Bescherming van ons leven

Voorstel 8

Zorg dat de lidstaten in gemeenten stralingsvrije gebieden aanwijzen. Roep alle natuurreservaten en –parken uit tot stralingsvrije gebieden.


Toelichting

Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa stelt in punt 8.1.4: ‘besteed bijzondere aandacht aan ‘elektrosensitieve’ personen die lijden aan een syndroom van intolerantie voor elektromagnetische velden en voer speciale maatregelen in om hen te beschermen, met inbegrip van het creëren van stralingsvrije zones die niet door het draadloze netwerk worden bestreken’.

Met dit voorstel wordt beoogd zones te creëren waar geen of slechts een laag niveau van RF-EMV aanwezig is, ter bescherming van de gezondheid van bijzonder gevoelige groepen mensen (b.v. elektrosensitieve of elektrohypersensitieve personen, zieken, ouderen, kinderen), alsmede van flora en fauna.

Slaapruimten moeten worden aangewezen als ruimten met de laagste blootstelling aan RF-EMV-straling om te bereiken dat het lichaam kan herstellen van de blootstelling van overdag. Ook de blootstelling aan zendmasten moet worden verminderd tussen 22.00 en 7.00 uur.

Zorg ervoor dat het openbaar vervoer Wi-Fi- en stralingsvrije opties biedt, zoals Wi-Fi- en mobiele communicatievrije compartimenten of voertuigen.

De rechtsgrondslag van voorstel 8 is de Habitatrichtlijn 92/43/EEG en valt onder ‘ruimtelijke ordening’.

Dit voorstel kan worden gebaseerd op artikel 192, lid 2, onder a), VWEU juncto artikel 191, lid 1, VWEU.

(Bijgewerkt in oktober 2022: Sommige lidstaten stellen een kaart van RF-zenders ter beschikking. Dergelijke kaarten kunnen een goed hulpmiddel zijn voor gemeenten om stralingsarme/vrije zones aan te wijzen en voor burgers om zich te oriënteren. Wij geven een lijst van dergelijke kaarten in de lidstaten)

Andere interessante kaarten:

low emf
© 2024 Europeans for safe connections.