Bescherming van ons milieu

Voorstel 17

Roep op tot een onmiddellijk wereldwijd moratorium op megaconstellaties van 5G-satellieten totdat de nadelige milieueffecten zijn opgelost.


Toelichting

Er zijn al plannen voor meer dan 100.000 telecommunicatiesatellieten.

(Bijgewerkt in januari 2022: 441.449 LOW EARTH ORBIT SATELLIETEN in werking, goedgekeurd en voorgesteld)

Alleen al de enorme omvang van de vervuiling die ze zullen veroorzaken en het risico dat ze vormen voor het elektromagnetische veld van de aarde dat het leven op de planeet in stand houdt, maakt hun goedkeuring een schending van het Verdrag inzake de ruimte - Outer Space Treaty (artikel IV, vraag over 5G-satellites being weapons) en een overtreding van de VN-richtlijnen voor de duurzaamheid op lange termijn van activiteiten in de ruimte, richtlijn 2.2 (c), die vereist een zodanig gebruik van de ruimte " dat (de) schadelijke verontreiniging en ook nadelige veranderingen in het milieu van de aarde wordt voorkomen " en ook " risico's voor mensen, eigendommen, de volksgezondheid en het milieu in verband met de lancering, operatie in de baan om de aarde en het terugkeren van voorwerpen uit de ruimte”. Ze bedreigen ook astronomie en radioastronomie, bestaande satellieten en andere wetenschappelijke of technologische investeringen in de ruimte die in het belang van de mensheid zijn (…).

De EU heeft binnen het Europese ruimtebeleid beloofd om " verantwoordelijk gedrag in de ruimte te bevorderen en de ruimteomgeving te behouden en te beschermen voor vreedzaam gebruik door alle naties " en heeft de verplichting om het milieu te beschermen in het kader van het VEU.

Daarom vragen we de Unie om een ​​beroep te doen op relevante internationale verdragen en om een ​​onmiddellijke stopzetting van de wereldwijde lancering van megaconstellaties van telecommunicatiesatellieten in afwachting van een bevredigende beoordeling van hun milieueffecten en de daaruit voortvloeiende beperking/verbod van kunstmatige constellaties.

De schadelijke gevolgen van megaconstellaties van 5G-radiogolven die satellieten uitzenden, zijn talrijk en zeer ernstig:

 • Verandering van het natuurlijke elektromagnetisme van de aarde dat het leven op de planeet in stand houdt. Kunstmatige door de mens gecreëerde RF straling van zenders op de grond en in de ruimte is al schadelijk voor het elektromagnetisme van de aarde. De mechanismen zijn goed gedocumenteerd. Radiogolven bereiken de ionosfeer en de magnetosfeer en werken in op de Van Allen-gordels, waardoor elektronenregen wordt geproduceerd die de elektrische eigenschappen van de atmosfeer wijzigt. Communicatiesatellieten die direct in de ionosfeer worden ingezet en die krachtige RF-stralen uitzenden, zullen dus elektronenregen veroorzaken. En zullen het Earth’s Global Electrical Circuit – het wereldwijde elektrische circuit van de aarde dat de elektrische eigenschappen van volledig natuurlijke fenomenen regelt, verder vervuilen, inclusief het leven zelf, met de volgende belangrijkste gevolgen:
 • Toename van straling op grondniveau. 5G-satellieten zullen hetzelfde type phased array-antennes gebruiken als 5G-systemen op de grond, en krachtige, gerichte bundels microgolfstraling uitzenden waarvan is bewezen dat ze de gezondheid van mensen, dieren en planten nadelig beïnvloeden. Ze zullen gebieden van de aarde bestralen die niet door andere zenders worden bereikt, en hun straling toevoegen aan 5G-transmissies op de grond van miljarden IoT-objecten.
 • Toename van luchtvervuiling en aantasting van de ozonlaag door raketuitlaatgassen en het verbranden van satellieten bij terugkeer in de atmosfeer. Met het totale aantal geplande satellieten en rekening houdend met hun korte levensduur (5 jaar), wat betekent dat ze vaak zullen worden afgedankt en vervangen, kan het aantal satellietlanceringen en de-omloopbaan 5.000 tot 10.000 per jaar bedragen, of 10 tot 20 per dag. Raketuitlaatgassen zijn extreem vervuilend: vaste en vloeibare brandstoffen vernietigen de ozonlaag en kerosine levert enorme hoeveelheden roet op grote hoogte. Het gecombineerde effect van beide soorten brandstoffen zal de temperatuur op aarde doen stijgen. De op kwik gebaseerde raketbrandstof die momenteel wordt ontwikkeld, zou krachtige neurotoxines over de aarde kunnen verspreiden als zich een ongeluk voordoet. De verbrandingsgassen van terugkerende satellieten moeten nog volledig beoordeeld worden op hun milieu-impact, maar zullen ongetwijfeld leiden tot een enorme vervuiling met gevaarlijke chemische stoffen in de onderste atmosfeer.
 • Toename van ruimtepuin en Kessler-effect. De gevaren van ruimtepuin, zo'n 20.000 in kaart gebrachte objecten, waaronder ruimtevaartuigen, rakettrappen, ter ziele gegane satellieten en gefragmenteerde missies, zijn al een grote zorg voor alle ruimtevaartondernemingen. Naarmate het aantal objecten in een baan om de aarde toeneemt, neemt ook het risico op botsingen en de mogelijkheid van een kettingreactie toe als objecten desintegreren en achtereenvolgens botsen (Kessler-effect). In het slechtste geval zou de ruimte honderden jaren onbruikbaar maken. Satellieten die uitvallen of onbestuurbaar worden door bijvoorbeeld een zonnevlam, vergroten het risico hierop.
 • Effecten op de navigatie en het voortbestaan ​​van dieren in het wild: er is al vastgesteld dat lichtvervuiling vanaf de grond grote schade toebrengt aan dieren in het wild. Hieraan moeten we nu de kunstmatige helderheid van de nachtelijke hemel van satellieten toevoegen die de sterren overstraalt en lichtgevoelige biologische systemen aantast, en die al is geschat op een toename van 10% ten opzichte van de natuurlijke helderheid van de nachtelijke hemel.
 • Ernstige obstructie van optische en radioastronomie. Het belang van astronomie en radioastronomie kan niet worden onderschat: ze vergroten onze kennis van het heelal en zijn cruciaal om de risico's van ruimteweer, meteorieten, enz. te beoordelen. 5G-megaconstellaties betekenen een dramatische verslechtering voor de wetenschappelijke kwaliteit van een enorme reeks astronomische waarnemingen, en wel op vier manieren:
  • Doorkruisde en beschadigde waarnemingen met heldere parallelle strepen op alle breedtegraden. Compensatieprocedures zoals het verduisteren van satellieten werken niet, aangezien de satellieten de astronomische beelden op alle golflengten beschadigen.
  • Toenemende lichtvervuiling : satellietvloten reflecteren en verspreiden zonlicht. Van dit skyglow-effect is reeds vastgesteld dat het de helderheid van de nachtelijke hemel met 10% heeft doen toenemen ten opzichte van het natuurlijke niveau. Dit overschrijdt al de kritische grens die in 1979 door de Internationale Astronomische Unie is aangenomen voor het maximaal toelaatbare niveau van lichtvervuiling op de locaties van astronomische observatoria. Hoeveel meer lichtvervuiling zullen tienduizenden satellieten produceren?
  • Interferentie met radioastronomische waarnemingen omdat hun communicatiebanden op alle subbanden overlappen met de radioastronomische banden. Dit is nu al schadelijk voor radioastronomische waarnemingen. Daar moeten we de interferentie van de basisstations op aarde en de biljoenen zendobjecten van het geplande IoT over slechts een paar jaar aan toevoegen. Radioastronomen vrezen terecht dat radioastronomie zal verdwijnen als 5G-satellieten en grondgebonden 5G en IoT blijven worden toegepast.
  • Vergroting van het risico op schade aan astronomische instrumenten in de ruimte, zoals bij de Hubble-telescoop, die al aanzienlijke schade heeft opgelopen door botsend ruimtepuin. Vanwege al deze schade aan de Wetenschap vragen ook astronomen om een moratorium op satellietconstellaties en alle technologieën die een negatieve invloed kunnen hebben op astronomische waarnemingen vanuit de ruimte en vanaf de grond of gevolgen kunnen hebben voor de wetenschappelijke, technologische en economische investeringen in andere astrofysische projecten. Ze betwisten de wettigheid van nationale instanties zoals de FCC om satellietconstellaties toe te staan ​​zonder rekening te houden met hun milieueffecten en de impact voor de wetenschap en eisen dat deze projecten internationaal worden geëvalueerd en beperkt tot de strikt noodzakelijke implementaties in overeenstemming met het Outer Space Treaty en de VN-richtlijnen voor de Duurzaamheid op lange termijn van activiteiten in de ruimte.
 • Aantasting van atmosferische metingen en weersvoorspellingen: de Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de ernst van interferentie veroorzaakt door de 5G-signalen, die de weersvoorspellingen nadelig zullen beïnvloeden met ernstige gevolgen voor het beheer van natuurrampen.
 • Vernietiging van het zicht op de nachtelijke hemel,het is van groot belang dat dit natuurlijke en culturele erfgoed van de mensheid wordt beschermd en bewaard voor toekomstige generaties.

Gezien al deze enorme gevaren moeten er onmiddellijk maatregelen worden genomen om de mens en het milieu te beschermen in overeenstemming met ethische vereisten en internationale overeenkomsten.

Bovendien zijn de burgers van Europa en de wereld niet betrokken geweest bij de beslissing over de inzet van 5G-satellieten met hun immense milieu-impact. Volgens het Verdrag van Aarhus hebben EU-burgers het recht ervoor te zorgen dat de meest actuele wetenschappelijke gegevens in aanmerking worden genomen wanneer de EU beleid vaststelt voor de bescherming van het milieu. Burgers hebben recht op toegang tot milieu-informatie, op inspraak van het publiek in besluitvormingsprocessen op milieugebied en op toegang tot de rechter. Wat betreft de inzet van 5G-satellieten is de EU-burgers niet gevraagd of we de alomtegenwoordige gevolgen voor het milieu van de 5G-satellieten zullen accepteren in naam van de technologische vooruitgang.

Juridisch argument voor ons voorstel:

— Artikel 3, lid 3, van het VEU : " De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa op basis van evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een zeer concurrerende sociale markteconomie, gericht op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu . Het bevordert de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. "

— Artikel 21, onder f), van het VEU : " helpen bij het ontwikkelen van internationale maatregelen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en het duurzame beheer van de mondiale natuurlijke hulpbronnen, teneinde duurzame ontwikkeling te waarborgen "

— artikel 13 van het VWEU ; Deze bepaling is in twee opzichten van belang:

* het herkent dieren als "voelende wezens"

* het vereist van de Unie en haar lidstaten dat zij bij (i) het formuleren en (ii) het uitvoeren van het beleid van de Unie op bepaalde belangrijke gebieden " volledig rekening houden met de welzijnseisen van dieren "

— artikel 191 van het VWEU; De EU is bevoegd om het milieu te beschermen via het voorzorgsbeginsel.

— Artikelen 192 en 193 VWEU

— Artikel 37 van de CFR

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Verdrag van Aarhus

geosats wikimedia
Stack of 68 images (35min total) containing 39 Starlink, 3 GEO satellites and one rocket body
graph
© 2024 Europeans for safe connections.