Bescherming van ons milieu

Voorstel 14

Actualiseer de Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG door strikte limieten vast te stellen voor de verspilling van hulpbronnen en energie, wat betreft alle verbonden apparatuur, waaronder antennes en satellieten.


Toelichting

De lancering van 5G zal naar verwachting een overvloed aan nieuwe onderling verbonden apparaten op de markt brengen, waarvan de meeste hun voorgangers zullen vervangen. Zo wordt de cyclus van nieuw kopen en oud weggooien dus aanzienlijk gestimuleerd. In plaats van de milieu-impact te verminderen en energie te besparen, zal er een hele nieuwe industrie komen die duizenden satellieten bouwt en nieuwe generaties van een exploderende hoeveelheid antennes en elektronische apparaten, waaronder honderden miljoenen mobiele telefoons, tablets enzovoort.

De Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG is een richtlijn naar Europees recht die eisen stelt aan het milieuvriendelijk ontwerpen van "energiegerelateerde producten" (ErP) in de gemeenschappelijke interne markt van de Europese Unie.

Bij de herziening van de richtlijn in 2009 werd het toepassingsgebied uitgebreid tot energiegerelateerde producten zoals ramen, isolatiematerialen en bepaalde waterverbruikende producten.

Het uiteindelijke doel van de Ecodesign Richtlijn is dat fabrikanten van energieverbruikende producten (EvP) in de ontwerpfase verplicht worden om het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten van producten te verminderen. Hoewel de richtlijn in de eerste plaats tot doel heeft om het energieverbruik te verminderen, wordt ook rekening gehouden met andere milieufactoren: materiaalgebruik, watergebruik, vervuilende emissies, afvalkwesties en recycleerbaarheid. Tot dusver vallen meer dan 40 producten onder deze richtlijn.

We roepen de Europese Commissie op om alle groepen apparaten die gepaard gaan met digitalisering, met name die welke in de eerste paragraaf worden genoemd, op te nemen in de Ecodesign Richtlijn om hun energie- en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, evenals hun energiezekerheid en vermindering van de vraag naar natuurlijke hulpbronnen.

Volgens het nieuwe actieplan voor de circulaire economie van de EU moeten alle elektronische apparaten, met name die welke worden gebruikt voor digitalisering, ook geschikt worden gemaakt voor een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie, afvalvermindering en ervoor zorgen dat de prestaties van koplopers in duurzaamheid gaandeweg de norm worden " De Ecodesign Richtlijn is een mogelijk aanknopingspunt voor deze doelstellingen.

Bedenk dat bekabelde verbindingen altijd enorme energiebesparingen opleveren in vergelijking met wifi zonder in te boeten aan comfort.

De EU is bevoegd om het milieu te beschermen via het voorzorgsbeginsel in artikel 191 van het VWEU.

polluted earth
© 2024 Europeans for safe connections.