Bescherming van ons leven

Voorstel 5

Zorg ervoor dat bij het testen van draadloze apparaten, antennes en hun werking alle biologisch actieve parameters van RF EMV worden beoordeeld.


Toelichting

Het U.S. Government Accountability Office (GAO) publiceerde in 2012 het rapport Exposure and Testing Requirements for Mobile Phones Should Be Reassessed, waarin staat: "...daadwerkelijke blootstelling hangt af van een aantal factoren, waaronder de manier waarop de telefoon wordt vastgehouden tijdens het gebruik...Sommige consumenten houden de mobiele telefoons tegen het lichaam, wat de FCC momenteel niet test..."

De realiteit is dat de gezondheid van de consument tot op de dag van vandaag in gevaar wordt gebracht door een sterk verouderde en gebrekkige wijze van testen van draadloze apparaten:

 • SAM certificatieproces is gebrekkig
 • De SAR-parameter is niet gemeten op 0 mm van oor- of lichaamsdelen, omdat getest wordt met een afstandshouder, geplaatst tussen het testmodel en het draadloze apparaat.

De gezondheid en veiligheid van het Europese publiek zijn verwaarloosd, aangezien mensen niet zijn geïnformeerd over hoe draadloze apparatuur op de veiligste manier te gebruiken (minimumafstand tot oor/lichaam, geen waarschuwing tegen het dragen van telefoons in zakken of dicht op het lichaam).

Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering stelt in punt 8.2.2: "hanteer passende risicobeoordelingsprocedures bij alle nieuwe soorten apparatuur, alvorens een toelatingsvergunning te verlenen".

en " doe, ten einde de kosten te verlagen, energie te besparen en het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen, onderzoek naar nieuwe soorten antennes, mobiele telefoons en apparatuur van het DECT-type, en moedig research aan naar de ontwikkeling van telecommunicatie op basis van andere technologieën die even efficiënt zijn, maar die minder negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid" in punt 8.1.5

Nieuwe veiligheidsvoorschriften moeten het volgende omvatten:

 • Auditieve/zintuiglijke grenzen voor alle zendende apparatuur in plaats van SAR-grenswaarden
 • Meting op 0 mm van hoofd, romp, lichaamsoppervlak en ledematen voor alle radiofrequenties uitgezonden door apparaten (met inbegrip van 60GHz en 5G banden) (N.B.: De nieuwste regelgeving in Frankrijk betreft meting bij ledematen).
 • De regels en sancties voor fabrikanten die zich niet aan de regels houden
 • Duidelijk gedrukte instructies op de voorpagina van gebruikshandleidingen over het veilige gebruik van de apparaten
 • Testen voor verschillende lichaamsmaten
 • Invoering van certificaten zoals "veilig voor zwangere vrouwen", "veilig voor borsten/testes/ogen"
 • Verbod op reclame voor draadloze apparatuur voor kinderen
 • Alle radioapparatuur die dicht bij het hoofd of lichaam zendt, moet de zendsterkte hoorbaar of zichtbaar weergeven (min & max niveaus), en beschikken over veilige bedieningsprocedures en instelbare automatische uitschakeling voor zendende apparatuur die niet in gebruik is
  • mobiele telefoons, tablets, notebooks, computers met wifi, draadloze apparatuur voor notebooks en computers, draadloze routers, draadloze modems, basisstations
  • draadloos verbonden speelgoed voor kinderen
  • draadloos verbonden smart wearables (draadloos verbonden horloges, brillen, koptelefoons en headsets, op het lichaam geplaatste camera's, virtual reality headsets, medische sensoren, fitness-trackers of -gordels, motorhelmen)
  • voertuigen die draadloos met het internet zijn verbonden of over bepaalde radioapparatuur beschikken (antennes die RF-EMF uitzenden), slimme fietsen, etc.
  • zendapparatuur ter aansturing of volgen van aangesloten kindervoertuigen, drones, modelbouw, slimme fietsen
  • portofoons en draadloze babyfoons
  • enz.
 • Op IoT-apparaten (slimme huishoudelijke apparatuur, draadloze beveiligingsmonitors, controllers, enz ..) moet de sterkte van het draadloze signaal hoorbaar/visueel weergegeven worden (min & max niveaus), en beschikken over veilige bedieningsprocedures en een instelbare automatische uitschakeling voor de zendende apparatuur die niet in gebruik is.

Radioapparatuur dient te worden beoordeeld a.h.v. de procedures die zijn opgenomen in Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU. Wij verzoeken de EU-Commissie om BEREC opdracht te geven in een databank bij te houden welke radioapparatuur toegelaten en afgewezen is.

Telkens wanneer een apparaattype een software-upgrade krijgt, moet het opnieuw aan deze beoordeling onderworpen worden. Dit is het belangrijkst wanneer de gebruikersfunctionaliteit van een apparaat verandert, bv. wanneer een apparaat een "SMART-apparaat" wordt, moet het opnieuw worden getest. In Frankrijk bijvoorbeeld, voert het nationaal agentschap zijn eigen onafhankelijke meetanalyse uit - een apparaat wordt niet op de Franse markt gebracht als het niet aan deze test voldoet.

Criteria voor maatregelen:

Er dient rekening te worden gehouden met de op voorzorgsmaatregelen gebaseerde grenswaarden die gegeven worden door EUROPAEM.

De regulering van vuile elektriciteit - hoogfrequente ruis en transiënten op het electriciteitsnet – dient naar lagere en hogere frequenties uitgebreid te worden dan die welke door de huidige normen worden gereguleerd.

Het toepassen van frequenties die overeenkomen met de natuurlijke frequentie van zuurstof of andere stoffen, moet worden verboden.

Er moet een voorzorgsbeleid worden gevoerd: Er mag geen uitrol of ingebruikname van 5G plaatsvinden zonder voorafgaande onpartijdige /evenwichtige evaluaties van de gevolgen voor het milieu en de gezondheid.

Juridische argumenten voor ons voorstel zijn:

 • Artikel 38 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, waarin staat: "In het beleid van de Unie wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming."
 • Artikel 114, lid 3, van het Verdrag betreffende de Werking van de EU (AANPASSING VAN WETGEVING): "De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten te verwezenlijken."
 • Artikel 169 van het VWEU bepaalt: "Om de belangen van de consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, draagt de Unie bij tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen."
 • Artikel 35 van het CFR bepaalt: "Eenieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden. Bij de bepaling en de uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd."
testing
© 2024 Europeans for safe connections.