Bescherming van ons milieu

Voorstel 12

Verminder het enorme elektriciteitsverbruik dat veroorzaakt wordt door digitale communicatietechnologie door in het actieplan van de Europese Green Deal prioriteit te geven aan bekabelde en energiezuinige oplossingen.


Toelichting

Overeenkomstig Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, stelt de Unie de energie-efficiëntie en de noodzaak om het energiegebruik los te koppelen van de economische groei centraal in de energiestrategie van de Unie. Maar veel apparaten maken inbreuk op deze richtlijn:

— veel wifi-routers, omdat het standaard zendvermogen op het maximum is ingesteld ze in verschillende frequentiebereiken tegelijk worden gebruikt: 2,4 / 5 / 6 / 60 GHz

— veel draadloze slimme meters, omdat ze omdat zij onnodig energie verbruiken door een constante controle van apparaten en omdat ze vervuilde elektriciteit veroorzaken. Elektrische/telefoon- en glasvezelkabels kunnen allemaal worden gebruikt om gegevens aan de slimme meter over te dragen.

— Het voorspelde energieverbruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT)-apparaten en -diensten - smartphones, computers, datacenters, antennes, internet, enz.- zou in 2025 tot 20% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik uitmaken. Daarnaast zouden de broeikasgassen afkomstig van ICT in 2040 meer dan 14% bedragen.

In plaats van een oplossing voor klimaatverandering te vormen, zal de ecologische voetafdruk van de digitale economie met 5G juist enorm groot worden, waardoor de wereldwijde eco-sociale crisis onomkeerbaar verergert.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft het advies Veilig 5G-implementatie – EU-toolbox gepubliceerd. In punt 4.1 staat:
"...Het EESC acht het van essentieel belang dat 5G gericht is op een beter circulair gebruik van grondstoffen en op het verkleinen van de grote energie-gerelateerde CO2-voetafdruk. ..."

Volgens The Shift Project: "Het energieverbruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) stijgt elk jaar met 9%. Het is mogelijk om deze groei te beperken tot 1,5% per jaar door over te gaan op zuinige digitale praktijken. De digitale transitie zoals die die momenteel wordt uitgevoerd, draagt ​​meer bij aan de opwarming van de aarde dan deze helpt te voorkomen. Er moet daarom dringend actie worden ondernomen."

Volgens Frédéric Bordage, een Franse expert in groene IT en digitale soberheid, kan de ecologische voetafdruk van de digitale wereld worden verbeterd door gebruik te maken van laag-digitale technologie: "het idee van een laag-digitale technologie is om robuuste, eenvoudige, impactarme en zeer wijdverbreide digitale technologieën zoals 2G, sms, enz. te gebruiken om aan de dagelijkse behoeften te voldoen. Uit de meeste feedback die de afgelopen 10 jaar is verzameld, blijkt dat deze aanpak niet als een achteruitgang wordt beschouwd, maar juist goed wordt ontvangen door gebruikers en dat hij economische waarde creëert. Radicaal ecodesign streeft ernaar het gebruik van low- en high-tech digitale middelen te coördineren om zo goed mogelijk in de behoeften van de mensheid te voorzien en tegelijkertijd onze digitale voetafdruk aanzienlijk te verkleinen. Om af te sluiten met een eenvoudig voorbeeld: het is niet nodig om over een ​​smartphone van de nieuwste generatie in 4G of 5G te beschikken om toegang te krijgen tot weersvoorspellingen. Met een eenvoudige sms kan de voorspelling ook op een 2G-mobiele telefoon worden doorgegeven. Het berekenen van weersvoorspellingen vereist daarentegen het gebruik van geavanceerde technologieën."

Miguel Coma, ingenieur in telecommunicatie en ontwikkelaar van informatietechnologie, betoogt in zijn artikel Green 5G or red alert? dat 5G niet zal bijdragen aan een duurzame toekomst zoals Huawei beweert in Green 5G: Building a sustainable World. “Voor vandaag wil ik dat we ons realiseren hoeveel energie 5G zou gaan verbruiken: bij elkaar meer dan drie keer de totale hoeveelheid energie die Zweden momenteel gebruikt voor industrieën, transport, elektriciteit, woningen, scholen, enz. Om 5G wereldwijd van energie te voorzien, zouden er 36 kernreactoren van de nieuwe generatie moeten worden gebouwd, 7800 enorme offshore windturbines of gelijkwaardige energiecentrales die andere energiebronnen gebruiken.

5G zou de CO2-uitstoot met 250 megaton (Mt CO2) verhogen. Dit is zeven keer de totale CO2-uitstoot van Zweden, of een vierde van de uitstoot die wereldwijd door de luchtvaart wordt gegenereerd (vóór Covid-19). Het zou hoogstwaarschijnlijk onze doelstellingen voor koolstofneutraliteit en verminderde uitstoot in gevaar brengen.

Huawei stelt dat informatiecommunicatietechnologieën (ICT) de uitstoot van broeikasgassen in andere industrieën in 2020 met 15% zou kunnen verminderen. Deze claim is gebaseerd op een oud (2008) rapport dat de meeste aspecten van wereldwijde ICT onderzocht. Wat mobiele breedbandnetwerken (3G, 4G, 5G) betreft, werd in feite melding gemaakt van een forse stijging van de broeikasgasemissies, en geen potentiële CO2-besparingen in andere sectoren.

5G-antennes hebben veel grotere batterijen nodig dan 4G-antennes, waardoor het wereldwijde energieverbruik alleen maar toeneemt. De productie van grotere batterijen zal de ertswinning en de uitstoot van broeikasgassen doen toenemen.

5G zal naar verwachting ook dataverkeer verschuiven van bestaande, bekabelde netwerken naar veel minder efficiënte mobiele netwerken, gezien de enorme hoeveelheden energie (drie keer de voetafdruk van Zweden) die 5G nodig zal hebben, voornamelijk uit fossiele brandstoffen.

Volgens het Verdrag van Aarhus hebben EU-burgers het recht op ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de meest actuele wetenschappelijke gegevens wanneer de EU beleid vaststelt voor de bescherming van het milieu. Burgers hebben recht op toegang tot milieu-informatie, op inspraak in besluitvormingsprocessen op milieugebied en op toegang tot de rechter.

Met betrekking tot de uitrol van 5G is de EU-burgers niet gevraagd of we deze alomtegenwoordige draadloze digitale ontwikkeling willen, die blijkbaar zal leiden tot een enorme toename van het energieverbruik en een stijgende CO2-voetafdruk zal hebben. Zeer belangrijke zaken waar onze politici het niet over hebben!

Juridische argumenten voor ons voorstel zijn:

— Artikel 3 van het VEU, waarin "De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa op basis van evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een zeer concurrerende sociale markteconomie, gericht op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. Het bevordert de wetenschappelijke en technologische vooruitgang."

— Artikel 21, onder f), van het VEU : "helpt bij het ontwikkelen van internationale maatregelen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en het duurzame beheer van de mondiale natuurlijke hulpbronnen, teneinde duurzame ontwikkeling te waarborgen"

— Artikel 4, onder i), van het VWEU over energie

— Artikel 191 VWEU over het voorzorgsbeginsel en milieubescherming.

— Artikel 194, onder c), van het VWEU: " bevordert energie-efficiëntie en energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare vormen van energie. "

— Artikel 37 van het CFR over milieubescherming: " Een hoog niveau van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gegarandeerd in overeenstemming met het beginsel van duurzame ontwikkeling. "

Verdrag van Aarhus

— Volgens het Voorstel voor een verordening tot wijziging van de verordening van AarhusDe EU-instanties moeten het publiek bij de zaak betrekken wil de Europese Green Deal slagen en blijvende verandering teweeg brengen. Het publiek is en moet een drijvende kracht achter de overgang blijven en moet de middelen hebben om actief betrokken te worden bij het ontwikkelen en uitvoering van nieuw beleid.

(Bijgewerkt in januari 2023: Nieuwe studie gepubliceerd met de titel 5G-netwerkuitrol en het bijbehorende energieverbruik in het VK: Een verkenning van complexe systemen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162522002049

"Netwerkverdichting kan een aantal milieu- en economische problemen veroorzaken. Uit een scenario waarbij een gemiddelde vraag als voorbeeld wordt genomen, blijkt dat het elektriciteitsverbruik van het radiotoegangsnetwerk van 5G goed zal zijn voor meer dan 2,1% van de totale elektriciteitsproductie en indirect zal leiden tot 990.404 ton koolstofemissies in 2030.")

crying earth
© 2024 Europeans for safe connections.