Bescherming van ons leven

Voorstel 2

Actualiseer de Aanbeveling 1999/519/EC en de Arbeidsplaatsverordening 2013/35/EU. Deze “dienen regelmatig opnieuw te worden herzien en beoordeeld”.


Toelichting

In de preambule van Aanbeveling 1999/519/EG staat in punt (10): ‘...het kader dient regelmatig te worden herzien en opnieuw te worden beoordeeld in het licht van nieuwe kennis en technologische ontwikkelingen...’.

Aangezien het in 1999 werd opgesteld en sindsdien niet is bijgewerkt, zijn wij van mening dat deze Aanbeveling niet up-to-date is. Twee decennia lang zijn de draadloze technologieën en de toepassingen ervan spectaculair toegenomen, maar de Aanbeveling is niet herzien.

De EU-Commissie heeft geen gevolg gegeven aan de instructies van het Europees Parlement die zijn geformuleerd in ‘Health concerns associated with electromagnetic fields; European Parliament resolution of 2 April 2009 on health concerns associated with electromagnetic fields‘. Het Parlement heeft een waarschuwend geluid laten horen over de Europese normen die de burgers tegen microgolven moeten beschermen. Op basis van een bijna volledige consensus (de resolutie is aangenomen met 522 stemmen voor en 16 tegen) heeft het Parlement de Raad verzocht zijn Aanbeveling 1999/519/EG te wijzigen en strengere blootstellingslimieten vast te stellen voor alle apparatuur die elektromagnetische velden uitzendt in de frequenties tussen 0,1 MHz en 300 GHz.

Wat het auditieve effect betreft, staat in BIJLAGE II, punt 8: ‘...om de door thermo-elastische uitzetting veroorzaakte akoestische effecten te beperken en te vermijden, wordt een aanvullende basisrestrictie aanbevolen.’ Sinds 1999 zijn de grenswaarden voor het akoestische effect door geen enkele EU-regelgever in geen enkele EU-lidstaat bepaald of gerapporteerd.

Wat is het auditieve effect?

  • ICNIRP-richtlijnen van 1998, blz. 14: ‘Mensen met een normaal gehoor kunnen pulsgemoduleerde velden met frequenties tussen ongeveer 200 MHz en 6,5 GHz waarnemen. De auditieve sensatie is op verschillende manieren beschreven als een zoemend, klikkend of knallend geluid, ...’.
  • Niet-bindende leidraad voor de uitvoering van Richtlijn 2013/35/EU, blz. 87 : ‘De eerste indicatie van blootstelling aan hoogfrequente velden kan de sensatie van warmte zijn. ... Het is ook mogelijk om gepulseerde velden tussen 300kHz en 6Ghz te 'horen', dus klikkende, zoemende of sissende geluiden kunnen worden gehoord door hieraan blootgestelde werknemers.’
  • Mensen kunnen gepulseerde microgolfvelden horen, ook gepulseerde EMV's van lage intensiteit *1

Bij de actualisering van Aanbeveling 1999/519/EG moet de EU-Commissie de volgende richtlijnen/verordeningen die ernaar verwijzen, dienovereenkomstig wijzigen:

(Bijgewerkt in september 2022: De Federale Rechtbank in de Verenigde Staten draagt de FCC (Federal Communication Commission) op de normen voor elektromagnetische straling te herzien. Al 25 jaar weigert de FCC in de VS de in 1996 vastgestelde voorschriften te herzien die bepalen welk stralingsniveau van mobiele telefoons als veilig moet worden beschouwd. Verder noemde de rechtbank het gedrag van de commissie "willekeurig en wispelturig", aangezien zij geen rekening had gehouden met bewijs van schade aan de hersenen van kinderen (die nog niet volledig ontwikkeld zijn) en aan de mannelijke en vrouwelijke voortplantingssystemen).

(Bijgewerkt in oktober 2022: STOA (Science and Technology Options Assessment) is een onderdeel van het EU parlement. In juli 2021 publiceerden zij een review genaamd Health impact of 5G. Op pagina 152 concluderen ze: "In het licht van dit resultaat *2 zou een beleidsoptie kunnen zijn om de blootstellingsmaxima voor woningen en het publiek in heel Europa te herzien. De niveaus zouden minstens 10 keer kunnen worden verlaagd, d.w.z. tot ongeveer 6 V/m, een blootstellingsniveau waarbij geen kankereffecten bij proefdieren zijn waargenomen. 6 V/m lijkt ook de voorzorgslimiet te zijn wanneer er geen schadelijke effecten op de vruchtbaarheid zijn. Het klinkt misschien onpraktisch laag als we de telecommunicatie met 5G willen uitbreiden, maar dat is niet zo." )

Voetnoot

1 Belyaev 2015: Biophysical mechanisms for nonthermal microwave effects. Electromagnetic Fields in Biology and Medicine. CRC Press, New York (2015), pp. 57

1999
© 2024 Europeans for safe connections.