Bescherming van ons milieu

Voorstel 15

Erken alle biologisch schadelijke parameters van RF EMV als verontreinigend. Neem deze op in alle relevante EU-beleidsstukken en –richtlijnen.


Toelichting

De blootstelling aan RF EMV is ten opzichte van de uiterst lage natuurlijke niveaus met ongeveer 1018 keer zo hoog geworden en deze straling kan reactieve zuurstofverbindingen (ROS) en cellulaire of systemische oxidatieve stress veroorzaken bij alle levensvormen.

Argumenten om RF EMV te aanvaarden als potentieel verontreinigend

Citaat van Planetary elektromagnetic pollution: it is time to assess its impact, gepubliceerd op www.thelancet.com:

Door de toename van elektromagnetische vervuiling van de aarde als gevolg van de exponentiële toename van het gebruik van persoonlijke draadloze communicatieapparatuur (bijv. mobiele of draadloze telefoons en apparaten met WiFi of Bluetooth) en de infrastructuur die deze mogelijk maakt, zijn de niveaus van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling rond de frequentieband van 1 GHz, die meestal wordt gebruikt voor moderne draadloze communicatie, zijn van extreem lage natuurlijke niveaus ongeveer 1018 zo hoog geworden ( figuur ). Radiofrequente elektromagnetische straling wordt ook gebruikt voor radar, beveiligingsscanners, slimme meters en medische apparatuur (MRI, diathermie en radiofrequente ablatie). Het is waarschijnlijk de snelst toenemende, door mensen veroorzaakte milieublootstelling sinds het midden van de 20e eeuw, en de niveaus zullen opnieuw aanzienlijk stijgen, aangezien technologieën zoals het Internet of Things - het Internet der Dingen en 5G miljoenen meer radiofrequentiezenders aan onze omgeving toevoegen.

graph

Argumenten dat RF EMV potentieel biologisch schadelijk is

Citaat van Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and Consequences for Health (door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden en oxidatieve stress - biologische effecten en gevolgen voor de gezondheid), gepubliceerd in The International Journal of Molecular Sciences, maart 2021:

"Tegelijk met het steeds toenemende gebruik van elektrische apparaten en mobiele communicatiesystemen, is blootstelling van het publiek en beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) in het extreem lage frequentie- en radiofrequentiebereik een veelbesproken milieurisicofactor voor de gezondheid geworden. Radiofrequentie (RF)EMV en extreem laagfrequente (ELF)MV zijn door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) ingedeeld als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (Groep 2B). De productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS), die mogelijk leiden tot cellulaire of systemische oxidatieve stress, bleek vaak te worden beïnvloed door EMV-blootstelling bij dieren en cellen. In dit overzicht vatten we de belangrijkste experimentele bevindingen samen over oxidatieve stress gerelateerd aan blootstelling aan EMV, afkomstig uit dier- en celstudies van het laatste decennium. De waarnemingen worden besproken in de context van moleculaire mechanismen en functionaliteiten die relevant zijn voor de gezondheid, zoals neurologische functie, genoomstabiliteit, immuunrespons en voortplanting. De meeste dierstudies en veel celstudies toonden verhoogde oxidatieve stress aan, veroorzaakt door RF-EMV en ELF-MV. Om het risico voor de menselijke gezondheid door blootstelling van de mens in te schatten, moeten ook experimentele studies bij mensen en epidemiologische studies worden beschouwd."

Juridische argumenten voor ons voorstel zijn:

Gezien bovenstaande argumenten en art. 1, 2, 3, 6, 7, 24, 35, 37, in de CFR is het absoluut noodzakelijk om RF EMV te bestempelen als verontreinigend en dat deze moet worden gecontroleerd en beperkt voor een goede bescherming van al het leven op aarde.

geese
© 2024 Europeans for safe connections.