuiler moet betalen. "
  • Voorzorgsprincipe wordt uitgelegd in het hoofdstuk Voorzorgsprincipe .

(Bijgewerkt in augustus 2022: Een rechtbank in Frankrijk heeft een boer in het gelijk gesteld die beweerde dat een 4G-antenne de gezondheid van zijn koeien schaadde, en heeft bevolen de antenne gedurende twee maanden uit te schakelen).

(Bijgewerkt in september 2022: De rechtbank van Coutances (Manche, Frankrijk) heeft het bedrijf Réseau de transport d'énergie (RTE) veroordeeld tot het betalen van iets meer dan 460.000 euro aan een melkveebedrijf in de Manche. "Dit betekent dat het verband tussen de zeer hoge spanningslijn en de problemen op het bedrijf, zoals het verlies van melkproductie, wordt erkend. Andere boeren kunnen nu hopen hun zaak ook te winnen.")

(Bijgewerkt in december 2022: Over de zaak van de melkveehouder in Clermont-Verrand, Frankrijk: De Raad van State heeft dit besluit teruggedraaid, waarbij hij een "juridische fout" vond en oordeelde dat de administratieve rechtbank "het bestaan van een ernstig risico niet had vastgesteld." De boer wil zijn koeien nu verkopen om ze verder lijden te besparen.)

Voetnoten

1 Prof. Ulrich Warnke 2008: BEES, BIRDS AND MANKIND, Destroying nature by electrosmog; https://www.researchgate.net/publication/241538484_BEES_BIRDS_AND_MANKIND

2 Alain Thill 2020: Biological effects of electromagnetic fields on insects; https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf

3 Yakymencho I. et al 2015: Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensityradiofrequency radiation, https://ecfsapi.fcc.gov/file/60001122232.pdf or https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/

4 Sutherland et al. 2018: A 2018 Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation and Biological Diversity; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29217396/

5 Lazaro et al. 2016: Electromagnetic radiation of mobile telecommunication antennas affects the abundance and composition of wild pollinators; https://www.researchgate.net/publication/301647025_Electromagnetic_radiation_of_mobile_telecommunication_antennas_affects_the_abundance_and_composition_of_wild_pollinators

6 Waldmann-Selsam et al 2016: Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552133/

7 M. Albaqami et al 2020: Arabidopsis cryptochrome is responsive to Radiofrequency (RF) electromagnetic fields; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32647192/

tree damaged
Radiation damaged tree with less leaves on the left side pointing towards the celltower
© 2024 Europeans for safe connections.