Bescherming van ons leven

Voorstel 9

Vraag EU burgers om geïnformeerde toestemming alvorens hen bloot te stellen aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV), teneinde de menselijke gezondheid en bio-integriteit te beschermen.


Toelichting

Mensen worden in veel gevallen onvrijwillig bestraald door een combinatie van het de hele dag zenden van hun persoonlijke draadloze apparaten, maar ook van diverse zenders, binnen en buiten op hun werkplek, thuis, in openbare gelegenheden, in vervoermiddelen of in de buurt. Mensen gebruiken apparaten in hun standaardinstelling, op hogere intensiteit en met de meeste draadloze zenders de hele tijd ingeschakeld. Het merendeel van de bevolking is niet op de hoogte van het belang om de straling van de eigen apparaten tot een minimum te beperken wanneer ze niet worden gebruikt. De meeste burgers hebben geen mogelijkheid om de blootstellingsniveaus in hun omgeving te controleren.

Respecteer ieders recht op geestelijke en lichamelijke integriteit, overeenkomstig artikel 3 van het Handvest van de grondrechten en bescherm hun gezondheid, persoonlijke levenssfeer en veiligheid. Dit houdt het voorkomen in van elke verstoring en interferentie in hun biologische, chemische, elektrische en zintuiglijke processen en systemen door RF EMV.

Om ons voorstel uit te voeren:

 • moeten alle kleine cellen, kleine zenders en draadloze toegangspunten worden onderworpen aan milieubeoordelingen, bouwvergunningen en goedkeuring door bewoners.
 • moeten alle zendstations worden geregistreerd, aangewezen en gepubliceerd.
 • moet overwogen worden onderscheid te maken in aanbod van stralingssterkte voor mobiele / draadloze communicatie voor buiten en voor binnen. De Basiswet voor de Bondsrepubliek Duitsland Artikel 13 beschouwt de woning als onschendbaar.
 • Zorg voor de wettelijke mogelijkheid van bezwaar tegen RF EMV van naburige woningen, indien deze de waarden van de Building Biology Evaluatierichtlijnen overschrijdt.
 • Zorg dat er waarschuwingen (‘etikettering’) op de verpakking van mobiele apparatuur worden aangebracht met betrekking tot de schadelijke effecten ervan, met inbegrip van smartphones. Een soortgelijke aanpak is bijvoorbeeld bekend uit de Europese levensmiddelenwetgeving. Bevoegdheid kan worden verleend op grond van art. 114 VWEU.
 • Alle reclame voor draadloze apparatuur moeten waarschuwingen bevatten over stralingsrisico's.
 • Fabrikanten moeten worden opgedragen instructies voor veilig gebruik op de toestellen zelf te drukken en niet alleen in de handleidingen.
 • Toegankelijke gevaarlijke gebieden moeten bij de ingang en op andere openbare plaatsen en woonlocaties naar behoren en zichtbaar worden gemarkeerd met waarschuwingsborden ’Voorzichtig Niet-ioniserende straling’ ter bescherming van de bevolking en werknemers en een waarschuwingsbord voor burgers met pacemakers en andere implantaten. Er moet duidelijk worden aangegeven welke etiketten waar moeten worden toegepast.

Waarschuwing voor niet-ioniserende straling

Caution No-ionizing radiation and Caution pacemakers
 • Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering stelt in punt 8.2.3: ‘voer een duidelijke etikettering in waarop de aanwezigheid van microgolven of elektromagnetische velden, het zendvermogen of de specifieke absorptiesnelheid (SAR) van het apparaat en de eventuele gezondheidsrisico's in verband met het gebruik ervan zijn aangegeven’.
 • Wij zijn het niet eens met het streven van de EU om in alle lidstaten een vergunningvrije uitrol van Small Cells of draadloze toegangspunten te regelen met een dergelijke geplande dichtheid, zendend vermogen, in de dichte nabijheid van levende wezens (zie hoofdstuk 5G diepgaande analyse voor ITRE Commissie ) en ook met het gebruik van millimetergolven, waarvan de biologische effecten al tientallen jaren bekend zijn1.
 • Dit is in flagrante tegenspraak met het merendeel van onze eisen voor een gezonde en veilige omgeving. Deze aanpak zou onvermijdelijk leiden tot verzet van mensen die in de nabijheid wonen van nieuw gebouwde of geplande Small Cells.

(Bijgewerkt in januari 2022: In de VS hebben 24 staten nu een opt out-optie voor het probleem van de slimme meter. Nutsbedrijven moeten de eenvoudige, gemakkelijk haalbare en redelijke aanpassing van analoge, elektromechanische, niet-digitale nutsmeters toestaan voor alle gehandicapten die deze nodig hebben).

(Bijgewerkt in augustus 2022: Met betrekking tot het 4e punt "wettelijke mogelijkheid tot bezwaar" zodat burgers niet afhankelijk zijn van rechtbanken zoals mensen in Woughton on the Green, UK. Een wereldwijd telecominfrastructuurbedrijf CK Hutchinson wilde daar een 59 voet hoge 5G-mast plaatsen. Vorige maand wonnen bewoners van Blakelands een soortgelijke strijd, opnieuw tegen Hutchinsons, om te voorkomen dat er een 5G-mast op hun terrein werd geplaatst. Het was de tweede bouwaanvraag van het bedrijf voor dezelfde locatie en de gemeente heeft beide afgewezen. Het was een echt David en Goliath resultaat. )

(Bijgewerkt in augustus 2022: De rechter in Flower Hill, NY oordeelt dat de afwijzing door het dorp van aanvragen voor Small Cells legaal en redelijk was. De rechter citeerde uit de Telecommunicatiewet van 1996, en haalde de bepaling aan dat "niets in dit hoofdstuk de autoriteit van een staat of lokale overheid of een instantie daarvan over beslissingen betreffende de plaatsing, bouw en wijziging van persoonlijke draadloze dienstvoorzieningen zal beperken of beïnvloeden." )

Voetnoot

1 Zaliubovskaia, 1977: Biological effect of the millimeter-range radiowaves; PMID: 855273; https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/02/biological-effects-of-millimeter-wavelengths.-zalyubovskaya-declassif-by-cia-1977-biol-eff-mm-waves.pdf

© 2024 Europeans for safe connections.