Oplossingen

Bescherming van ons milieu

Maak strengere regelgeving om het milieu te beschermen tegen de impact van 5G en digitalisering

5G en de introductie van het internet der dingen zullen zeker geen stap in de richting van een energie-efficiënte en duurzame toekomst zijn, maar zullen in grote mate bijdragen tot vervuiling en uitputting van hulpbronnen. Tegen 2025 zouden zij goed kunnen zijn voor 20 % van het wereldwijde elektriciteitsverbruik.


Acht voorstellen om in EU-wetgeving om te zetten:

Voorstel 11

Actualiseer Richtlijn 2011/92/EU om de uitrol van 5G en alle telecommunicatie toe te voegen als projecten in bijlage 1 om te verzekeren dat dergelijke projecten onderworpen worden aan een milieueffectenbeoordeling of een onderzoek zoals voorgeschreven door de richtlijn.

Lees meer

Voorstel 12

Verminder het enorme elektriciteitsverbruik dat veroorzaakt wordt door digitale communicatietechnologie door in het actieplan van de Europese Green Deal prioriteit te geven aan bekabelde en energiezuinige oplossingen.

Lees meer

Voorstel 13

Neem “Afval van elektrische en elektronische apparatuur” (AEEA), andere afvalproducten en de milieueffecten van mijnbouw voor zeldzame aardmineralen en metalen die gebruikt worden in elektronische apparatuur, op in het ‘Zero pollution action plan’ om verontreiniging tot nul terug te brengen.

Lees meer

Voorstel 14

Actualiseer de Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG door strikte limieten vast te stellen voor de verspilling van hulpbronnen en energie, wat betreft alle verbonden apparatuur, waaronder antennes en satellieten.

Lees meer

Voorstel 15

Erken alle biologisch schadelijke parameters van RF EMV als verontreinigend. Neem deze op in alle relevante EU-beleidsstukken en –richtlijnen.

Lees meer

Voorstel 16

Neem de monitoring van alle biologische schadelijke parameters van RF EMV op in Milieumonitoringsprogramma’s, de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030, de EU-doelstellingen voor natuurherstel, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn en Natura 2000-gebieden.

Lees meer

Voorstel 17

Roep op tot een onmiddellijk wereldwijd moratorium op megaconstellaties van 5G-satellieten totdat de nadelige milieueffecten zijn opgelost.

Lees meer

Voorstel 18

Maak van het beoordelen van de milieueffecten van alle ruimtevaartprojecten een prioriteit binnen het Europees ruimtevaartbeleid.

Lees meer
demand environment
© 2024 Europeans for safe connections.