Bescherming van ons milieu

Voorstel 16

Neem de monitoring van alle biologische schadelijke parameters van RF EMV op in Milieumonitoringsprogramma’s, de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030, de EU-doelstellingen voor natuurherstel, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn en Natura 2000-gebieden.


Detailed explanation

Honderden peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken, onafhankelijk van de industrie, geven duidelijk aan dat verschillende RF EMF - parameters biologische effecten veroorzaken bij stralingsniveaus beneden de huidige grenswaarden. Het stralingsniveau zal stijgen met de inzet van 5G (ref. Planetary elektromagnetic pollution: it is time to assess its impact, gepubliceerd op www.thelancet.com).

De Legal Opinion on 5G door de advocaat Christian F. Jensen concludeert dat de inzet van 5G in strijd is met de huidige milieuwetten (Habitat- en Vogelrichtlijn) in de EU-regelgeving en de Bern- en Bonn -conventies ter bescherming van natuurlijke leefgebieden en migrerende soorten.

De biodiversiteit neemt af. De in 27 jaar tijd meer dan 75% afname van de totale biomassa van vliegende insecten in beschermde gebieden moet worden veroorzaakt door andere verontreinigingen dan de reeds bekende. * 1

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft het advies Secure 5G-deployment – EU-toolbox gepubliceerd . In de punten 1.4 en 4.3 staat het volgende:
"... Het EESC verzoekt de Commissie nauwlettend toe te zien op de voortgang bij de uitrol en het daadwerkelijke gebruik van 5G en roept de lidstaten op het proces verder te versnellen en te zorgen voor een verantwoorde uitvoering, waarbij wordt gelet op alle veiligheids- en beveiligingsaspecten, waaronder die met betrekking tot de impact van 5G-technologie op de volksgezondheid en levende ecosystemen, de sociale en economische impact, de impact op concurrentie, onderwijs en opleiding, en de eerbiediging van grondrechten."

Juridisch argument voor ons voorstel:

— Artikel 3, lid 3, van het VEU: " De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa op basis van evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een zeer concurrerende sociale markteconomie, gericht op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu . Het bevordert de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. "

— Artikel 21, onder f), van het VEU: " helpen bij de ontwikkeling van internationale maatregelen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en het duurzame beheer van de mondiale natuurlijke hulpbronnen, teneinde duurzame ontwikkeling te waarborgen "

— artikel 13 van het VWEU; Deze bepaling is in twee opzichten van belang:

* het herkent dieren als "voelende wezens"

* het vereist van de Unie en haar lidstaten dat zij bij (i) het formuleren en (ii) het uitvoeren van het beleid van de Unie op bepaalde belangrijke gebieden " volledig rekening houden met de welzijnseisen van dieren "

— Overeenkomstig artikel 191 van het VWEU moet het beleid van de Unie bijdragen tot de instandhouding, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu en " maatregelen op internationaal niveau bevorderen om regionale of mondiale milieuproblemen aan te pakken ". Het beleid van de Unie " moet gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel en op de beginselen dat preventieve maatregelen moeten worden genomen, dat milieuschade bij voorrang aan de bron moet worden verholpen en dat de vervuiler moet betalen ."

— Artikelen 192 en 193 VWEU

— Artikel 37 van de CFR

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Volgens al het bovenstaande moet de Unie onmiddellijk juridische stappen ondernemen om de natuur en wilde dieren in alle EU-landen te beschermen. De Unie houdt rekening met de beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens en de mogelijke voordelen en kosten van actie of het uitblijven van actie.

(Bijgewerkt in december 2022: Frontiers in Public Health publiceerde nieuwe studie over de unieke fysiologie van niet-menselijke soorten, hun buitengewone gevoeligheid voor zowel natuurlijke als antropogene EMV: "Alle bestaande blootstellingsnormen zijn alleen voor mensen; wilde dieren zijn onbeschermd, ook binnen de veiligheidsmarges van bestaande richtlijnen, die ongeschikt zijn voor trans-species gevoeligheden en verschillende niet-menselijke fysiologie. Mechanistische, genotoxische en potentiële ecosysteemeffecten worden besproken." *2)

Voetnoten

1 Hallmann et al, 2017: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

2 Levitt et al, 2022: Low-level EMF effects on wildlife and plants: What research tells us about an ecosystem approach; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.1000840/full

butterfly
© 2024 Europeans for safe connections.