Bescherming van ons milieu

Voorstel 11

Actualiseer Richtlijn 2011/92/EU om de uitrol van 5G en alle telecommunicatie toe te voegen als projecten in bijlage 1 om te verzekeren dat dergelijke projecten onderworpen worden aan een milieueffectenbeoordeling of een onderzoek zoals voorgeschreven door de richtlijn.


Toelichting

In Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de effecten van bepaalde plannen en programma's op het milieu staat "...een milieubeoordeling moet worden uitgevoerd voor alle plannen en programma's ... die zijn opgesteld voor ... telecommunicatie…".

Daarom moet Richtlijn 2011/92/EU betreffende de beoordeling van de effecten van bepaalde openbare en particuliere projecten op het milieu worden geactualiseerd en alle telecommunicatie, inclusief 5G, omvatten.

Verwijzing naar relevante wetenschap is te vinden in de Juridische Opinie over 5G van de Deense advocaat Christian F. Jensen en de conclusie: "Het opzetten en activeren van een 5G-netwerk - zoals het momenteel wordt beschreven - zal in strijd zijn met het huidige mensenrecht en milieurecht zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind, EU-regelgeving en de Bern- en Bonn-conventies ter bescherming van natuurlijke habitats en migrerende soorten".

De Spaanse Ombudsman heeft geoordeeld dat in het Spaanse Nationale 5G-actieplan geen rekening is gehouden met milieuaspecten. De Ombudsman heeft een standpunt ingenomen ten aanzien van het 5G-implementatieplan na de klacht die werd ingediend door AVAATE en de conclusie is duidelijk: de implementatie van 5G-technologie in Spanje is niet vooraf door de autoriteiten onderworpen aan een milieubeoordeling.

In het door Ombudsman Francisco Fernández Marugán ondertekende besluit wordt benadrukt dat het Ministerie, via zijn Staatssecretaris, verschillende artikelen in Wet 21/2013 op de Milieubeoordeling heeft genegeerd, heeft nagelaten het ontwerp-5G-plan en de ontwerp-5G-pilotprojecten voor te leggen aan de verantwoordelijke milieu-instantie. Zoals de Ombudsman stelt, zullen de proefprojecten een frequentieband gebruiken waarvoor nog geen veilige blootstellingslimieten zijn vastgesteld, wat volledig in strijd is met het voorzorgsbeginsel.

Invoering van 5G op basis van illegale bevoegdheidsverdeling

De EU heeft echter de technische voorwaarden voor de uitrol van 5G drastisch gewijzigd door de bevoegdheid van de lidstaten te schrappen en diverse technische apparatuur vergunningsvrij te verklaren overeenkomstig Verordening 2020/1070. Op deze manier worden de lokale milieuwetten overruled en kan de industrie elk soort apparaat installeren, hoe schadelijk voor het milieu dan ook.

Deze strategie heeft het mogelijk gemaakt om 5G-netwerken in Europa uit te rollen zonder voorafgaande gezondheids- en milieueffectbeoordelingen, en omdat de implementatie verplicht werd gesteld, hadden de lidstaten niets meer op dit gebied in te brengen. Hoewel de verschillende activiteiten lokaal normaliter onderworpen worden aan beoordelingen van de effecten op het milieu, zijn de blootstelling van de omgeving aan straling, inclusief de gevaarlijke RF EMV-straling, en de effecten van digitalisering hiervan vrijgesteld. Daarom kunnen de lidstaten hun verplichting om de bevolking tegen dergelijke blootstelling te beschermen, niet nakomen, ook al wordt door de nationale wetgeving van hen geëist dat zij een ​​gezonde en veilige omgeving te waarborgen voor de mensen die daar wonen.

De aanleg van 5G-infrastructuur is niet alleen een kwestie van nieuwe technologie, maar heeft ook gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. De EU heeft een gedeelde bevoegdheid op deze gebieden en kan niet, zoals hierboven beschreven, buiten zijn eigen bevoegdheden treden en de bevoegdheid van de lidstaten afschaffen.

Wij stellen voor dat de oorspronkelijk aan de lidstaten verleende bevoegdheid om de milieueffecten van het vrijkomen van RF-EMV in het milieu te beoordelen, in ere wordt hersteld, zodat deze bevoegdheid onder de nationale wetgeving valt en kan worden onderworpen aan een voorafgaande effectbeoordeling door een nationale autoriteit

Daarom moeten Richtlijn 2018/1972 en Verordening 2020/1070 worden afgeschaft of gewijzigd in een aanbeveling.

Juridische argumenten voor ons voorstel zijn :

Artikel 3 van het VEU : " De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa op basis van evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een zeer concurrerende sociale markteconomie, gericht op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. Het bevordert de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. "

Artikel 35 van het CFR, Gezondheidszorg: " Iedereen heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en recht op medische behandeling onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de nationale wetten en praktijken. Een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid wordt gewaarborgd in de definitie en uitvoering van al het beleid en al de activiteiten van de Unie. "

Artikel 37 van het CFR, Milieubescherming: " Een hoog niveau van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gegarandeerd in overeenstemming met het beginsel van duurzame ontwikkeling. "

© 2024 Europeans for safe connections.